ПИСЬМЕННОСТЬ ЭТРУСКОВ И ИТАЛИКОВ

В середине VIII века до н. э. с запада Малой Азии в междуречье По и Тибра приплыли гонимые голодом этруски и родственные им туски, расенна, рети, пеласги, пицены и тирсены. Рети, рэти или ритай (лат. raeti, гр. ραιτοί), включавшие племена камунов, котуантиев, лепонтиев и рукантиев поселились в бассейне По, к юго-западу от них – туски, южнее тусков – этруски, к востоку от которых у Тибра осела расенна. Пеласги, названные тирренами, рассеялись в междуречье Вары, Магры и Марты, пицены – на восточном побережье между Эзино и Тронто, тирсены – между Мартой и низовьем Тибра. Рядом с ними на севере и в центре Италии сотни лет жили греки, финикийцы, карфагеняне, латины, вольски, фалиски, эквы, сабины, умбры, кельты: бойи, лингоны и винделики; венеты, галлы: ценоманы и анамары; лигуры и другие племена. Многие их слова впитал язык этрусков.
Известно более 12 тысяч внесённых в сборник Corpus Inscriptionum Etruscarum надписей этрусков. Их алфавит VIII – I веков до н. э. произошёл от минойского письма и схож с буквами финикийцев, евреев, фракийцев, греков, латинов, а также соседних им племён.
Из названий 7 месяцев календаря этрусков: velkitanus – март, aberas – апрель, ampiles – май, aqlus – июнь, traneus – июль, ermius – август и kelius – сентябрь лишь kelius – дороги, aklus – слепой (лит. aklas) и velki – одеваешь имеют связь с литовским языком.
По преданию, потомков спасшихся троянцев близнецов Ромула и Рема нашёл свинопас Фаустул. Малыши сказали ему по-этрусски: „Mama lupa“ – мама бьёт. По-латыни “mamma – lupa” – «мама – волчица». Так могла появиться легенда о вскормившей Ромула и Рема волчице. Позже эти близнецы основали Рим (Roma), название которого, по словам Плутарха, дано пеласгами. Похожее слово есть в литовском языке – romuva – святилище.

Урна из Рима

Эпитафия на одной из этрусских урн: „žiemyė lėa myds vien jėle nuužiejo“ – На земле льёт мёд, только Еля ушла с шумом. Этот же текст по-литовски: Žemėje lieja midų, vien Ele nuūžėjo.

Урна этрусков

Встречаются и такие эпитафии: „asele oė tu gnudna ėanej“ – Осёл ой ты надоевший, Эаней. Литовский вариант: asile oje tu nūdna, Eanei.
Или: „asila nuludėo a ėinu urtegelua“ – Осла огорчило. А, иду, Уртегел. 401 (=375 г. до н. э.). То же по-литовски: Asilą nuliūdėjo. A, einu. Urtegel.

Урна из Фалерии Ветерес

Ещё одна эпитафия на урне из Фалерии Ветерес: „oje sadė ardėot agoniuė dejoti“ – Ах, Саде Ардеот в агонии, горько плакать. Или по-литовски: Oje, Sade Ardeot agonijoje, dejuoti.

Надпись склепа в Орвиете

Надпись над входом в склеп в Орвиете: „čie pesia išejusi lejim“ – Здесь Песиа, ушедшая, плачем. Слова čie (лит. čia) и išejusi – литовские, lejim – схоже с лит. liejom – льём [слёзы].

Надпись на склепе в Черветери

У входа в склеп в Черветери – краткое: „siana iada ionada“ – старая Яда Ёнада. Слово siana звучит так же, как лит. sena.

Надпись из Фалерии Ветерес

Три слова, найденные в Фалерии Ветерес: „Ioviv Norem šelite“ означают: «Иовив, хотим буйствовать», лит. Ioviv, norim šėlti. Именем Иови латины называли Юпитера.

Надпись на амфоре для вина

Краткая надпись на амфоре для вина: „eusiaasiravina“ – Эусиа Асира, вино, лит. Eusia Asira, vynas. Уже из этих нескольких текстов можно оценить схожесть этрусского и литовского языков.

Текст на этрусской чаше

Читаемый справа налево текст на этрусской чаше в Британском музее: “MYEGESUNASAJILES” – Спит сын Айилес, лит. miega sūnus Ajiles.

Эпитафия на саркофаге в Тарквинии

Эпитафия на саркофаге в Тарквинии: „liza ėsaonei ėide nuažyede žylija ė lai nul pupė imygis nualpa milas idealė sunu ideagė devolej // a 30-tės aqla фp“ – Лиза Эсаоней известная, отцвела, поседела. „Э, пусть ничто…“ – простонала, заснув, лишилась чувств, милый. Идеального сына посадила для Боженьки. // 30-ти [лет] 1 июня 580 (=196 г. до н. э.). По-литовски она звучит так: Liza Esaonei, aidi, nužydėjo, žilo, „A, lai nieko…“ – pupė, įmigęs nualpo, mielas. Idealų sūnų įdegė Dievuliai // 30-ties [metų] birželio 1.

эпитафия на этрусской амфоре

Написанная справа налево эпитафия на этрусской амфоре: “MIMYSILEMYLYJANIDE” означает: Мимисиле. Любит её Ниде, лит. myli ją.

Гиря из Черветери

Надпись на гире из Черветери: “LASM DeUT.SOADe // LASM ŽyG ASULEJ // OMLOEM.IV OLTSVO // LESMI …S…UM // SELKDĖH.INUKAM // NELET NAGLA // KDIJO ATTAE // VEJ.JONEGDA // OAL.IDLIH.EGAL //.SEOAL UNGLA” является перечнем имён, лит. nagla – наглая.

Ваза из Черветери VII BC

На кувшине из Черветери видны буквы: “Tai:ARJASAAFANIJ // ALŽYJAISERATYRA…// [Š]ILTALIGILEKATYRANY… // NYJEJELYJaNASEY”. Здесь – несколько женских имён и литовские аналоги: tai, tyra; šilta, ligi lieka tyra – это, чистая; тёплая, пока остаётся чиста.

Ваза из Черветери

Буквы на вазе из Черветери: “MeGE // KITATU // TaiEMeIMe // MAMAMIE[GA] // ZIZAZYZEUsi // ETITATYE // AMISTYZ ФΨ” означают: «Спишь.// Другая ты. // Это взяли. // Мама спит.// Хнычут, хныкали все.// Этитатие // Амистиз 590 (= 186 г. до н. э.). Схожие литовские слова: miegi, kita tu, tai ėmėme, mama miega, zyzia, zyzė visi.

Чаша для вина

Читаемый справа налево текст на чаше для вина: “IGUNGUDADEJEMELAGELINASGINAS CLINGIADAS” означает: Игунгуда увы, обманщица. Линас, Гинас, Клингиадас. В нём есть аналоги литовских слов deja, melagė.

Надпись на статуе из Кортоны

Из выгравированных на бронзовой статуе из Кортоны слов: “IMNE IDLAISEJ ĖEJĖMyILEJeEMĖIMyELVA // EJAINEJĖLMNASEDEJeĖMyERELBĖNED // MyDILJSIThĖMyENIOUJe” можно понять: «…его любили…//…сидел, умер…» (лит. jį mylėjome; sėdėjo, mirė).

Надпись на этрусской гробнице

Читаемые справа налево несколько строчек в этрусской гробнице: “SAKMĖ JieILAOĖ AMDEĖ MEŽiLĖ DASNAL // …MĖ RUROĖ JieIŽiADEĖ UKNTMĖ HEKKE //…EJNOV //…EBDINAI” являются перечнем имён.

Надпись на стене в Тарквинии

Смысл надписи на стене в Тарквини: “:SULEK:ONDA:SANINA // XIX.XX.S LIJA:LAIŽiA: SULIJ ŽyARO” – «Слей воду, Санина. //19-20 октября льёт дождь; лизали (собирали воду тряпкой), слили, выгребли». Для сравнения литовские слова: suliek, s[palio], lyja, laižė, suliejo, žėrė, жемайтийское: ondou.

Надпись на пластинеиз Тарквинии

На бронзовой пластине из Тарквинии читаем: „jis einua vien siedė iėdė isei // sanuis jeldėj ėjė dise // vėssi jie žiurės ėi voėsiej // jie dolia vieni simu // oanu ežiėsnu ersinu uoėi ži // ži ėinu e laj sėsimye ėenui // goa nuežiėja edo liėra // ėjeė avlė eržilė žiabė es // ma ėinu uonuas madė ti“ – Он идёт. Один сидел, ел он. // Сануис, Елдей шли вдвоём. // Все они будут смотреть. Вот – плоды, // они делят одни. Черпаю // вино (гр. οίνου), язвлю (от лит. ežio – ёжа), дразню: «Ой, жи, //жи». Иду. «Эй, давайте сядем вместе // сетовать (гр. γοαω)». Трескается изношенная (гр. εδω) лира. // Зазвучала, словно кобылица ржала. К (гр. ες) // маме (гр. μα) иду. Уонуас Маде. 310 (=466 г. до н. э.). Это же по-литовски: Jis eina. Vienas sėdėjo, ėdė jisai. // Sanuis, Jeldėj ėjo dviese. // Visi jie žiūrės. Štai – vaisiai, // jie dalija vieni. Semiu //vyną, skaudinu, erzinu: „Vojej, ži, //ži“. Einu. „Ei, lai sėsime kartu // gedėti“. Nueižėja padėvėta lyra. // Nuskambėjo, lyg eržilė žiobė. Pas // mamą einu. Uonuas Madė.

Этот текст – характерный пример не слишком большого совпадения литовского и этрусского языков из-за оригинальности каждого и заимствования этрусками чужих слов.

Рисункок человека с голубями

3 слова на рисунке человека с голубями: “NURAŽA // UŽNUŽĖ // KILO” означают: «обрезок // улетели с шумом, // взлетели», лит. nuoraiža, nuūžė, kilo.

Урна умбров из Перузии

Не все относимые к этрускам надписи понятны. Например, текст на урне из города умбров Перузии: „AKMUoIERD //
AGNYŽiANARĖIEN[UMIRT] IGNIJĖANAO“ можно только условно перевести так: «Камень, земля // Агнижя хотела умереть, приобрела вот это (лит. akmuo, герм. Ierd, лит. norėjo numirti, įgijo aną, гр. o). Возможно, что пришедшие в Италию с северо-востока умбры, говорили на такой смеси языков.
Написанная сабинскими буквами эпитафия: „azytė lirlasiralėienudardėioral“ не поддаётся переводу. Сабины могли переселиться в Италию с востока современной Словакии, где есть город Сабинов.

Ваза светильник из Нарце

Греческая надпись на ножке вазы-светильника из Нарце возле Фалерии (фото – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1912, P. 92): “MIAÄIPIa.AGOIÄESIAÄALIaRAThEODAÄTaiIA.INAEIN.MÄERIaSI.ATERI.MÄAGIaTA.HIGeIAGE. MHAGETA.ANA.HINAKE” означает: «Спешит пылкая всадница, придающая звук летящей стреле. Светильник, где внутри не предназначенное для хранения не совсем лечебное средство без яда. Хигей делал. Не хранить. Спустя 25 лет (751 г. до н. э.)».

Греческая надпись

Смысл греческих сокращений: “…S…SULE…EJ // IKEH.HENS.IK.EKEJe // VJATU.AK.JeULENEJ // SIM.NEJIK.AJGIEJ // IEM.IAILAGAM // FUT.UNIH.KIJe” – «…соединять [те]бе // схожее, распознавать, появляться в том месте,// сын, находить, слушать речь тебе тайно [и] быть скрытным свойственно.// В тиши отдалённое постигать, бороться. Идти трудный, истинный [и] // святой путь. Волновать, искать истину, великое // производить на свет, побеждать незаконность, приводить в движение бездействие принадлежащему к богам святому».

Надпись на чаше из Искии

Три строчки на чаше из Искии: “NESTOROS:EMI:EYGOTON:GOTERION // HOSDATODEGIESI:GOTERIO:AYTIKAKENON // HIMEROS: HAIRESEI: KALLISTEFANO:AFRODITES” означают: «Нестор достиг звука хорошего заклинания-вопля, вопля, долетевшего до вершин.// Как только, о Боже, отсюда один достиг [он] вершин, вслед за тем сам плохо кончил, осёл.// По этому случаю козы наслаждались прекрасным венком Афродиты».

Костяная заколка

Буквы на хранимой в Лувре костяной заколке для волос: “MIARATaiNATELAIEMyNAMyHAMATaiIMAS” означают: «Осквернённый символ святости – совершенно обманчивый, бесполезный внутри гибкий побег».

Ещё один изящный греческий текст на поставке вазы из Нарце (фото – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1912, P. 91): “ERASIFAMA // ʼARNYMATYRANIeRIASEKASEGE TAKANEMPaiASYAINIAEiTAʼAGAEISYRʼAYGÄNAMEʼAGA GYNAOMEIThAFÄSFAGAITASEMOsELEAThENEIKANIA” гласит: «Голос любви.// Приобретать себе верховную власть – бремя из бремени. Всё же оба от чего-нибудь могут исчезнуть. Слава – в известной мере, непреходящий, весьма важный источник совместного света. Жене вместе с другими правильно хоронить убитого, незаметно оплакивая. Старательно придёт одна».

Алфавит греков

Известен и такой алфавит местных греков:

Надпись на саркофаге в Тарквинии

На надписи на саркофаге в Тарквинии: „spaga dėl aodalė nualpė sei dalės anuelugėsilu // sepieopėlaisi dalės ežiu giesmė uogė svoenė suduožej // ugsėolanž davė slaeosėepsapaėpadmyoenuė žila ėnina // myeža pils ėdem deia ėsa dapėaj poudė aliėe odia pulė medu // ėum deia ėeioanmulaė panaži agėsaoapėae poule laj onidga // lugė enidė pėiv židaj ėlmygėl anoje vėls lupė mižės mygės eppi gadijiem // ėlujėvmulo emė ip … g…nj vėl mygėed vanduo ėumoeiaė lugė oanumula // dagėsaduouanm … nm almės ijnadė ans ulmėio iuvuoėumdea // ėdeidmoiaėe myelėes maė žinėj“ понятны: spaga – [имя] Спага, dėl – из-за, nualpė – лишился чувств, dalės – судьбы, giesmė uogė svoenė suduožej – песнь, ведь мечту разбил, davė – дал, žila – седая, myeža pils – ячмень насыплет, deia ėsa – поставил будто, poudė aliėe – в горшке [растительное] масло, medu – мёда, panaži – подобна, poule laj – упал, пусть, pėiv židaj – луговые цветы, anoje – в той, lupė – чистил, gadijiem – пели, emė – принял, vėl – снова, vanduo – вода, almės – заструится, ans – тот, myelėes – полюбит, žinėj – знаешь. Им соответствуют литовские слова: dėl, nualpo, dalios, giesmė, ogi svajonė sudaužei, davė, žila, miežius pils, dėjo esą, poude aliejus, medų, panaši, poulė, lai, pievų žiedai, anoje, lupo, giedojom, ėmė, vėl, vanduo, almės, anas, mylės, žinai. Малая понятность текста и написание p знаком – признаки иного языка, вероятнее всего, тирсенов. По преданию, Тарквинии основал выходец из Лидии сын Тиррена Тархон. Геродот писал, что язык пеласгов не похож на языки соседей. Это же можно сказать и о тирсенах.

Урна из Вейи

На урне, найденной у города Вейи, видны несколько строк: „urna // …yžfusizaypyazlyajo // kapaptyasyaygsapsavsi… // nagapyas // …nviopmapst yžfusiayzagzyaguf… // …ausiaužpialičejenelijo… // atlada dainavam“ – Урна // … Ижфусиза Ипиазлия, его // могилу … // … // … Ижфузиа … // … залил … масла // Снисхождения пели. Похожие слова: urna, jo, kapą, užpylė, aliejo, atlaidai, dainavom есть и в литовском языке. Иные алфавит и elijo могли принадлежать фалискам. Вейи в те времена граничили с их землями. Современники считали, что фалиски родственны пеласгам и этрускам.

Оттиск фаллисков из Тито Велтурено

Буквы на оттиске фалисков: “OIAMJaVĖDEVSORIEj“ означают: «411 (= 365 г. до н. э.) год, Йовэ бог Орией». В языке жемайтов: m. – год, dievs – бог.

Почти понятна надпись на свинцовой табличке из Популонии – города тусков (прорисовка – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1923, P. 109): „NUDIGA AGNI IeJO LĖDĖO LĖI MyLIeJĖOS // IN Y MyLIeJĖ OLĖU MyLIeJĖ OAĖMyA ŽNI GAO // YLGUMyĖO Y MyLEJĖS LĖDĖO L // IN YMS AH ĖSL ĖLGUMyĖOA // YS NAURLJĖIeŽ SUEUDĖO …ŽSYIe LĖDĖOS // ESĖMyMIĖ MyIRIe Jie A… IU MyLIeJĖ LIJaDNAO // NUDIGA OĖ AGNI MyIA MyNIe YGAĖN ViUsiM // IĖ NUDIGA OĖ AGNI ĖNMyU IDĖMy JAI ŽNI GAO // MyIRIe Jie ĖMyEDĖ NUDIGA OĖ VUL // A ŽINIYA LĖA IR ŽIeS ĖIŽIŽ“ – Зажгла огонь, вошла, провожала Лей, любя. // Она его любила, ревностно любила … получила. // Долго шла, его любя, сопровождала Л[ей]. // Она возьмёт, ах … надолго … // он … шевельнулась … провожая // … умерли они … их, любила, грустная // зажгла… огонь … вспоминает … всем // … зажгла … огонь … наверняка ей, … получила.// Умерли они … зажгли … // а весть … и будут цвести …. По-литовски: Uždegė ugnį, įėjo, lydėjo Lei, mylėjus. // Jinai jį mylėjo, uoliai mylėjo … gavo. // Ilgai ėjo, jį mylėjus, lydėjo L[ei]. // Jinai ims, ah … ilgam … // jis … sujudėjo … lydėjus // … mirė jie … jų, mylėjo, liūdna // uždegė … ugnį … mini … visiem // … įdega … ugnį … įdėm jai, … gavo.// Mirė jie … uždegė … // a žinia … ir žys …. Буквы тусков схожи с этрусскими.

Золотые скрижали из Пирги

Золотые скрижали из Пирги

Две золотые скрижали из Пирги с этрусским письмом: „Ebiopai žiamin Judėja Bi // tthenia Edesa Magai // Aimitho Beat sala Ias // Abejo ča Kyos Thamas // o ju Azysanai Rej Iezd // Fikanis Ainej Uipis // Kagyo Sais Sineimė Ep // ejpo Adna pri Edema R // ijag Pėpanė Edadely ju // žemaiče Bėdagd už ju // zehai Azla ejpali Ela // da ju Terenadia Pan // ezanpa Alane Laz La // made himinaiči Ėzde // ln tapa Insvija ej // s pa // s Ji rajž Mu // sej RзBs a“ – Эфиопы внизу, Иудея, Ви-// финия, Эдесса (столица Македонии), маги (племя Персии). // Аймифа (имя) Беат, остров Иас (о. Иос), // Абея здесь Киос (о. Хиос), Фамас (о. Самос). // А их – азисаны. Рей, Йезд (города Персии), // Фиканис, Айней, Уипис. // Кагия (имя) Саис (город Египта). Синейме. Эп-// ейпа (имя) Адна (ныне – Аден) возле Эдема (райский сад). Р-// ияг, пепане, едаделы, их // жемайты, Бедагд (норв. Неторопливый, датск. Старый). За ними: // зехи, Азла, эйпалы. Элла-// да (Греция), их Теренадия. Пан-// езанпа (имя) аланы (племя), Лаз (земля лазов), ла-// мады – родня. Эзде-// льн (имя) писал Инсвия (фамилия). Пой-// дёт к // Нему. Резал Му-// сей (имя). 162.6.1 = 615 год до н. э. декабря 5-й [день]. Для примера – литовские слова: Etiopai žemyn, sala, čia, o jų, prie, už, giminaičiai, tapė, eis, pas Jį, raižė и жемайтийское žemaiče.
„Vej Eida Beo Pan // Epuma Oėzan Upia // Olana Viene Ėaj Ejup// Ėdui Rėnasam // Ebepaleč Kainys // palaimink Ėlapa // Giluma laj žlijs // Ji žmužude ju // Faiunzėa // j // i // irsi // i vien // TAI ba // jsu // RзBal“ – Вей (бог преисподней, слав. Вий), Эида (богиня знания от гр. ειδα), Бео (бог жизни от гр. βεο), Пан (бог пастухов), // Эпума, Оэзан, Упиа (богиня рек от лит. upė – река), // Олана, Виене, Эай, Эюп // Эдуи, Ренасам, // Эбепалеч, Кайнис (бог торговли от лит. kaina – цена). // Благослови Элапа. // Бездна пусть сгинет. // Она – убийца их, // Фаиунзеа (Чёрная лишающая силы богиня от гр. φαιο-ουν-θεα) // о-// на. // Разложишься, // и только // ЭТО – ужа- // сно. // 162.1.30 = 615 год до н. э. августа 6-й [день]. В этом тексте литовские слова: palaimink, giluma lai žlugs, Ji – žmogžudė jų, irsi, ir vien tai baisu.
Ещё на одной скрижали из Пирги – непонятная надпись, часть букв которой – карфагенские, другие – взяты у соседей: „orkboabrcoэlcbrэ // pcejoaplogotjmk // lэklojoplpaejrbf // hbmhrebjaejroejn // gbrdbbjapsšbojei // ejrborafrcoerpc // ejbzzzolofpoejnlojl // rbkoj9brrzjhr // kzltoaoiljkpopnla // ojbvvhnkcpoejcbb // lэ // a“.

Пророчество на плите склепа в Тарквинии

Латинская надпись на плите склепа в Тарквинии (фото 24690 – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae. 1936): “NLUGA. RG.JADFeM.TeES.LeNLeVeJAM.NOMAGe. // U.EMAEj.MUSIDe.SEICESIEDe.SEDOEM.EDeMA.MAJEGe. // MeGA NELeDe.IDe.SURDe.MULeALeDe.SSALVeJAM.DeSANBALe. // EMAEjO.AVeNE.DeSLETe.IAE Me.STeAIHiSLeXA. MUGULe.EDeAEVeAVA.” имеет более мелкий подтекст: “EBROSCSSASIRAJOVeLIT BOS.SS P.SESC.3 PS.RES.JOVE CO.SSRS // 7APocae opac 3SMOFiNJOVe QuIRES CESSJOVe JOVe 73aFiOSOSNJOVe EC 73a S Qu OSIIRESSBRESGeSVISCUS SAR.3EMIS.SC.PJOVe SOSE.: SABESS 33.51 DeNOSJOVe Ej73a // 31 iaateO CUIEIN O SSJB SSAB 73ABOS SISPOSSDIUGSEULe SEIO P ENIS AESE.// AIU sp 55 55 36 21oSPMe OR01:41SAPISAS: ESPJOVeAESPESASIS SEMA TEXIBMeS. AIB.US D AI ADeA // AICES.IR.S.3.BOSS 3.ES.EO CDeQuO SOTe.ES.EC.IN SAC SEj LO Qu UFe 56a.EjO.AUSI.Qu SSUC.BASJ.mon INsinSI SC ECUISCGME Qu IN.SOL.ULeX.CR SOSAS 73aDe3 BACAHiLeCO DeI SINASCIS ABE3IS ENU.TeJURA BOB CUS A BOS.NOS CSMeTA STe.PABIJ7.ERPBOJAEτ. ESSE UCIA SO.G3AET COSE85 SODeAJOVeCIVIEj // GeMHiU Te JOVe // CINIMIHi.N. MUSS // SIV BE Ve IS Te // CE COI // AMBU PUB ACSOE IE 3 VeA DeI // DIS34pes.SPU:833pesS // Rect.83pes:3I8:3 835pes 6487pesACS LUS: BOS.ESCEBE G.EUSUOUSI.Fe.PABEST.// .EjE SIECE AB5De // REBES5 JAQu SUB.CSAB. secejecnex. NEC.ENIO. SUES.NFeMUS PUBLADSIA.RU.AM.SBU.AEGSc.ISDeBCOESSEINUS.BOSSCESSAEVeSJACE// ULeSTeSIPAR. SAISAAESTi 3 5 MeSEA 3 7.ASSUSUx54 pass C41 // FeSSUS N GeOSETi 250 pass S3// JOVe SNA BONACE EC3 SSINVe. S.E.BOS3SJOVeFiLIUS ES.MeA VeA. SAN.IS AE CISULeX AGO.AIB.US D AI DeSC.JAC.BAC.VIP. HiU.CONA ACIESIPSE.E DeS.SPI.SANC.3UNIBOSTIARA. POSAPOVeCEEj: EAeBFe.PS.ICP CO.S73aJOVeSo popis GeJQu jam POS SHiAB LeS.IST // OCsISASECO SEICI s ej // SI:3 AOAESICOS Co: QuA AMEAES: ECAEL:aSISJOVeAB3CEcos3aDESP coSENdeocisib73aAB3ATeBin3AMeDSOSSSACCJAMJAM7AAEZUSABJURIAREOPUSEI B3A USU ABSSPESIS PATASPESAL DoSSEPSOSTBOSCOP CE3ASES3A UrIBSASB 3AoS.CorGe Reno SEoS:// In37aEGEZUSUrin38aPUB: CRUSo:LIG // B3aSOEAJBSELSESS 28255ASESS.P.S..JURA //.SUBJUSE:SACETiBDeIESSPESoPUSA5mmmaFAVo.BFiL // SESsINI:OM.A: V:S.CONSIMeSFACoSSIES3PSEP. //:SRPSESIAASSOCIDeIS.//SEGSEsSRESTSPERSDeISINCSAPIASPICSSIREMe:SPIRS3maSPIRASTiES SUE.// PSPESOSSAMOSJES3MAIADeOASCE.// 3ma227212MMPOPU CORAEFFODeDeSEPULSOTSoS2220MMPOPUS.// PECCAMePES ESEAT3maSoSoNTOPSoSs543mONOPoPu // 3MAUSJUSTSoS o77MMPROEL: SSENIVAca5122652ma5721mtempSoSStaFeSSoS // A3ma37maSoS5157mmPOPUSPoNT:3APSEPANASTuNISSODAGNo273mS.A: OSSS3SoSO:// NDeInA3ma22395MMPoPUSoS59110MSPoPUSoSSoTEX EOS. // EXOSADEXORSSoS5253mmPOPU53mmPOPUMITSoSBSAC.// P.S325820A SAESSCAI3SDeSBOSAB5A3285AS3ASEOSSOS // :AB 242232aPoPUSTeRIS:AVeRTABSoT:AUDe:S.SALUS:EXSP:3aREVeRT //:FesToT SEDeTRANSIS SoT // 5235MMAGeNE:ASSUSEBEAB: // 12mmPoPUANNUATMISI INMUN // De:SoT:IS:31mmaPAULA:S:G:PoPUUNIoSUS5mmma // 215757MPOPU 5MMMAIBIASSoLAPoST // SCOSanSoTe5116MMA.NOS.musUSs.3CELIPDeULe.// AB73aEXIEDeSB.IEo5aNEcESSEIN5aNESASSERVei // aMeVIAb 3.73aS.O.APIS. JOVeMACHiTAB.SJOVeadBEJUSTBOSSOSOT.SUA.S.OTiAsoRbSoSoTioSAPSDeIS.EORSSECR.SAESP.SPESoS.EPISTOR // DUDeI. ES3A. PBOSRESISLIBe:PO:VCGDEASESSIS3maEGeSETMUNAJOVeSIGB.ABPUB7ASTR.sissn3ASCEISABSASCoDeBE // SoL.ASSIPO21ma VITA 5mmmaS3mma7SoSABSBOSSOTASTRAQuILACIRC // TuTS2357MmPOPUSoLin5253557440aDeGLU:// S8357mSANUSoSEoSACE SANc // SoSin 23052628298aSoT5MMARES.SB.AI.// SSp38250aDeSBE37684mmaS3253mmaSTABUCISSTabURSASOSADIBPATO // 29MMMa SAGO50STRO SOS // etAGNO // 173.5.8”.
Её перевод: «Конечно, скорбим по Гаю Руфу. Покойся, тебя больше нет. Спокойно может быть облегчён он отныне. Славна земля эта.// Город дождливый его у того прекрасного, предназначенного Богом далёкого места. Иди и возносись, выпало на долю тебе служить Богу, быть зарубленным, рассечённым и принесённым в жертву. 73 года, третий Бога, жемчужина. Успокаиваю его, творящего и объявляющего, передаю величие и святость майскому, и поручаю имеющему нужду. Присоединяются тексты этих бессвязных речей.// Отныне будь здоров, священная жертва. Радуй и досаждай читателям текстами Божьих тайн. Им болтать, браниться и тявкать, изысканно выведывать речи Бога. Поэтому оглохли. Посвящаю и предназначаю внимательно читать двусмысленную речь письма, в котором необходимо принять вид тайны, чтобы не всякий рождённый женщиной даровитый гений обычным образом открыл её всем.// Эти увёртки – ему забава. Страстно желай и здравствуй, не предназначаю смерти тебя. Иди и возносись, воспроизводящий Меня. Это говорю и утверждаю, раскрывая закон и порядок Начала. Размышляй, плодоносный, усердно собирай, внимательно читай и перечитывай, тщательно выбирай и подбирай. Увековечишь пустующий путь».
Подтекст: «Берег морской, зевает опьянённый [напитком] из наполовину густого виноградного сока, спорят о жертвоприношении и Йовэ (имя Бога-Отца). Его подлинный бык, понтифик, народ, 600, полтора, 3-й псалом: “Ты, Господи –…слава моя, и Ты возносишь мою голову“. Деяние Йовэ, будет собирать тайны Его истинных дел.// 7-е, делай невидимыми, запутывай, третий, покрывай тенью тайны. Нож, лёгкий и быстрый конец, цель Йовэ, суть и причина которой – польза. Покой Йовэ произойдёт там, где осии. В 73 года – с того дня дитя принесено в жертву. Священная воля и жертва Йовэ. В 73 года позволил отрасли сам Йовэ. Польза и власть, священное славное деяние. Дал свет родному дитя, третьему отпрыску понимать с помощью Йовэ, возноситься и спасать там. Настаёт суббота Бога Йовэ. 33,51º (широта мечети Омейядов в Дамаске, построенной на месте храма Юпитера, где находится голова Иоанна Крестителя) высматривай, исследуй и в 73 года изливай.// 31, иди вслед за тёмным, благой. Будет убит идущий на значительное священное его жертвоприношение. Его суббота, в 73 года славный бык погибнет. Его собственность долго будет без какого-нибудь законного потомка, пока славный понтифик старательно установит её ценность и // утвердит единственное лицо. …побережье – 01′, 0,41′ – голова, дух, вздох Мне, мудрый, в полном здравии, надлежащий понтифик Йовэ, признать! А.., тёплое время года – ожидание им. Полуоткрытое, хранимое в тайне – жемчужина. Плодов сбор, кровавая жатва и год. Утвердил славного. Везде и повсюду Я дал ему говорить от Бога.// Говори, тот, кому уступают место. Рука, таинство, 3, бык – жертва. Третий. До тех пор соединять и дать созреть. Вот, спаситель в предназначенном отдалённом месте, там, где благоденствующий город. В 56 году его славного желал там, где расположено естественное подножие гор в изгибе. Когда видишь поток, в котором каскады, круговороты течения, там, где на солнце улекс растёт, спаситель появится. 73 года, третий – жемчужина, радостный из-за хорошего дня. Уединился естественный и незапятнанный, искренний привлекает, он – третий. Выяснять тебе, верный, хранить быку. От быка узнает супруга его цель. Возлюбленная госпожа, этот развивающий материал приступай распространять благому народу в 7, распространяй весь век. Питательный материал от разумного гения, третьего поглощать и употреблять. Век мира [настал]. Непосредственно после 85 отрасль Йовэ привела в движение и изложила, направив подобного вверх.// Эти глубокомысленные и бессвязные речи Йовэ двояко тебе раскрываются.// Прах второго – Мне. Молчать и не показывать.// Позволил. Приносящий блаженство путь этот – тебе,// иди! Предсказываю, направил.// Прогуливающийся цветущий и рассудительный, перейдя третью дорогу подряд,// удалился, 34 фута (фут = 29,63 см), пена, 833 футов – его тайна.// Прямо – 83 фута, 3-й, иди, 8-й, 3-й, 835 футов, 6487 футов. Затем – жертвоприношение искупительного быка. Всходи, счастливый гений. Красивый город, славный обычай очищения мирного животного.// Удаление свершается здесь, после 5 разорвут на части.// Полагал, что 2/3 написано. Произойдёт в 5, погибнет там, где во время гражданской субботы жертвенный нож насильственной смерти бросит убийца, ибо каждый имеет обыкновение заднее бедро публично пережёвывать челюстями. Уже его говядина едва лезет. Так должно приготовлять жертву священного обряда. Тому ни к чему злодейски приносить в жертву быка и свирепо устраивать священнодействие.// Отдалённое будущее свершится, быстро вверх устремится равный супруг. Море это у эстов. Третий, 5, зарубленный там. 3-й, 7-й, преданный своей жене зажарен. 54 пасса (пасс – 1,4815 м) – огороженное место, толпа, супруга, 41.// Усталый сын, N, геометрически – менее 250 пасс – священный предмет третьего.// Священная жертва Йовэ – бык без порока, конечно. Непосредственно после трёх пагубных и благоприятных безрассудств пал неукротимый и пылкий, зарубленный и рассечённый. Бык – независимый отставник и третий сын Йовэ, творит и выпускает в свет. Это – целительный путь, благоприятный и проходимый. Ныне и здесь – изобилующий порядок цветущий. Идти, побуждать и стараться! Говорю и заверяю. Хорошо, обычно пользоваться. Господь. Спящим или стоящим потомкам, свергнуть пытающимся или жемчуг выбрасывающим – взгляд алчущей Змеи. Копия убитого. Вдохновенно творит змею сокрушающий, пытающийся свет сам творить от тайн Духа святого. Третий, одному быку – тиара после обнаружения пути процветания. Приступай издавать этот весьма добрый приносящий счастье псалом, поражать народ и неопровержимо доказывать. 73 года ему, его славный этот оцепенелый народ находится там, где уже позже раскроются его бессвязные славные речи Йовэ. Плач над покойным, рыдание: «Этот!» // Запад, заход солнца. Свист, внезапное нападение, начали бить, валят наземь, терзают, приступит сзади убийца, погибнет подлежащий закланию и проживший долгую жизнь. Громкий поднимется крик, приобретёт славу эта жертва после расчленения, когда издадут его питательный материал.// Когда третий из всего оценит образ Вселенной, которая от Меня происходит, с неба ему Йовэ после 3 сойдёт. 3 года мир без всякой надежды, а он вместе со стариком там боронит. 73 года, после 3 лет в 3 года спасут тебя медики. Фильтруй тайны отныне ещё 7 лет. Вслед за Езусом (рубивший дерево галльский бог повешенных на дереве жертв), после судьи с фактами возноси творение! Искусный за 3 года применит из его потомства такие отцовские капли спасительные. Сохранять наследие и издавать богатство быка! Пройдёт 3 года бездействия, за 3 года свершится – поднимется сожжённая славная жертва. За 3 года голова, сердце, на глазах тело застывшие воскреснут, в отдельности – дар речи, лицо и нос.// В 37 лет неимущий блестяще взошёл Езус – весьма славная и безупречная речь. В 38 лет публично подвержен мучениям, распят окровавленный на нижней части ствола в виде креста. Двоюродная сестра и рассудительный двоюродный брат в лёгких сандалиях, близкая спутница, приятель и беспечный друг – ближайшее окружение. День, солнечный свет, слова утешения, утешитель – преданный человек. Длительное пребывание на солнце, престол, царство, торжество, ежегодная жертва. Ударяет копьё, умер, отвязывают и снимают жители Иерусалима. Звонкий лязг, топот, хриплый говор, звучит громкий треск. «Опасный и важный преступник!» – доносится речь. Грязный, запятнанный, жалкий на вид рубящий дерево плотник получит невредимый счастливую участь.// Славная жертва одна 3 года будет покоиться. Затем – удобный для сидения искусный престол и долгое ему пребывание 28255 лет после его присяги. // Подчиняю тебе Своих священников Божьих. Божья существует надежда – деятельность после 5 миллиардов лет любимого, доброго, умелого и честного сына.// Не обходить молчанием долгое сидение и нежелание. Везде и всеми способами иметь силу от людей, мужей, воинов и молодых женщин, здравствовать, служить и быть могущественным. Запрещать свои независимые копии. Надлежит собирать кости и воскрешать, выполнять долг, соответствовать, быть полезным, создавать, сооружать и писать, выбирать и назначать, ценить и воспитывать – постановление народного собрания третьему.// Его власть – их власть, польза и дело. Её основание – постановление народного собрания общества Бога их и его.// Польза – удалять множество ленивых, медлительных, бесплодных и небрежных. Прекращать долгое бездействие, вновь приводить в порядок, восстанавливая во всех правах. Удалять возможную невесту, надеющуюся дождаться жениха и потомства. Разлучать уповающего жениха. Думать, предвидеть, надеяться и опасаться – присуще ему и благоприятно. Настоящий Божий, непорочный, правдивый и искренний, здоровый и невредимый. Мудро иди, смотри, вновь взирай, замечай, исследуй и уважай. Равный Мне поддерживающий его жизнь Дух за 3 тысячи лет даст стебли, письмо и речь побуждающие. Обусловит военная служба: крепкое дерево пустит ростки и потомство сильно желающего отставника.// Надежда народа – потомство. Закон: иметь обыкновение кости показывать, доставлять и описывать, закладывая его основание. 3 тысячи лет воскрешай! Боронить и вскрывать внизу, и хвалить – появится!// За 3 тысячи лет 227212 миллионов народа на глазах у всех выроют из могил, спаситель спасёт 2220 миллионов своего народа.// Грех Мне – очень скверно, существует до тех пор, пока за 3 тысячи лет спасёт Наш славный рождённый сын всё Наше деяние – спасёт свои 543 тысячи обременённого долгами наилучшего народа.// За 3 тысячи лет, справедливо применив надлежащее право, спасёт славный 77 миллионов воинов. Его дряхлость бесполезна, за 5122652 тысяч лет 5721 тысячу раз спасут укрепляющим средством спасителя ветхого.// После 3 тысяч лет за 37 тысяч лет спасут 5157 миллионов народа своими силами по собственному побуждению. Третий после постановления народного собрания только одно его подлинное воскресение их религиозного братства признает. 273 тысячи своих из костей их третий спасёт славных.// Народы потом после 3 тысяч лет 22395 миллионов народа спасут, 59110 тысяч своих людей спасёт спаситель из них.// Из ловко затеявших разговор стоящих вне спасителя 5253 миллионов народа, 53 миллиона людей пропустит кроткий, миролюбивый и добрый спаситель, фильтруя посвящённых, приносящих присягу на верность, и делая их бессмертными. Нечестивцев же обрекая на гибель.// За 325820 лет – надлежащее время его мирского правления, часто будут защищать, и злиться его неумелостью: «Левша – примета, неудача, левый, неудачный император». Иди и возносись, третий, оставь их, бык, после 5 лет. За его 3285 лет, 3 года будет в отдельности, далеко в стороне свободный, уцелевший и счастливый спаситель.// После 243007 года лишённый его пустынный народ отвратится от спасителя, бесстрашно осмелится изгнать его и своё благо. Вернут через 3 года.// Праздник быстро и весело сидя без дела провёл спаситель.// За 5235 миллионов лет из рода в род возникнет творческое поколение превосходное. Будет всасывать, в поту приучаться, привыкнет, привяжется. Будет бегать, подпрыгивая, помогать и защищать, требовать, обретать, добавлять и всходить закалённое жарой и чистое, себе дающее счастье благое.// Ежегодно 12 миллионов народа будут направлять в мир к мирянам одарять очищением, укреплять, защищать и предохранять.// Касательно спасителя: за 31 миллион лет он постепенно своим духом народ объединит на время 5 миллиардов лет.// 215757 тысяч людей за 5 миллиардов лет там общество по необходимости низвергнет за отступничество.// Цель святая спасителю: 5116 миллионов лет изучать знание, пользоваться и применять его. Третьему продвигаться и усердно собирать множество письменных посланий Богов.// С 73 лет станет известно назначенное славному быку. Иди! Перейти необходимо 5 лет. В течение 5 лет – неспособный, тщательно хранить, приходить на помощь и служить ему.// За 73 года совершающий ко Мне путь третий, славный Апис постигнет тайны строения Йовэ. Послание тайн Йовэ – счастливому и справедливому быку, спасителю, свободному от дел подслушивателю. Учёные занятия на досуге – его достояние. Наслаждающийся досугом, свободный от дел спаситель мудро вбирает священные тайны от Бога, ибо суть тайн – секретна. Человеческий век, Царство, время, Вселенная, жизнь, ожидание спасителя – суть послания.// Прежде того 3 года продлится, затем бык мир этот распутный избавит. Затем будет сильным жить муж, гражданин, гений в песчаной пустыне. Надлежащее им 3 тысячи лет удаление и очищение мира – от Йовэ: изгонять наглядно знаком креста. Ограждать хорошей защитой, строить роскошные здания. Наблюдать, ясно предвещать и указывать значение. Изображение созвездия хорошо после в интересах общества открыть всем – 7 звёзд. Им возводить, укреплять, становиться его народом. Третий обтёсывает плотничьим топором, мастерок, молоток камнетёса, лестница, поднимается, доступный, с дорожной сумой он. Победитель, должен окончить войну.// Солнце близко, постоянно сушит. Призывавший будет указывать схожую страну света на небе, находящуюся рядом. Спустя 21 тысячу лет спасайся хранивший, покинь и держись вдали! Жизнь и люди после 5 миллиардов лет – жертвы. Через 3 миллиона лет 7 уцелевших вслед за их быком избавителем будут в области созвездия Круга Орла (созвездие Южной Короны).// В безопасности благоразумный, смотревший и заботившийся хранитель. Не знающих опасностей и надёжного убежища питомцев – его 2357 миллионов народа Солнце в 5253556663 году поглотит. Терпеливо сносить!// До тех пор спаситель спасёт 8357 тысяч своих рассудительных, спокойных и безупречных священников.// Спасёт в 23052627521 году спаситель за 5 миллионов лет Вселенную – его славное дело.// Святой Дух за 38250 лет укажет процветание на 37684 миллиона лет, благоприятное на 3253 миллиона лет прибежище на этой стороне возле Медведицы (созвездие Большой Медведицы). Там придёт спаситель славный Отец, широко раскроет и сделает доступным явный путь всем благой.// 29 миллиардов лет, проницательный, тщательно все 50 строф сохраняй // и познавай! // 16 декабря 603 года до н. э.»
Ещё одна надпись на другой плите склепа в Тарквинии (фото – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae. 1936, P. 304): “ENDeTeALIHiIC.IDe.NPIDe:SULeEI:SIMSIEDe:OGALe:UGULe:NISU:LeAL:EDeONADe:// A.ICTuGeUN: MULeOEMI: OELDeINUM:INAIEM: fine bella prima eijcere // :SEEjSEQuSEIEjNE: SSDAQueRAM:IM:AM:.”
И подтекст: “S.EjUEPISESTABJOVe // SRES2SoT USI // A:EMeS.SEjGe SUB ESCE.7maSCAE.ET.SSPECFeSS. BOSDe.SSEjU.PUE.ANI. S.P.EC.EAP.3SABB 7mAS U.SJu3S FiL. 3BOS 3Se SAC: DeI 3S BoSA.RUS.v3ma.SOSBEA. asDA.B.S.UBE 3ma7a ESSNsOCCU.SATe. PASCEjA.jux.sca73asil:ante EZUS.resdes.sot:sos.JESECUL.nunc ISEZUS.SECundus:ASSis.JAM EDIS:SCAe:ESTaTeMPo:7maet3a:abmesposdei. ej:4ma sine2a abnoj 3ma et3a abunctdei ICon.GeS.ICon.37aS:ES:IP.pos3aIS:OB.Gen:SiS.S.U3:JACs:UXS:SCAE.3VCCUB55a.C.VeAS5aSUES: 17a. CASSJo:C dum55º54.5ANDESEs INEA 99aSEP // :eosS.SDiS 3ma.FS: SSQuISES5mmmaS 3maBEO uno.sos LDeI.S.ESC. PFeBRUU.ESS. CUS:EX.S.TeVS BOS: B.OIS BOVS: JOVeES:A: in ejus38aEZUSESA:ETVITA.S 5mmmaEZUSEASASce. oBIITuSSA: SU.SEX:APUSSIVBOS: FUIDURUM SCioMeENEC: :AD.SCI SUBIEZUSVIAEASE:Timor: S:12SUEDeLIB.P.FeSTivme. AD EZUM SUSpadRS:ISSA: PoSSS CIPBAS: PoS5mmma S.FiER: SUADeB. EoSUNA CUM 8AD7ASTR: inAQuILACIRC: JUB:MISI. R.FeRV.SOL A CAPTu: POS: :EjUSSFeESTA SFeCELeRPERDIT: S:MeDe:SoS 3mmmPSde: OSSUREPOSTo: :IS:FBEATBoSA:ITeEVINVACU:ET SoSS. P:.S.ASEN5mmma.AESTu.NoN.SICC: S AUXI.SE. :5mmmaP DeI: VIA:SoT: SoSINTeLLeG. S TiB. SoSO5mmmaA:S.OS:SITOSCi SANCTe: SCIO: EoS: QuI:HUJUSDIGNS: Th:S:RES. ESSEASCEBoS S2.SORS: COSMI:Ab a3VITAISTS. SoT.PUBE S BS.EZUS sSoT:in37aS.PUBE // ESC:GerBESP.SsU.R.USQuE AUSP.SSosBoSEZUS:USS: SUSCITaS: jamSVIA LeGATarSSTatus:et:res:bBoS: .3secunda:VULGA:FRATRE SUUM ET.P.ECCL. ERIT SoCIoEOR. ITaBoSSoSEZUS.// 3maSIGQuEisVeGeT: 5mmmaACJACIo:CoERS:ETSoSP. MeUM. SoSBoS.SPISSAB NECESSSE. TiBICERTu. EO in5mmma ET253557435a. oS.JAM80mma et852a IsTocHEMoEST. JAM65mma et83a Satan res abom G:JoVe TiBIBoSB GeSToS.TAСJoVe SIDe.D:Aet.Ω: 15407270902AMUNDEST: EAS.POS DATSEcr.MATeRI: .EST Scis.1 PARTiCUL: ad:3ad:5ad:7UTCOEPIERUM: :128611736mmmmm ASTRI:ACCEn PARUi 2SINU: MUND: et31ages.ERO ETs: A1: PARTiCU: 3.5. et 7. PoS 33:314:Pos:387:532:541 PARTiCU:AB:ERoCos: ETVACUU.RADI: MILIA:EST:SCIB: 1B: SISBITeR:S: .VIG BoS: Sos:ETe. EC.RESUSCP.USUSSSOSAUX. B:CooRS:P.UBESoSSAEC.S.EX.SUI: .IN:S.55a.Sot.Op. IN:S.SEXa:SAGAXBoS: .SoS:a:oss.EXTo:BMeP:oss: n2115mmS.P:S:ET5MMBG. UT:ET:ooMe:REX:SINC:P:A:S:P:VOXS: TAMGeSSUSS:S:SOS:SoTA:oSS: AETeS:P:PAST.// S:DeEX: EScE::EO8Pos3232343aSVIA:DE:4522a: 3245387m:S:P:A:oSS4829273m:S:P:SoS: ESTS.USUSG.S.SoS:SUAvP.E: Me: a:oSS:S. :PoSETi:2567a 829235429S:P:SoS:SoT. DEIBoS7523a:3ESSBoPERA:facit: Jam5256785ma: :res: BoS:SoT:EST: PoS:122a: EZUS:A:UNI: S.ASSUS:PUS PARTiCUSSoSSoT: SoSREGN: SoTe:E:SBoS: tunc: HiA:o:S:De: A:ACCEPT: 15ma: EX :s:tot :3mma.s.via R:EST a:R.c:EO: AMPLIU: 5mmma.A:JoVe: EST:Le:S. SIC:ES:IS:LeC:CUST: AB:EXEM:EXCELS:B: ad:dei:n:Isso:A:Me. // :5256916ma912115MP:A:oT MoRIEN:S:// 5mmmaA58msHO:5ma:s: 22467SH:SoSSoTaosS:// :De:S:N:A:A:SDeUS:is: Et: hic:SP5mmma C:P:EST.// :3287mma: 2EX.Deo: EsSEN: CoNVeRS: :RES:DeI:S3mmmA:S.S.R. VOLEN:SABDeUS:DIE:S:: ET:OMNS:BEa:AFFeR: POS: SARSI:ET :VIB:A:SUAS:A:SUe: A:Me: AURA:SUPER: torquSE: ET:SoS eti 312mm et383mS:P.// 3534518ma:CoSM:EXSoT:SIS:DEDIT: ET: BoV:LIBE5A:A:RS: // :UssN:3567458ma: v.cosm:SoS:AB:INTERIT:ASTRA:reduc:LUC:EX:SoL:// S:OS: et: ASSEn:et;OHonoattra:S:P:adVIAMea:o.// S:R:ENASB: ET:ECS ape:EST.S:A: DeO:// S:3558mmA: P.S: INSTA:S: eis: De:S:// EjUS:DeSCE:SVe:LUO:SE: a:s:sej:a:sum:r:b ai:s:De:s:G:De:C: ets EXis7s et953153mP:S: 3mmma venie: S:NEX:ex:q:asoS:eri:finis: QuA:VIa:EX:COGI:V:EX:p:exut: USUR:pos:R:s.SOT:SoS.// :3mmmA:MeI:S:EA:APER:ET:ETI:S:168337MSoSSoT: AB:SEXa:GUST:S.79mMAN:EA.// :CAStus:3mmmA:EXED ET:ECB:ESCA: BoS. BoS:B:MeUS:SoT: et: SABB:EST. SBoS:ESSENS:APE:P:SAT. omnin:SoT:S:BoS:3mmmASoS:4555444mP:S. BoS:SoT:SoS:DeI: CoS: ET: R:S.// BoS:MeU:SOS:De:MoRT: s:p: ASc.VIa: ad: ASTR: URS:PoS3574159724a:PoS:SALV:EZU.// :Bos:Et:58S:P:CUM:EZU:ET:oSS4563321m et25417:S:N: ab:oSS Sexa:GUST:S:P:EXIE.AD:ASTR: IN:URS.// .3583155125a:S:R:USUS:3DeI:S:SIB et SUIs: sos.tuncPERVeN: AD:O: S:TeRRA NoVA: // :SOCIO:SOS: STa:P.S:R: PUBL: JUS:EZUS EST.// :3583431ma:et2a:S.R: et: C.A:oSS:et:ICoN:ESCU:CIS:258 ma.DeIS 25417:S.N:SoS:SoT:et:eti: 4561948m.p.s.// SERo:RES:AEN:SPES.S.DABU: ESt: QuI: SUA:S.p.TeC:s:TeGe:GeSto: // PoS: 3253675ma: et278A: AB:CAEL.5237MA:EXaR: S:TeRRA: VIA: ad.ASTR:in:SCoR:ERIT: 2172182A.pos.BoS3m:a: iteru: S:P:SoS: PoS:225734574MA:SoT: CELeB.C.R.SoS: AI:S:De:253mmma: S.R.SoT.Quod: S:Deus:scopus:ET:causa:est: 253890MMA:SoS.R:S:FeX: Et: SVe:ESSU:S: S:P:I: A:JoV:GI:Sic:I:DeI:S:SoT:S.Cogn: EAD:ESt: MAGNi:Cos: I:ET:SEPa:SENS: EZUS:EX:ESS:S:A:EST: CUS:NoS:B:s:JOVe:NoS: ERig:EST. ESCE:AD:Me: EXTr:5mmm:S:P:SoS:Sot:253890983ma VoX:s:TIB:// :Ai:FeR:S:SUPER: SoT: :S:P:AB: :MULT:Rui.SoS: :MeSSo:// VECto:S:MeA:FIL:EX:Me:IN:S:INVEN:S:s:EXIT:A: Tempo:// :A:13A:o:VIT:IN:LABoRE:S:in:s:73A:S:EXami: 3A:PoS:3A:ERI:BoS:RESUr: 1a:MeLi:NAS: SERe: ET:IN: 73a:S:Ci:SANo //:5575128598S.P:CUM:BoS.EXEB:a.CoS:ET:TEMPo:// BoS:A:EA:I:// IN:S:59a: BoS:FeCU:S:DICIt: et: cis.2.SEPt:accipS //:ScoP.C:SUMMa:EST:// JaCi:APER:S:V:sP:AI:UP: et: MeS:I:ET:SESE:ad:s:PRaEPAR:ERI:VIV: in: AETERNU:// VeSc:ESo:FeSti:CaVe:ANTe:BoS:STUD:ET:STAB:SoT: SoS:C:S:// :SoS.Bos:S:FeS.// :sot.SoS:S:SAC:S.De:S:CIV.// VoBIS:CUS:est.// I: :ad. Me.JoVe.”
Её перевод: «Вот откровение, иначе поражены будут эти, мои будут разить, поэтому почитать Бога! Пахарь и ушедший на пенсию воин, тебе быть, погибнуть и служить Богу. 73 года. Львица, софа, избрание текстов: усердно собирает, часто внимательно читает и произносит избранное вслух. Упомянутый в завещании наследник, связанное соглашением с посольским заданием. Собирай, читай и выбирай! Законодатель и знаток законов надлежащим образом подбирает и вносит закон и правомерный порядок. Кротко и ласково успокоит нежный. Стремительный и даровитый, находящийся под руководством кроткий пахарь усердно собирает, читает и перечитывает тексты. Пылкий, весёлый и бодрый, отбирает беззубый, творит. И выпускает в свет, основательно разъясняя их и отделывая. До тех пор, конечно. Именно поэтому любим и полностью одобряем.// От удара угасший, в то же время радуешь и услаждаешь. Будешь претворяться, возноситься и блистать. Правильное размещение элементов и отдельных мест Божьего повеления: идущему искусно слагать несовершенное и незаконченное. Конец войны, главное издавать // без сокращения. Всюду проникающему и неотступно следующему послушному следовать и отыскивать, менее значительное отвергать, если только выбрасывание необходимо. Священной жертве посвящаю и отрасли, ему милому».
Подтекст: «Тайны этого послания – от Йовэ.// Тайны Его Вселенной, дел, сути, причин, пользы, интересов и власти, и тайны второго спасителя. Часто пользоваться и обыкновенно употреблять.// После того пребывает и от него существует. После того подлинный верный возникнет. Родится далёкий до 7 тысячелетия, поднимется в течение 7 тысячелетия. Примета внешнего вида – левша. И его, быка, усталый вид – от их раздоров. Молодая женщина, дочь, мальчик-младенец – детство. Молодая жена, дочь, мальчик-младенец. Старушка, живительный воздух, внимательно изучает, следит невозмутимый, настроенный оживлять, воспламенять и придавать свойства. Отважный, сильный, неутомимый и упорный – его характер. Смотри, народ, вот – он. Собрание народа, церковь, напротив – довольно твёрдый проповедник, небольшой отрывок, тот самый третий мировой пожар. Суббота, 7 тысячелетие – его восхождение, как подлинного света и судьи, третьего подлинного сына. Третий – бык. Третий себя пожертвует Богу. Третий, бык-жертва из обагрённой красной …, земледелец. За 3 тысячи лет спасёт народ дающий счастье. Возвысится. Делай добро, приноси пользу и подлинное изобилие! За 3 тысячи лет 7 лет существенным образом новый род его в трудном положении будет тревожиться: закат, захватят похитители, будут тайком скрывать, явится, побегут навстречу и приветливо встретят. Пастись, обрабатывать, увеличивать и питать, издавать подле и непосредственно после достижения 73 лет. Прежде молчать! Езуса дело предназначаю спасти спасителю! Поэтому, ныне – время накапливать, выражать, отбрасывать, возводить и устраивать, закладывать в основание и распространять. Этот Езус – второй, восседающий рядом. Уже обстоятельно объяснил: внешний вид левши зависит от времени. 7 тысяч лет и 3 года после года жатвы, затем – отречение, Божье изгнание, сетование, рыдание и вопли. 4 тысячи лет без 2 лет от Ноя. 3 тысячи лет и 3 года от помазания Божьего мессии. Образ представить и жестикуляцию: грациозный, сильно жестикулирующий, руководитель и носитель новостей, командовал, носил оружие, давал волю чувствам, гордился и любил хвалиться, ездил и страстно стремился приносить новости. Его образ 37 лет. Служит, состоит в браке, верен он сам. 3 года спустя он – плодотворный отец, принадлежащий к известному роду отпрыск, миловидный, радостный, творческий и благородный иноземец. Из-за детородного материнского органа его жена S вызовет в суд их города и бросит своего третьего, преданного ей хвастуна. Открытая спереди поляна, внешний блеск, неловкий левша. Предзнаменование: третий муж, воин. Жильё на склоне, каменная кладка, комната, ложе, возлежащий гражданский муж, V, сожительствуют. Супруг 55 лет, возлюбленная супруга. Путь их за 5 лет приучит, привыкнут. „За 17 лет бесплодное, близкое к падению, пустое и бесполезное супружество“ – беспричинно разрушат и объявят недействительной супружескую связь, пока … 5 лет новый сын будет в бездействии. Умершую в 99 лет её отдельно похоронят. Север, изысканная отдалённая ограда, 7 сентября, семимесячный северный надгробный памятник в 7 футов.// Их собственное изобильное богослужение за 3 тысячи лет создал приносящий счастье верный сын. Его богослужение, которое продлится 5 миллиардов лет, естественно, подлинно, благоприятно и удобно. 3 тысячи лет радовать, одарять и соединять, только одному спасать. Радостными будут его и их Божьи подъём, восхождение и пища. По существу, обряд очищения народа совершается едой голодных. Надзор со времени священного жертвоприношения тебя, муж, и их добрый бык – только одному быку-жертве. Йовэ есть A. В свои 38 лет Езус есть А и подлинная жизнь. Езус 5 миллиардов лет тем же путём подлинным возносится, пришёл, начал и погиб. Воодушевил и разжёг бывший раньше, тревожил и раздражал из окрестностей Августа. К моменту наступления шести возле жертвы оставил его, бык. Был суров. Было трудно знать, решать и видеть Мне, убившему. Через знания принял на себя и претерпел Езус путь этот без страха. Его 12 приучились вопрошать, обдумывать, решать и обсуждать, а также выбирать народ приятный Мне. Через Езуса поддерживать уважение к его власти и делу, подозрения почитателей его царской власти устранять и сдерживать склонных к подозрениям самому главе. После его собственного жертвоприношения – великолепный царский надмогильный памятник, маленькая подставка пьедестала, лобзания, базилика, церковный сторож. Спустя 5 миллиардов лет свершится жертвоприношение. Будет советовать, призывать, уговаривать их одновременно вместе с 8 к седьмой звезде в Круге Орла, небесному светилу направиться, откажутся и отправят. Затем раскалённое Солнце поймает мир. Его орбита зависит от круговой скорости, спешить, довольно быстро он её потеряет, погибель. Затем целебное средство спасёт 3 миллиарда его народа из полного костей хранилища восстановителя. Этот, приносящий счастье блаженный бык после так же ещё раз повторит путь, преодолеет пустое пространство и спасёт свой народ. Его песчаную пустыню за 5 миллиардов лет зной не иссушит. Его помощь и союзники будут расти, поддерживаться и приумножаться. За 5 миллиардов лет народ Божий узнает благополучный путь спасителя. Его тебе, славный спаситель, 5 миллиардов лет сохранять от их зевающих ртов пересохших. Свято, высоконравственно и благоговейно освящать, решать, замечать и знать тех, которые этого достойны, распознавать и удостаивать их. Их и его мир: обитель и ложе, супружество, театр и зрители, теории, теология и Богородица, летняя лёгкая одежда, благовония, маленькая баня и тёплые купальни, веселье, корчма и вино, сокровища и накопления, престол. Их выгода, бык, есть вознесение. Их вторая судьба – во Вселенной. От А, третий, их жизнь существует. Спаситель здоровый воскрес. Оживить его – благое священнодействие. Езус, их и его спаситель, в 37 лет – жертва, здоровый воскрес.// Отправятся, будет выход на берег, выгрузка с корабля и восхождение, будут пищу вкушать. Совершение порождения: родственная тесная связь восьми, способное произрасти потомство, зародыши 2/3 животных, зверей и народа произведут на свет потомство. Его власть везде под постоянным начальством – вплоть до благого начала. Их счастливый и желанный покровитель положит хорошее начало – спасёт бык Езуса. Живший, наслаждавшийся, общавшийся и нуждавшийся воодушевлял. Его воскрешение отныне – как раз надлежащий путь, установленный завещанием наследника. Значительны, справедливы и хороши его установленное постоянное положение и власть, бык. Третий просто объявит всем второго своим братом и понтификом церкви. Будут вместе принимать, испытывать и объединять их. Так бык спасёт Езуса.// 3 тысячи лет отмечать отличительным знаком, ясно и наглядно изгонять знаком креста, отличать и наблюдать тех, которых будут оживлять. 5 миллиардов лет и после свергать и выбрасывать лежащих, находящихся в заключении, павших духом, презираемых, не имеющих хозяина, общедоступных и неподвижных. Сдерживать их, не давать воли, усмирять. Заботиться, не оставлять без внимания, уважать, почитать, ухаживать, исцелять и руководить попечителю. И спасать Мой народ. Спасать, бык, быстро выполнять необходимо тебе, верный, точно лететь в 5253556658 году. Наличие речи, обличье – уже 80852 года такой же умный человек существует. Вот уже 65083 года Сатаны дело и мерзостная власть. Дух Йовэ тебе, бык искусный, носить и сообщать Его, умалчивать тайны Йовэ! Землю и звёзды, взаимное положение небесных светил, звёздное небо, времена года и климат, области и края, день и ночь, непогоду, бури и солнечный зной Я дал, А и Ω. 15407270902 года существует Вселенная. Такая, образованная разделением материи, естественная и независимая после существует. Исследователю стараться узнать: разделение 1 частицы на 3, на 5, на 7 (n → p + e + анти ν, p → q + анти q + e+, q → 2 u + d и их разогрев до t Планка), чтобы начало внезапно извергаться. Воспламенившись 128.611.736.000.000.000.000.000 звёзд появилось. Две кривизны-средоточия Вселенных и 31 земля их будет. И их Земля. Из 1 частицы 3, 5 и 7. Потом – 33, 314, затем – 387, 532, 541 частица, из Космоса после будет Космос. И пустота, состоящая из множества лучей. Существует доступный познанию один подходящий им добрый путь его: быть полным сил, неутомимо крепнуть, расцветать и трудиться, неустанно заботиться и быть бдительным. Бык спасёт Землю, так как со времени воскрешения народа потребность и ценность его спасения возросла. Обнаруживший их ценность, спасёт оказывающий помощь добрый поднявшийся свой народ. Даровитый спасёт мир и род свой из-за себя. Покрытый тенью спаситель в свои 55 лет трудится деятельный творец созидающий. Скрывает, таит в себе и ждёт. Творит сокровенное точно, тщательно и с большим трудом. Иносказательно прикрывает создатель тайное, построенное на догадках обилие предположений. Полный догадок полагает прекрасно: нужно ждать, идти на встречу и принимать. Из небольшого города, в его 60 – обладающий тонким чутьём проницательный бык. Спасёт из костей, поднимет Мне славный народ. Кости иметь, именовать и перечислять благоприятствующих нам потомков: наших потомков, 2115 миллионов своего народа установленного и 5 миллионов искусных гениев. Чтобы и наиболее значительные предзнаменования, подлинный, непорочный, здоровый и искренний покровитель, сохранивший старинные нравы и обычаи народ из его народа, речь их и слово его, в конце концов, принесли подлинную пользу. Спасёт спаситель из костей вечный свой пастуший народ.// Священнодействие во время непосредственно после высадки с корабля. Приступать тем 8 после 3232343 лет их пути в течение 4522 лет 3245387 тысяч их народа из костей 4829273 тысяч их народа спасать. Существует их давность, и есть потребность и польза дух надлежащий спасти милого, приятно говорящего, служившего Мне народа из их костей. После ещё за 2567 лет 829235429 своего народа спасёт спаситель. Божий бык за 7523 года совершит три существенных и славных деяния. Уже 5256785 тысяч лет власть быка-спасителя существует. Спустя 122 года Езуса из одной высушенной частички его сукровицы спасёт спаситель. Спасёт царскую власть и государство спаситель почётный, их подлинный бык. После того раскроются его славные бессвязные речи, полученные от A. 15 тысяч лет непосредственно после тех надлежащих столь многочисленных 3 миллионов лет их пути царская власть зависит от власти коллегии граждан, до того более 5 миллиардов лет существует от Йовэ. Соответствующего Божьему закону установленного завещанием наследника решением, властью и законом принять! По праву их законодатель! Неторопливо успокаивать их, смягчать кротостью, лаской, спокойствием и смиряться. Пусть существует этот урок покровителю из примера в высшей степени хорошего для Божьего сына непосредственно от Меня.// За 5256916 тысяч лет 912115 тысяч народа из равнодушных, лежащих без дел, праздных, медлительных и бесполезных естественно умрут.// За 5 миллиардов лет из 58 тысяч своих наиболее подходящих отпрысков за 5 тысяч лет 22487 своих отпрысков спасёт спаситель из их костей.// О подлинном Нашем потомке: их истинный бог он от A. И теперь этот его народ за 5 миллиардов лет есть народ братства.// За 3287 миллионов лет двое от Бога существенным образом изменят мир Божий и государство. Благоприятные 3 миллиарда лет их священного царства и власти утвердят субботу днём Бога и их богослужения, и принесут всем подлинное счастье. Затем поправят и приведут в движение после ставших привычными для Меня уговоров небо и свет вверху – будут вращаться. И спасут ещё 312383 тысяч своего народа.// За 3534518 тысяч лет непосредственно после спасителя дадут своим мир, а радостного и свободного, охотно занятого книгой быка освободят на 5 лет от его царской власти.// Деятельность и опыт Наших потомков за 3567458 тысяч лет спасут обитаемый мир от уничтожения небес, отразив свет Солнца.// Их присутствие, дар слова и одобрение, и уважение всем привлечёт их народ на Мой путь славнейший.// Славной вырастет их царская власть, и их явный восторг есть от Бога.// За 3558 миллиона лет народ их установит священные обряды, и будут усердно им предаваться в надлежащее время удобное.// Его потомки по нисходящей линии из подлинных далёких начнут привыкать освобождать себя от его справедливой царской власти. Заверяй их от Святого Духа об осуждении и о добром их имени. Судить 7 их и 953153 тысячи его народа. За 3 миллиарда лет наступит их естественная смерть, от которой беспутная жизнь независимая будет окончена. Вследствие замысла, тщательно продумав, этот путь не допускать выполнять впоследствии из-за оставленного народа. Спасёт спаситель ему принадлежащую власть.// За 3 миллиарда лет множество тайн там раскрыто, и ещё своих 168337 тысяч спасёт спаситель из 1/60 указательных пальцев их. Останутся там 79 тысяч недостаточных умерших.// Нравственно безупречный за 3 миллиарда лет съест и выпьет бык пищу. Мой славный бык – спаситель и блюститель субботы. Их бык откроет народу достаточно тайн бытия. Всего их спаситель бык за 3 миллиарда лет спасёт 4555444 тысяч своего народа. Бык-спаситель спасёт Божий мир и Его царство.// Мой бык спасёт от смерти свой народ, начав путь к звезде Медведицы спустя 3574159724 года после спасения Езуса.// Бык и 58 его народа с Езусом и костьми 4563321 тысячи их народа и 25417 его потомков из 1/60 костей указательных пальцев улетят к звезде в Медведице.// За 3583155125 лет их царства живущий, питающийся и имеющий общение 3-й Божьи тайны хитрый себе и своим спасёт. Тогда и после того прибудут на их замечательнейшую новую землю. // Непреклонно соединять, принимать, приобщать, спасать и укреплять верный их народ, постоянный порядок, судебная власть, гражданское состояние, обеспеченность, государственное имущество, угодья, финансы, казна и доходы в интересах государства и общества есть особое право Езуса. Объявить всенародно.// За 3583431 тысячу и 2 года их царства и братства из костей, образов и описаний в течение 258 тысяч лет будут спасены спасителем Богу 25417 его потомков и ещё 4561948 тысяч их народа.// Начинать дело, создавать мир, связывать содержание и открывать суть иносказаний и загадок есть его чаяние, которое даст достояние их народу. Укрывай скрытые тайны, носитель новостей.// Спустя 3253675278 лет из-за атмосферы за 5237 тысячи лет их земля совершенно высохнет и загорится. Путь к звезде в Скорпионе будет 2172182 года, затем бык за 3 тысячи лет ещё раз спасёт свой народ. После за 225734574 тысячи лет многократно многолюдное общество спасёт царство. Заверяй его в течение 253 миллиардов лет своего царства, спаситель, что Бог есть цель и побудительное начало. За 253890 миллионов лет спасут царство своё. Создавай! И приучай свой народ сильно желать тайны. Иди, возносись и претворяйся! От Йовэ возникла живая природа, так приступай постигать Божьи тайны, спаситель! Равным образом существует большая сила, огромность, множество и мощь мира. Иди и различай разный смысл! Езус существует со времени бытия тайн А. Храни Наши славные священные обряды и познавай Наши искусные тайны! Йовэ – наш поднимающий, ведущий вверх, воодушевляющий и благоприятствующий нам. Восходящий ко Мне спаситель, в конце концов, 5 миллиардов своего народа спасёт за 253890983 тысяч лет. Надлежащее тебе повеление!// Заверяй, получай, неси, веди, требуй, говори и думай, покоряй тайны в огромном множестве, поднимайся дальше и оставайся в живых небесный спаситель! Свой народ от многих ошибок, несчастий, падения и гибели спасёт сборщик урожая.// Передвигающийся, несущий тайны Мой сын вслед за Мной в тайнах найдёт свой естественный выход из времени и бренности.// После 13 лет, славный, жизни в надлежащем труде, в свои 73 года тайны, исследователь, осмотрительно и тщательно исследуй. Три года спустя за 3 года будешь, бык, воскрешён и будешь восстанавливаться. За 1 год улучшат немного нос. Создавай и в 73 года познанные разрозненные сведения искусно улаживай.// 5575128598 его народа вместе с быком выйдут из Вселенной, времени и бренности.// После иди тем же путём.// В свои 59 лет бык плодотворный в изобилии тайны познает, и в течение 2 седмиц усвоит их.// Цель братства есть суть и совершенство – класть в основание.// Запрещаю распространять, открывать и делать доступными тайны своему народу! Говори и заверяй, пастух и сборщик урожая! Иди и готовь себя к жертвоприношению! Воскрешение будет! Оживёшь, будешь вечно жить, весьма усиливаться и оживлять, пылкий воскреситель!// Истощённых всасывающих и поедающих едоков изящно и весело торопи и ускоряй, будь бдительным, предусматривай прежде, бык. Стремящийся, преданный наукам, надёжный, стойкий и верный спаситель спасёт своё братство.// Сохранит бык свою жизнерадостность и радушие.// Спаситель сохранит свои священные тайны жертвоприношения в его небольшом городке от своих граждан.// Существует вам покровитель!// Иди ко Мне! Йовэ.»

Надписи на табличках из Фалерии Нови

На золотой табличке (фото – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1912, P. 64) из основанной римлянами Фалерии Нови выгравирован латинскими буквами текст: “[…J]OVEI.JVNONEI.MINERVAI.// FALESCE.QVEI.IN.SARDINIA. SVNT.// DONVM.DE.DERVNT.MAGISTREIS.// L.LATRIVS.K.F..G.SALVINA.VOLTAI.F.// COIRAVERONT.// GONLEGIVM. QVOD.EST.ACIPTVM.AETATEI.AGED[VM].// OPIPARVM.AD.VEITAM.QVO.VOLVNDAM.FESTOS.QV[AE]. DIES.// QVEI.SOVEIS.AST. VTI.IS.OPI.D.QVE.VOLG.ANI.// GONDECORANT.SAT.CVM.E.COM.VI.VIA.LOIDOS.QVE.// QV.QVEI.HVC.DE.DEPV[TO.I]NPERAT. ORI.BVS.SVMME.IS.// VT.EI.SEQ.ED.LVBEM.[TER]NE.JOVE.NT.OPTANTIS.”
Его смысл следующий: «Йовэ, Юноне, Минерве // фалиски, что пребывают в Сардинии // дар от правления Дерунта // и. о. советника Л. Латриус, Г. Сальвина Волтай, Ф.// Койраверонт.// Совместно собранное, которое есть ряд полный. Всю жизнь ему иметь в виду и говорить тогда, пока // великолепный [будет] в пути. С целью прославлять Приводящего в движение. А поэтому порицаю желание осуждённого [к] проклятию преступного. Тот торжественный и ликующий день. Речь, кости. Открывать [и] показывать чудо. Знак привратника,// который – светоч [и] утешение. Одинокий обутый в сандалии, крепкий и непоколебимый свет приносящий, царская власть – путь ему. Тогда [будет] он жить, наслаждаться [и] находить. Сделает тучным [и] изобилующим [стадо] творец [и] пастух Предполагающего репутация, полный догадок прекрасный помощник Бога, а потому он сделает общедоступным всем людям животворящий Дух.// Достаточно точный, так как ему основательно изучать, усваивать, связывать, сочетать [и] быть влюблённым. Кроткий, любезный, приветливый [и] энергичный воскреситель. Его путь – оживлять, оживать [и] усиливаться. На высоком отдалённом месте поместить [его] надёжный и богатый футляр-гроб. Много, терпеливо [и] подробно [изучать] рациональные отрывки речи и словесные хитросплетения. Воспевать далёкие события [и] рассказывать – образ приятный.// Тот, который предназначен для этого Богом, [станет] великим императором. Появится место сожжения тела первоначального по происхождению родоначальника восточного. В высшей степени он // для того, чтобы им, последователям отвергать посредников [и] служащее помехой. Тщательно отбирать [и] объявлять распоряжения! Издавать, изучать, подробно излагать [и] объяснять повеления Создателя в вышине! Основательно разъясняя обучать [и] оттачивать, смягчать, воспитывать [и] закалять. С радостью славить исполнителя. Трое там. Предназначенный знак желанный божественный Бога Йовэ – А [и] Ω. Как Нам хотелось, созданная табличка – священный предмет тебе. Идти сюда, а потому – возносись!»
Смысл читаемого справа налево пророчества на другой золотой табличке (фото – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1912, P. 63) из Фалерии Нови: “MENERVA SACRV // A.COTENA.LA.F.PRETOD. DE // ZENATVO.SENTENTIAD. VOOTVM // DEDET. CVANDO.DATV.RECTED // CVNCAPTVM” можно понять благодаря “ошибкам”: «Святить Минерву!// Из цепочки букв скрытое сделано претором // сената. Смысл приношения // с умыслом, потому что принёсший жертву изрядно // собрал.// Ура!// Вот от направлявшегося и стремившегося путь мира.// Славный собрат и второй соучастник!// Иди и возносись северный орёл! Восседай и шествуй,// славный!// Великолепно,// славный повелитель!// Комната отдыха – кабинет жилища, будет творить, учить, показывать, искусно объяснять учение толковый.// Это – милостивый император при Боге и терпеливый супруг, строитель храма, страж, защитник и распорядитель. Поднимайся, будь во главе, веди за собой, создавай и учитывай,// даровитый и плодородный!»

Табличка из Фалерии Нови

Латинское письмо на табличке из Фалерии Нови: “MENERVA. SACRU // A.COTENA.LA.Ti.GIETOD. DE // JeENATUO.SENTENTIAD.VOOTUM // DEDET. CUANDO.DATU.RECTED // CUNCAGTUM” означает: «Любимая божья дочь! Непосредственно после нападения Мой священный обряд // освободил из уз славного / приводящего в движение вестника, принёс и испытал пламя, а также сразу же породил скорбную песню о // жаждущем юноше, возникшем и выросшем обыкновенным образом, столь проникнутом нежностью, славном назидательном боге и субъекте спора. Славная жертва в то время // умышленно, вследствие нападения сожжена, поскольку пославший его Бог надлежащим образом // всё вместе так направил тогда». Между строк еле заметны буквы: “ISAJTAS…ELIJ JIS DD P// PN…TASAJ // ESITOSE…NI…NINAS…A” – «Он тот…Элий он, Божий бог…//…тот // есть в тех…» (лит. Jisai tas, Ilij jis, Dievo dievas, ėsi tuose).

Пророчества и иные послания

Надпись на камне травертине

Смысл латинских сокращений на камне травертине: “DIS x // ADRUTCIFeSRAZEIS // ENUS // GAVAJaEjAAUSLOCAS // EjFe.ET.STATUIT // EXEXNFeXIXDUX // IIOTIT.ICFeDNIXO // FeDXUFeDeKOISIS.X // DUXIINOS” – «Богам дар.//  Для разгребания редких остатков старого горячо возлюбить это // священное высказывание.// Находить удовольствие, решительно двигаться, распространять, творить, внимательно слушать, располагать [и]// издавать произведения. И снова решать,// после вновь точно обдумывать и сообщать на основании исследований, государь.// Спокойно опять приступать, стараться весь обильный божий образ // обдумать. Божьи связанные тайны обнаруживать отовсюду [и] далее интересоваться. Укреплять братство своё,// вести за собой, наблюдая его».

Текст на «чёрном камне» римского Форума

Текст на «чёрном камне» римского Форума: “DOTAVAKOu // PEiIOuNAS // RODiJOYKaMiENA // MATODAPiAKATE // MiRETIYUMA // JAGYOTEiYA // SPhENDOLEY // PhOIOVEiSTOVES //  ETOHTOUIPhIUI // MAKaDiOSESE // MyROSDES // CSsгANAS // MEDiEPhO // SEiYDeMES // IR SOYPhOS” означает: «Дано ребёнку, // очень молод.// Показывала ствол. // Видит Дапиа кошку. // Умерла Тиюма. // Что чувствовала.// Лучи.// После него – свадьба.// Этохтоупиу // сестра Макадио // возложит миро.// 206.6.3 (=10.1.549 г. до н. э.) Другой // на дереве. По-//сидим мы // и Сойпос». Это же по-литовски: Duota vaikui. Per jaunas. Rodo kamieną. Mato Dapia katę. Mirė Tijuma. Jog jautė. Spinduliai. Po jo – vestuvės. Etohtoupiui Makadio sesė miros dės. Anas medyje. Sėdėjom mes ir Sojpos.

В этой же надписи скрыто пророчество: “D // Bз IŠEJJ NA // JOVE // Y.γYOIHA // EPEMDOLEYBA // BDIEVS~ЯORIУJ // MOIЗ ГЛАГО // ЛЕГОDNE λ // ŽEDI YUMER // ATOiDARAUAUŠ // PEMIJA // OURVASIN…// EDSODAS // SACDOSES // EIOHIOVP.// IA IAS // DECENC // EYAM // ID.SOYP“ имеет славянские и этрусские фразы, а также латинские сокращения: «4 // 2007 выходит Й 51 // Йовэ // 400. 3470 18 А // Епемдолей 2000 А // 2 бог Яорий.// Моисей говор- // ил верно. 40 // Цветёт [Ш]умер. 400 // А это делал я.// Пемия // нора Ин…// Эд[ема] сад // является священным даром.// Его блага страстно желает живущий народ.// 11,11 тайны. // Прелестный супруг, // приятный отставник 5 400,// а также благоразумный и дружелюбный товарищ. 480.» Похожие литовские слова: išeina, žydi, o tai darau aš, sodas и жемайтийские dievs, ourvas. Простые вычисления дают несколько дат. Среди них: приход евреев в Египет – 1670, исход – 1270 и приход в землю обетованную – 1230 гг. до н. э. Интересно, что буква «Я» имеет славянский вид “Я”.

Бронзовая статуэтка

Состоящая из латинских сокращений надпись этрусскими буквами на бронзовой статуэтке: “ZUNEJOVEJ:GPCUS.NI” означает: «Кругом только Йовэ, Бог-хранитель и источник жизни на Земле, Дух-покровитель народа, наш Глава».

Бронзовая статуэтка из Тразимено

Латинская надпись на голове в Лувре: “MY // BOSTOTVM” означает: «Вся тайна быка».

Надпись на ноге статуэтки из Тразимено

Читаемые справа налево строки на найденной у озера Тразимено бронзовой статуэтке: “EMULEJAS // USNEJ VEDe CIA// OJieŽODEJO // MAN” – «Эмулеяс // Усней взял в жёны Циа // О, они обещали // мне». Текст на ноге: “REJDĖLMNASDEJieMERELB” означает: «Рейдельмнас к сожалению умер в 32 [года]». Для сравнения – литовские слова: vedė, o, jie žadėjo man; deja mirė.

Пророчество на камне из Клузия (рис.3236 – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1898): “DaHIO[VE] // ΣIELOKRJ // [I]NMIDUM:ERIOV[E] // LEJ:EKAUNt:JMJUORI:AISANRU[TJU] // OROuDUSAK.LIRKANVENtIngThRAID // HIS. IKLAM.ThIDALU.ThROuEOu.NAOuETh // ANVOROuK.ERJES.IAIOIESOFAThA.KAIDMIEIgEM” написано по-английски: «Отец Всевышний Йо[вэ].// 215 (= 561 г. до н. э.) Локры.// В Моём предписании – дуновение Йов[э].// Возлагаю расчёт на м[ладшего] у[правляющего] Юория. Я, сын, направляю [тебя].// Или обязан исполнителем быть. Впитывай! Злобный взгляд может дать выход, нить // его – также иметь смелость тебе стать агнцем. Смотри! В то время Земля должна процветать,// прекратят воевать. Должен блуждать и ошибаться Х[ристос]. Да, Я – Й[овэ] Омега, Иисуса Отец, давший ключ моему энергичному у[правляющему].»
Текст на плите из Клузия (рис.3237 – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1898): “YŽITOuRAIVOV[I] // ODUNABAiIGENME // KVAILU[O]GI” написан латыни: «Итак, заверять ли, или торжественно обещать // мне ненавидеть род соседнего [города] Байи,// глупо же.» с этрусским kvailuo gi (лит. kvailo gi).
И буквы на фрагменте плиты из Клузия (рис.3238 – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1898): “OINVOVAM” в переводе с латыни означают: «Единственному посвящать».

Плита из Пезаро VI BC

Двуязычная надпись на мраморной плите из Пезаро: “SATIVS.L.F.STE.HARVSPE[X] // FVLGUTIATVR // DAINUoJiBEjJaNEjYREj.ŠIJaMHIeNRĖRĖ.Š.EIABA“ означает: «Лучше светить. Стела посвящена гаруспику,// гадавшему по молниям жрецу. // Поёшь, кстати, не разлагаешься. Это – ему, Хиенрере семья Эйаба.» Её первая часть – на латыни, вторая – на языке пиценов, который наиболее сходен с литовским. Для примера: „Dainuoji, beje ne yrei. Ši jam Hienrėrė, Eiabo š[eima].“

Модель печени из Пьяченцы

На найденной возле Пьяченцы бронзовой модели печени овцы этрусскими буквами выгравировано: “DEV AJ // RADIOENARES // MA N UB A // NOEMIA ELEZ // IJDŽULDŽi // POSED // KALED // HaiZIŽEI // VIZNELID // NIŽ LIDI ENE // MA BIjA // IMA ENA // INU EAG // RŽAZ ZE // NELID // AJLEZ // ZAOEL // SZULŽ // UZEL HajVEJ // VEŽiLSUOSIS // GAOEL // DZULŽ RA D // IRAG // DREO // NEO // AŽiEL // IZIRAG OAL // OVEŽ // ARAD // OZNIZ OEN // BUB ZUL // EBUB ZAO // AL CIS // ZNIŽ BEJO // NOES // EUST“ Первое слово – «Боги» (лит. dievai), остальные – их имена. С помощью этой модели гадали гаруспики. От имени Калед произошло литовское слово Kalėdos – Рождество.

Стела в Перузии

В тексте с перечнем богов на стеле в Перузии: “DULŽERAL.ANNAT.TALVE // EMANIOLEJ.NTVAL RŽAJEMiA // VRADO ELELS MANUBA.ALTM // MIETMNB.ETIRELMUB. NAĖMT // REGAN NEHAMiA AGIMENMAR // EmMARA MARVO ANIOLEJ GIZ // NE. IDUTiLUDS ELMi LUMiE DMAR // URALUTL GEIUoSE // LiDLAN ZiRAM.ANIOLEJ.IMELVA // E.UNED. ANUDMLIO.IIO.IMNE // MENUBA MLAORAL DILEB.DLG // EOL.UŽNVO NELD // ANIOLEJ.ELMUB MiEIŽ.MALAB // USAMTELDINUMi EGAD AONIH // EITM LAB IIOLTiD NARM.REGAN // MTiENEG.REGAN.TUH.ANIOLE // LEJANUBA.LELD.ANINDA. USAM // EMiA.MiETNIĖ AINI.TiRELMiANIO // ENETA.MAITiA.NIOLEJ.LNUo.R // OMARVOA NIOLEJ. ADE.ENSET // IEDENMAR ENSET ULEHARVA // GMOMiIŽ MENMAR MIETMNSET // ANEMi ANUBA ANUDMA TVOLE // EMUTU EDAHLND ID.REGAN.NEH”, “MANIOLEJ // DUTiANETA // GI.IDSENEJ // ENALEGMA // ŽMiYLUB.IO // .IOLEGMAJ // TMEIO.ENER // ANIOLEJDA // .ENULIDA // DMANURUT // DUTi.AETi.ENU // OA.IDSENEI // UBA.MDIMiU // NONEG.MAN // DLEJAMiA.A // NUBA.ANI // MiE. INURVO // LD.ANVIRTi // ENVO LIO.A // AD.ŽILOLV // ŽUŽITiA ŽED // E” имена Idsenej и Idsenei похожи на лит. itin senai – очень давно.

Две надписи на плите некрополя Монтероцци у Тарквинии (фото – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1936, P. 328): “ITeGėTeJoGiJa.NAmeNeDa.APrITeJo.ZeJeEČeDa.TeGiJaBODinTe.GeDĖÄ // UPeČeVeDa.SIšKiPrALiVeNe.EuGėĖNIjLiJaGėAL.DalĖ. TeIgiĮSALO // LiĮPEiEmELiĖTaDin.IIšKiZiEjKa.ČeGėNTisTrÄKia.NEaKiRATeJ // ĖNeJaKIOKa.GiLejKiIšIČe.ĖRatOIš.TeILo EgiKaGė“, „NIRo.NĖIĮ.PrAEjTeIEgiITaDa.EnGėJeIGėIÄK.ThĖRoGėNKaIDinČe[LiKO] // ŠIÄk.VeLoJaGėMIÄKIšEjGėLiA.IPIEjID. MIHAjÄLiĖTaKia // [VeDĖ]ADĖIšJaDinIRoNIIš.NeJa.Je.O.ArTeJaLiRA.NEgiTa ĖGėJaU //.EmGėNČaKaIFINKi.IOsGiĖNeME.TeEgiPĖTis EKaNIKia[ATSAKO] //.ČeGiEmĖÄLiJaGėEj.IRGiTaKaĖČeDĖLi.NEgiEmGėDÄKILiĖ //…” гласят: «10 г. (от 1-й Олимпиады) = 766 г. до н. э. В 305 г. (от взятия Трои) = 868 г. до н. э. Неда забрала домой Гетея, перевязала Зея Эчеда. Пусть выздоравливает печальный, скорбел.// Река здесь – Сиги (на северо-западе Малой Азии). Из Кипра Ливене, Евгений, Лия, Геал, Дале. Итак, на остров // взобрались, лило в тот день. Из Кизика (город у Мраморного моря) здесь племя, Фракия – не на горизонте.// (рисунок гуся) Энея (бежавший из Трои сын вождя дарданов) корабль глубоко торчит здесь, Эрата из Тейла (остров у Книда на юго-западе Малой Азии), Эги, Каге». «Неслись, словно в прошлом. Эгеи (люди вождя Афин Эгея) тогда притесняли. Игейэк, Тсероген, Каидин здесь [остались].// Немного позже родились Кишей, Гелиа, Ипиейид, Михаил, Иетакия.// [Взяли в жёны] они Аде из Ядин и Они из Ней. А Артея – Лира. Неужели того афинянина из-// гнали спорщика Кайфинки, их защищали. Пусть египтянин Эканикиа [отвечает].// Здесь родились Элия, Геей и Гита, Каэ, Дели здесь. Неужели им стало стыдно?//…» Эти воспоминания за 98 лет близки литовскому языку и выбиты архаическим слоговым письмом этрусков. Значкам Aj, Ame, Ar, Če, Da, Dal, Ge, Gė, Gi, Iš, Je, Ka, Ki, Kia, Lej, Lo, Os, Pe, Pr, Rat, Ro, Ta, Tis, Tr, Zi соответствуют литовские: aitvaras – воздушный змей, kalame – вбиваем, arka – арка, čėkoti – точить, daužėti – трескаться, dalyti – делить, gervė – журавль, geluonis, gylys – жало, išleido – выпустила, ienelės – заушники, kaltas – резец, kibus – прилипчивый, kiauras – дырявый, leinas – гибкий, lota – слега, pečiai – плечи, pralauža – пролом, ratas – круг, rodiklis – указатель, tankus – частый, tįsa – протяжённость, trikampis – треугольник, zirena – пилит.

Посвящения и эпитафии

Зеркало из Больсены

Краткая этрусская надпись на бронзовом зеркале из Больсены: “AJLE JIGINAS DAILE JIGINAS // ELITOJa ULSAS” содержит имена и лит. dailė – искусство.

Зеркало из Тускании

Смысл выгравированной справа налево надписи на этрусском зеркале из Тускании: “KELIUNE UPED N JIRELTADŽYNUS PAOLO // GAJATADŽy” – «Путь по реке Д н. Так что будет знать Йирел. Паоло // Гайатаджи.» по-литовски: „Kelionė upe. Jirel tad žinos…“

Зеркало с изображением-собаки

На зеркале с изображением собаки греческими буквами написано: “KAΛĖΣ” – «cуки», лит. kalės.

Урна из Волумнии 1

Текст на этрусской урне из Волумнии: “MELYJMĖJIGĖČE LEJOND Σ” – «Мелий спит здесь Лейонд. 200 (= 576 г. до н. э.)» Для сравнения – литовская фраза: miega čia.

Урна из Волумнии 2

Надпись на ещё одной урне из Волумнии: “PUOMMyNIUS A D GOTENS // CAPAČIA MAMS” означает: «Пуомминиус из народа готенов (готины – кельты Карпат) // Могилы здесь дом (жемайтийское kapo čia nams)».

Табличка из Лавинии

На бронзовой этрусской табличке из Лавинии выгравировано справа налево: “KAS TORE IRODE LOUKia VEIKia // KiaUROIS // ΣΛΕ” – «Кто имеет, доказал, в поле действует.// Напролёт.// 235 (= 541 г. до н. э.)». Параллель – литовские слова: Kas turi, įrodė, lauke veikia. Kiaurai.

4 этрусские надписи (фото – Руны. М., 1998, с. 21): “UDULEQATLEP.SLIDAJ.AJŽUDAMOPη” – «Удуле Катлеп. Поскользнулась, ах, погибла. Год Олимпиады 108 (= 668 г. до н. э.)», “…ICĖNAiTiLIJA.EDLAJS.NAJS.LAODAŽLEJ. SANEjA” – «[П]ицены: Тилия, Эдлайс, Найс, Лаодажлей, Санея.», “ALIKIČeRUNeJAJLJEMINANINEJAVEJIM” – «Алики здесь Рунея благословляет Нинея ветром.», “AZANVIANITAMIALEJAINATh” – «Азанви свекровь моя, пусть идёт. 308 (= 468 г. до н. э.)». Для сопоставления – литовские слова: slydai, ai, žuvo, m. – metai (год), picenai, čia, laimina, veju, anyta, lai eina, а также лат. mea – моя.
На свинцовой табличке из Волатерры справа налево нацарапана галльская надпись (рис. – Corpus Inscriptionum Etruscarum. Lipsiae, 1893, P. 17): “ADEGeBUŽYNA.MAĖUTIU // L.LADeOVIA.ARMiNE // Ži ALDeVĖ.BUŽUNA // LAROZA.IjEVANL. GUINE // A.JELUSNA // BASTA.ILAROY // NEILAOI..FLAJIURMiTE // MiASJE.DEIDNEI // FAJESETRAFIjI // UNA OUMyDIj.BIjIMiJi.URROZ.GADE // J.SUGNI.ASŽiNEI // J. SUGNI.LADOI.GZINEIŽ // J. SUGNI.JELANIAL // J.SUGNI. DEIDNAL // L.JELUSNA.BELMiZIAL // J.FJELUSNA.JDAZATA // J.GVINA.ARMiNIAL // L.LARORZ.BULNEI // G ULŽiADE.DEIDNA.IKAGLI // L.LARORZ.OEGJieA // KURE.MiALAJE // ŽR PI A[M]P ISŽi…JODA GUTATE // ŽI IjAGeBU // UTADIj” с перечнем имён, сокращениями, лигурийскими словами basta – достаточный, una – одна, этрусским kure – создавал (лит. kūrė) и датой PI A[M]P – 110 год май = май 665 г. до н. э.

Стела из Арпи

Несколько строк на стеле с изображениями бога Солнца и собаки из города давнов Арпи (Фоджа): “AΛSUNSNIDE DAVN // KAΛE MYГΛA // AΛSUNSNIDE DAVN // KAΛE Y.MYГΛA” означают: «Алсунсниде давн // сука Мигла 400 год (= 336 г. до н. э.)», лит. kalė – сука.

Монета города Вейи

Буквы на этрусской монете: “EDEEiVEi” означают: Эдеей (имя), Вейи.

Камень из Черветери

Надпись с именами на камне из Черветери: “LARIS.AJ // LE:LARIS // AL.KLENAR // SEjAL.KN.SYThI // KERIŽ YNKE // AGAK. ATIK.// SANIS JADU // I. KESU // KLAJ TIETh // URASI.” выбита справа налево буквами пиценов.

Надписи на осколках чаш 1

Читаемые справа налево строки на осколках чаш: “MINEMULVJ…IDEAJILEJRIIENNAS”, “MINEMULJANIDEKARDUNATULUMNEEj”, слева направо: “MINIMULVJAMIDEIARIDA EJULVERS”, справа налево: “MINEMULVANIKELADIKIeA…KOIKIIe…”;

Надписи на осколках чаш 2

“MINIM ULJANIDEJELOUDKiaVDGINIIE”, слева направо: “[M]INIMYLJA PEiKEJENALEiAEiLAPINAEiENMIDIKAPININUNA”, справа налево:  “MINIMULJANIKEMAMARDEKia UThANIV”, “MINIMULJANIKELARISADALAJZ”, имеют понятные слова: лит. minim – поминаем, minėm – поминали, и имена.

Надпись на этрусской урне

Надпись на этрусской урне: “LAPO:SENTINAREM:KAPONAMS” – Дом могилы Лапо Сентинарем (жемайт. kapo nams).

Табличка из Санта Маринеллы

На фрагменте таблички из Санта-Маринеллы можно прочитать: “ČE GIMUS ŽINAI kad toS SL…// AĖANUŽVĖZEJO METaLE GAMYN…//…ULUŽo SAGAMUSNU…SES…ĖJ…NIČESVA…//…TAM NUN…AUN //…ANS…NUN…KASH…//…STEŽINA AS…TAS” – Здесь родившись знаешь, что те …//… видел в металле сделан[ная] // поломалась застёжка, нас…здесь…//…там…//…//…знает…тот (жемайт. čia gimus žinai, kad tos…veizėjo metale gamin[ta] nulūžo sagę, mūs…čia…tam…žina…tas).

Тройная ваза из Рима

Читаемые справа налево строчки на тройной вазе из Рима: “IOVE SADEIVOS KiaOIMEDMITATNEITEDENDOKOSMISVIRKOSIED // DYENOSMEDJEKEDEN MANOMEINOMDENOINEMEDMADOSTATOD // ASTEDNOISIOGETOITESIAIRA EAPIVOIS” могут означать: Йовэ говорит: «Бог…космос превратится…// Дни…Мои…идут…дадут…//…продолжает, есть…приведение в порядок…» (лит. Jovė sa[ko], Dievas, kosmos virs, dienos, Mano, eina, duos, tęsia, yra, apyvo[ka]).

Cтела в Новиларе

Выбитая справа налево надпись на стеле в городе пиценов Новиларе: “MINIMeGI.EDUJ.ČA ADSEJ TAREMe // DOINEM.UJLIN.GADTaiENUA // GOLeEM.IMeAIDON.GETai // MeVETai DATaiNEMeI.KDUJEI // TEAGATaiDUTai.IGIENDOTaiNETai // LeUTaiUIMeThRIU. IMeNEDION.JUL // TaiEMeDOTaiEMATaiEUsAITaiEN.TAMUD // MeOTED.NEDGOTai. KRIATaiNE // NIMe.EILATaiOMeGATaiEN.ARN // PAS.BALEMeTaiENAJ.ANRz.ESTai // SUTai. IAKUTai.TaiDETEN.TaiELETaiAU // FETai.ELEMTaiIMU.MeOTaiRIMe.EUMe // Y E” – Вспоминаем же: эдуй здесь, Адсей. Произносим,// поём: Уйлин…геты…Меотида (Азовское море)…эсты…якуты…меоты…405 (371 г. до н. э.) год. Для сравнения – литовские слова: minime gi, čia, tarėme, dainuojame.

Надпись на стене склепа в Тарквинии

Из 5 строчек на стене склепа в Тарквинии: “LANJieKA:SULEJ:ORAL:SANINA // SEPADUS:AOSO:UNRUM:SENAGA // IJieJAR…:NEjUSAL:LDAJ:NA // SAJI… NUNRED:IOVMe: MAS // IΛHeHeTSLIJA” можно понять слово старая (лит. sena) и имя Йовэ (Iov).

Амфора из Рима

Имена на амфоре из Рима: “NOETVA NOENOTNOTLEISJa TLOBESTEjES KAVN EjOVTOL TIThE TVO TVOEIOS”.

Диск из Мельяно

Имена богов на диске из Мельяно: “DeA.MA.IKYS. OE.INEJLUM.INMEŠ.JEYUŽeI.ŽeVO.VIOVY.NEGEK.AKE.ŽeSLIJA.MOMIŽe.OALAK.SDeBA. AŽeIN.EMLĖmIDeAM.OKAL.OLAIOAK.MOMIŽe.VIY.IOVY.INDeAMEKOALMENEM.SKE.NI. SADeESIA.EOAJaLAB.EIĖmANIDeUM.NAM.LĖmEN.LIJA.NJEŽ.OKAL.OLAIOSAK.MOMIŽe. JaE. HeHeHeJo.SLIJA.VIOVY.SAOVAS // JEY.OSDeUL.SNIY EŽeALI NUOIJUŠ LASOK.DeUL SEKAN.SDeBA ŽeALM ELSLUM.SADeVIYIJE.SIEEjSIE SIDeVĖm.IS.AKYN.Ej.MEKĖmEL. ŽeAJIDe.NAM.LSEN.VIOVY.OE.KAKDeUL AKDeAM.KAKIN EMIM.LIJA.AINKE.KSULAK ADeNAOŽe ALM”.

Бронзовая табличка

Из текста на бронзовой табличке: “AISOS PAYIdIS TAuTAI // MAROUKAI LEjS // ASIGNAS HERENTER // AVIATASTOUTAI.// MAROUKAIJOVES.// PATRES OKRESTARIN // KIdISLjOVIAS.AGINE // IAHKESUKAGINEASUN // BAPU POLEENISHERET // REGENTAPIOIKERITEjOVIA // PAKRSIEITUA MAM. ATEIV // SVENALINAM.NITA Lj IEPIS.PEPISUAM” понятны имя Йовэ и слова: народу, позволит (лит. tautai, leis), отцы, правящего (лат. regent, patres).

Плита в Помпеи

Схожие буквы и смесь языков характерны для осков. Читаемая справа налево надпись на плите в Помпеях: “ČĖPeVePeIRESĖČ // MERĖTVeČ // AAMANABBER // YSYRU // PeDeVeBATTER” означает: «Здесь (лит. čia) Певепейр Эсеч умер (лит. mirė) … Боже (лит. Dieve), Отец (лат. pater)».

Надпись на плите в Помпеи

Аналогичная надпись: “ČĖAARIDeANSĖČĖEYTIUČAMĖPeAAM // ČEDeEEjAYĖPeVeMTAEjANaYĖTDeYSTAA // MENTURĖRERERĖEYSAKĖ EYTIUČAR // ČĖČIYNIKIYSĖMDeĖKČAYSSTUDeĖPeVeMPe // AEjANSĖTDeY YBVeMĖEKAKĖKVeMBEN // NIEYSĖTANkINURĖVePeSANNAM // RERERĖY SYRUMĖPeDeVeBATTER”.

Табличка из Кортоны

В тексте на бронзовой табличке из Кортоны: “JĖMeŽiNYILEAMeEi…EKSMeTURTEMeTEi // SUKĖRAMeRYONEŽiVS…NEiKĖKMŽiSEiRĖKANI // RUONEŽiĖEiŽiNAĖISĖKS EiGĖALJaSILASIRALĖMeARYOY // IMIONAGSĖIVOĖANSREŽiEjOJaKĖKRAMeĖ NARĖMeĖAS // JAGĖMURŽiEGĖSEiGĖINIEiĖIDEJOEjZANMeARĖKIOEIMeEi // RGĖŽiANIKAJieĖAONEŽiĖKRUEiSEiŽiRYIŽiĖKAĖiVARŽiĖKA // AMUMeRYBOS YKEREJaMeRSEMeKILAJieĖKAREiSINI // AŽiEJŽiRALĖRUŽiANAOUNMeAGEiĖKSĖA ŽiMeYRŽiEGĖSEi // EiINIĖLASĖSIRALĖEiKSULĖIGIJĖŽiRABĖINIGĖŽiNRAĖINY // ARALEJaIRALĖASILAORALĖARALEJĖŽiRALĖLANŽiE // ESANIŽiALEKEiLYAVIS UREiĖYTMYGĖLEJĖASEiLYA // ANSIULĖLEJĖLANIOLEJĖINUGLEBĖAJieNĖRA ĖLANMŽi // JieRALĖYEiNAĖLSYRALĖASEiRBYNĖANĖLSYLEJĖEiKSUL // ZYRGE JaEiBYARĖYREiGEiJaNRAMeEiJaALEJEiLĖTRALA // SIRALĖKRAINEiLAIASIRALYS YKEiŽLEJĖEiMAĖMe // ĖRGEGĖLASIRALĖMĖKAJREiALASILASIRAVYS // AIYGĖMeURŽiEGIELŽiNA RAITĖINJOKSĖY // NIĖMeIEiLJieAMeĖMeIŽiMeEiJieRAGSĖEiŽYŽIJieĖKIJieĖNREK // EiJIOYSLAŽiĖEiMA ĖVIOVSĖMeARYOUSYKĖIŽiŽYO // AGSĖMeNAISĖIEŽiLEiTLŽiLŽiUMeEiKŽiŽYOĖMŽiARĖMeAN // ALĖMeARYOYSYKĖEiKYŽiARBĖKIJieŽiLASĖIVOĖEiJaEJieR // NAIŽRAŽiĖMeSEiGĖMeAJaEKSĖKMeYR ŽiEGAĖIJSILASIR // ĖASISVALĖANIRKUKŽiRALĖKEiLAIMĖEiOVNĖLNKEiMeE // KYALANYJieALEKSI RASEiANMeARĖLŽEiMOALIJie // JieRALĖKNALKĖLAONRAINKSULĖŽiNRAĖKNAIKAS // AĖANIŽi ALEKĖIJALĖLAMĖLASĖANMRUŽiĖŽiRALĖA // LAGAGEiŽĖLEJaĖKRAINEiLKĖLANG // ASELYAĖYSYK EiŽLEJaĖKREiMe // NLYBĖSIRAŽKLANINA // ĖLANĖLSUĖEiKTEGĖTRALĖKR // EVOLEJaĖLANIS KETĖRVOANI // ĖLANLSVĖYSYKĖKSIRALĖMeV” понятны слова и фразы: в богатстве бросил, нисколько, знаешь, будет добиваться, резчика немного успокаивает покровитель, вложил, они, а нам границы надоели, умрём, встали они, признак и, есть, знает, идёшь, предлагали, нет, видел, спокойно её в масле, пусть, взял, справа, осёл и овцы, знает, значительно они, иди, седой, земли, удача и, во дворе (лит. turte metei, nei kiek, žinai, sieks, rėžėją kiek ramina rėmėjas, įdėjo, jie, o mum ribos įkyrėjo, mirsime, kilo jie, žymė ir, yra, žin, eini, siūlė, nėra, regėjo, ramiai ją aliejuje, lai, ėmė, kairėje, asilas ir avys, žina, žymiai jie, eik, žilas, žemės, sėkmė ir, жемайт. kieme), а также имена, в том числе – Аниолей.

Табличка из Игувины 1

Читаемые справа налево надписи на семи бронзовых табличках из города умбров Игувины (ныне – Губбио): “USTITE:SESTENT:ASIADU: // IUDN:ASIADU:TheUNI AK:JUKE:GDUMU:GETheAYU // INUK:UTheYŽDU:UDYES:JUNYIS: // BiDAYEC: USYENYUYA:GURE: // BiCRYCU:MEDSUS:BiUSY: // …” – Правосудие явится (лат. Justice, ит. sistent) …

Табличка из Игувины 2

“ESET.TE.CEASESE.ASE.SEC.CE.E.ED.ES.R.DETE.ESRUS // KEKDE GUJ.RYD.ES.UBAS.ETiU:ADJIAUSNS // KAD.KABiED.NEBESZ.ZS. EDIEJE.TUESED.RIUS // VYBiD.EDBi.SE.EK.UGE.ESCEJUJ.GA.BiE.USEJVOJ.// UJESDES.NIMJER.EGES.EDJES.//  ” – …

Табличка из Игувины 3

“RAE:KADNE:SIET:UDIE:ATOETIE:AJEKATE:NADAKLUMDK: // JUDTUS:EST:VESUNU:BiETU:BiDATDeUSGED:ATOERIE:EV:ESUM: // ESU:NARATU:GERE:KADNE:SGETUDIE:ATOERIE:AJIEKATE: // AIV:UDTU:BiEBiUDE:BiETU:GUTiENEIGEDETU:JESTIPESAPE: // SAKDE:IUKEGAT:DEBUM:GEDAKNE:SGETUDE:GEDAKNE:DE STATU // …STAKATi: EST:SUME:USTITE: // …”  – …отдельные есть в высшей степени правосудие (ит. staccati, лат. summe) // …

Табличка из Игувины 4

Написанный слева направо латинскими буквами текст: “SURUBONT.DESNIMUMO.SURUBONT.DEITU.ETAIA.SENOPRIN.VATUR.SIMOETU TOER.AFONT.VIA.EORA // BoNUSO // BONS.SERBAB.BO.ET.RSE.SESO.AERSES. ROSA.A.SERVES.PENSER.EBMAICTIE.FEITU.POPLUPER.TOTAR.JIOVINAR.TOTAPER // BOUCENMANO.SEKINE.FEITE.EDENE.FETUT.IRVYO.PETUT.ASES.SIERSNIMU.PRO. SESETIR.NaEPA.SEBFA.FICLA.ABSUESTUS // SONASUROS.T.NAS.ABUD.USENED. ISYD.TREBLA.BRAFETRAMA.SAMATA.BORAS.SYSUS.BUST.ENOMERU.SOIR.STU //…PRESTO…SERPER…JIOVINAR.TOTAPER…POST…RIgOVINAR.TOTAPER.JOVINA…PER.MARTIER… OMNEPER.PRESTOTA…PER.MARTIER.FUTU.PONS…JOVIES…HOSTATIR.ANOSTATIR…SUPER…” – …путь…и…роза…остаётся точно… все через…плодоносный Эдем…за…ядовитая змея…ползёт…затем…всё через Йовэ…через свидетеля…все через…через свидетеля…мост… Йовэ…возмещай статер…сверх того… (лат. via, et, rosa, servas, pense, totum per, Eden fetus, pro, prester, serperet, post, totum per Jovem, per martyrem, omni per, pons, hosti stater, super).

Табличка из Игувины 5

“MERIAS:GUMLERIAS:…// AJEDNOE:ETDE:KLAJE:DNOE:KUDEIAYE:ET:DEKUDE: YATS // TANES:ETDESATANE:GEIERIATE:ETDEG:EIERIATE:V:ALEN // DE: KALENATE:MUSEIATE:ETDEMUSEIATE:IVIES:IJN // EDATiNANIE:TEITUARMUNE: IUJE:GATiDE:BiELU:SI:GEI // …TABiLE…IŠEJE…IŠEJE…JEGES…UNE…USTETU: GUNIBiETU:” – … и от Сатаны… табличка…вышли…вышли…силы…одной… справедливо… (лат. et de Satan, tabella, unae, juste, лит. išėjo, jėgos).

Табличка из Игувины 6

“EREK:SUGDU:SESE:EDEPLUMA:GESUNE:E… // GUGRIPES:GUDYU:ZLYU:SIDU ThePLA:GEYENA:YACSEK: // APJEIYU:EDEDEDU:VY: KAGIRUS:GUEMUNE: // JESUNE:GUDIUJ:YU:ASAMAR:EDEPLAMAR: // ASEPEY:ES:KADNUS:ISEPELES:EY: JEMGESUNYDES: // …:SKALBEYA:…:KLEYDA: …” – … геенна (лат. gehenna) … глашатая (лит. skelbėjo) … ошибка (лит. klaida) …

Табличка из Игувины 7

“KESIJEI:EDSILUM:ASES:ANLIEDIAES:ENETU // GEDNALES:GUSNAES:GDEJEDES: YDEMi:ANES // LUJEKDAI:VEI:YD:EBUBi:BiE:YU:ADELAUS:TENYU // UKDO: EDBISIU:TUTAI:EDOKUJ:INA:BiEIYU:SEJUM // EBiA:EBiOESNIMAR:EGESADJES:” – 

Табличка из Игувины 8

“ESTE:Y:ETYTUM:ACER:ANIEMALS:SCENEY:U // TEDNAIES: DUSAMAS:S:IGEC:ELiES:Ti:DET:LANEIAS // IUCE:KDATUE:I:IDEA: UB:SE:IU:ILOUS:IUSYEMUS // C:IAVC:DIBiEDINE:IgS:OU:CIELYS: SANUS:SEDIRUNAS // SVISDYAC:DIBYSIU:IVIANS:DEKUS:INAS: SEKU:SESUM //…SAKRES…” – …живые…идея… небе спокойный сидит…облаком…священных обрядов…(лат. animals, idea, caelis, sanus, sacris, лит. sėdi, debėsiu).

Табличка из Игувины 9

“ADLT:VARU:EJEJUMiUS:TheBUThePUAS:SAKAMITU:AJMiN // URITY:BiYV:ZRY…DITA:ZABiDA:GDUSEKAY:U // …GET:UNE: GUEMUNES // …ThePLA:REYENAYA:ISEK // …PUS:JUEMUNE: // …KLEYDA” – … ошибка …

Табличка из Игувины 10

“AYAET:YU:DUY // TYIGES:GLENASIED:UDNASIED: UTheYDEYIE // ZY:Y:KASYDUPNE:ARBiEDYUD:GISI:GULiGE: // ABi:USY:ELKJA SESE:AYOERIED:EDE:DI:ESUNE: // SKUDAIA:GDETheABIA:GIPE: UDAKU:DI:ESUNA: // …” – …

Табличка из Игувины 11

“ESUK:BiDAYED:    AYOERYUD: // EIYIGES:GLENASIED:   UDNASIED:UTheYDEYIE // Y:Y:KASYDUPOE:ARBiEDYUD:GISI: GULiGE: // BiUSY:EIKJASESE:AYOERIED:EDE:DI:ESUNE: // KUDAIA: GDETheABIA:GIRE:UDAKU:DI:ESUNA: // …SAKDEV…” – …говорит Бог (лит. sako Dievas) …

Табличка из Игувины 12

“ETheJELKLU:  BiEIA:BiDAYDEKS: // VYE:KJESYUD:  GANIgA: LiVYA: // ARBiEDY:UDE:SNJANYA:LiVYA:BiDAYDU // AYOERIV: LiESYDU:KECU:GUDE:ULU // BiENUDENY:ARBiEDY:UDE:EDU: GEGUDKUDE // NY:TheEDIBiI:EYANYU: LiVYU:ARBiEDY:UDE: // SI:” И написанный ниже слева направо латинскими буквами текст: “SLAVER. NIUR.DIRSAS.HERTI.FRATRUS.AT:ERSIR.POSTI.ACNU // FARER.OPETER:P.IIII.ACRE.TLATIE.PIQ.VIER.MARTIER.ET.SESNA // HOMONUS.OVIA.PUR:FAR.EISC.URENT.OTE.A.VI.A.CLAVERNI // DIRSANE.HERT.ERAT.R.ER.ATIER.SIUR.SEHMENIER.DEQURIER // PELMNER.SORSER.POSTI.AGNU.VEF.X.CABRINER.VEF.U.PRETA // TO.CO.POSTRA.FAHE.ET.SESNA.OTEA.VI.CASILOS.DIR. SAHERTI.FRAT.RUS // ATIERSIR.POSTI.ACNU.FARER.OPETER.P.VI.ACRE.CASILER.PIQVIER // MATIER.EF.SESNA. HOMONUS.DVIR.PURIFAR.EISCURENT.OTE.A.VI // CASILAT.S.CIRSANS.HERTI.FRATEER.ATEERSIUR.SEHMENIER.DEQURIER // PELMNER.SORSER.POSTI.ACNU.VEF.XV.CABRINER.VEF.VES.ET // SESNA.OTE.A.VI” – …брат…после…говорил Бог Отец… ясно…и… человек…затем…брат…после…говорил Бог Отец…ясно… мать…человек…брат…затем… и… (лат. fratris, post, farer Jupiter, acre, homo, et, mater).

Как видно из некоторых общих слов, тексты этих табличек имеют юридический и религиозный смысл. Без знания языка фантазии дилетантов о содержании надписей могут быть безграничны. Например: «Юпитер Грабовии, если на горе Фисиан появился огонь, или, если в народе Игувии должные приготовления были опущены, пусть будет так, как если бы они были сделаны…». Комментарии для откровенного вранья излишни.

Табличка из Аньоне

Строки на бронзовой табличке осков из городка Аньоне: “STATUS.PUS.SET.HUDTEjN // KEDDEjIEjN.JEGKEj.STATEjB // EJK LUEj.STATEjB.KEDDEj.STATEjB // BYTDEEj.KEDDEjIAEj.STATEjB // ANTED.STATAEj.STATEjB // …” скорее всего, относятся к положению мальчиков (лат. status, pusi).

Ваза из Центурипе

Написанный греческими буквами текст на вазе сикелов из городка Центурипе в Сицилии: “ANAROL RUDATS EMOTI ME HMANIATYAR ANHMITMEJS ANANYAS // NEGOS DNE OM HEMI TOMESTICE IHO MNEDEM GOI NITAM TOTAL PEDES HIN OB AGOIMS” имеет несколько латинских слов: далёкого мне, дело, у себя дома, целые ручки, хин за (лат. emoti me, negotia, domestice, totales pedes, hin – еврейская мера объёма = 3,52 л, ob) и еврейское имя Анания. Римский писатель Марк Теренций Варрон в трактате “De lingva latina” верно отметил сходство латыни и языка сикелов.

Топорик из Сибариса

Топорик из Сибариса

На найденном в городе Сибарис на юге Италии бронзовом ритуальном топорике выгравированы строки:

„YKAMNEPAMeNStAPOM

EJSTAMENaΠEDӠʹ

OSoVoJSMeSioʹ

M:JEAMEThE

ΛE.OPTA.JO

M.FEPPOM

DEKATAJA

cψз“

Их смысл: «В камне полном измельчённых кусков, старом есть там надпись особой смеси О’мйе о руде: “Выходит фиолетово-синего железа 1/10” 297 (=479 г. до н. э.)».

Здесь славянские слова: В камне, старом есть там надпись особой смеси о металле. Латинские: ramenta – полный измельчённых кусков, orta – выходит, ferrum – железо. И греческие: ιο-μπλε – фиолетово-синий, δεκατη – 1/10, О’мйе – имя, значащее «Пускающийся в путь» (οιμιει). В ошибках и помеченных буквах скрыта фраза: “Уйтди болй та мойа“ – «Уйди, боль та моя». Аналогичные топорики делали в долине Тарим и у оз. Лобнор, где тогда обитали славяне.

ПИСЬМЕННОСТЬ ИБЕРИИ

До нашей эры Пиренейский полуостров  населяли десятки местных племён, кельты, греки, финикийцы и карфагеняне. Сохранилось несколько десятков древних надписей Иберии.

Текст на бронзовой пластинке из Кастейо (Castello):

Текст на пластинке из Кастейо 2

“ŽajIBAsREiGiS:RIBEiAEiDunDa:SEiNASkLajūN: JUKOUAUA:RJUJNEiSkEiDREi // KiRSJurSkEiEREiA:AVysBEiJ:RUoNEiJ:ŽvĖjAEi:TEiJurSGrožis:AGavoSJ:SIn SEiNOsJUJ: // PuikUSkUNElEiJ:IšMInEiJ:LEiDaSGi:SkBEiJaBSAElSViJGLajūJurKUREiJaSA: // SRAiGėsŠliauŽO: REiŽėjaS:IGEOs: JUREiAS:TEiJurSIElEiAVys:US:A:S” означает: «Показалась молния, грохочут громы. Старый странник шутит: …ясно.  // Чайка, моря чародейка, овцы и тюлени, рыбаки – это краса моря. Агавы…старые. Их // великолепные тельца из Минейи (страна миниев на Балканах) спускаются. Спешил… Творец… // Ползают улитки. Резчик Игеос, моряк. Это беспокоятся морские овцы. 406.1.6 (13 июля 370 г. до н. э.)». Для сравнения – это же на литовском языке: “Žaibas regis, griaustiniai dunda, senas klajūnas juokauja …skaidriai.  // Senas kiras, jūros kerėtojas, avys bei ruoniai, žvejai – tai jūros grožis. Agavos… senos.  Jų // puikūs kūneliai – iš Minėjos…Skubėjo… Kūrėjas // Sraigės šliaužioja. Pjovėjas – Igeos, jūreivis. Tai sieloja jūros avys”.

Надпись на горшке из Лирии

Надпись на фрагменте горшка из Лирии: “ČIEOPil:ŽvĖRĖAsJur:ĖŽajSUPo:ŽvOPilIOĖAVysUEŠEiOPilE GėRO:INEiPil:VysU:IAPRĖ AOsUPilEGrožisROJus UGRO:INPuikUTai ValʼGEVysUDuonA AGėRI VysUKIVieOs GražU ʼUʼAsS:VysUR PilUVynO IN EiU AGUUUUUO AsRIEPIMaŽajIR INGavoUoOPuikURŽajDO MedUĄsotIS” может означать детские впечатления: «Здесь… звери, море, козлы окружают… овцы, погостили, здорово давали… всех… давали, красота, рай… это прекрасно, ели всех хлеб. А хороши, всех… красиво, ездили везде. Наливаю вино… шёл. И-го-го-ооо… мало и она получила… прекрасно играли. Кувшин мёда». Для сравнения – литовские слова: čia, žvėrys, jūra, ožiai supo, avys, viešėjo, gerai pylė, visų, pylė, grožis, rojus, puiku tai, valgė visų duoną, o, geri, visų kilnos, gražu, jojo visur, pilu vyną, ėjau, mažai ir jinai gavo, puiku žaidė, medaus ąsotis.

Надпись на надгробии из Синаркаса

На надгробии из Синаркаса написано: “YSKIISSI // IEiSAHMEiLiĖMAN[O] // NUEiSALiĖOINUEi[S]  // IšJoIšEiNODEiAUžGėsO // VEiJasĖAJasMYLiEEiJo // JasJoEiAUžGės OD:SAGHOIN // VEiISEiIGJasDUIJoVEi” – 406.20.10 (28 мая 376 г. до н. э.) Исси // Войдёт, ах моя любовь, // пойдёт… пойдёт // из него исходит. К сожалению погас. // Ветер… их любил.// Их…погасла…// … их два для Йовэ. (лит. įeis, meilė mano, nueis, iš jo išeina, deja užgeso, vejas, jas mylėjo, du Jovei).

В эпитафии на надгробном камне из Могуды:

Эпитафии на камне из Могуды

“S // M HElAMI // EiEl HElAM // IElAEl:De // JoUžElEiElGėsJas // TeJoŠakElSA // EiGėsJas:SEiI // ElŠakEl” понятно лишь: «В 240 году (536 г. до н. э.)…// его за… их. Вот его… сеешь их…» (лит. jo už, jas, te jo, jas sėji).

Надпись на пластинке из Пуйоль де Гассет

“S // M HElAMI // EiEl HElAM // IElAEl:De // JoUžElEiElGėsJas // TeJoŠakElSA // EiGėsJas:SEiI // ElŠakEl” понятно лишь: «В 240 году (536 г. до н. э.)…// его за… их. Вот его… сеешь их…» (лит. jo už, jas, te jo, jas sėji).

Текст на табличке из Улластрета

Из текста на свинцовой табличке из Улластрета: “ROISiEiRUGali // EKUEiVysUosE:EgEiAseSiEiUR:ŽvOSJur: RKUŽŽvOSPil:PilU // AsUSi:GEiDoSiR:ElEEiPilŽUVo:VieNiGaliGEiĖUGavo:ŠliauUosĖ // DunU:KOHMDuon: RNGaliEiGavo:KEiDaSiEiO:SiRGAJiIGavoGEVieGaliUGavoŽ // REgėIeAsUSJur:EBEMJ:DuonAsKNEN:EGaliOJa: VieMVysGEiUSi // GĖUSRKLajūNes:NesJUVieNEM:SiRGAGėsGEUGavo:G // IHUJN:REtaiKEjK:RIMREj: VieSiGaliUEiJN:EANR:ŽvORVysJ” понятны слова: может, во всех, поют, погиб, одни могут, получил, болеет она, получила жизнь, могу, смотрели, хлеб, действует, странницы, ибо их объединяем, редко ругай, все могут одно – лит. gali, visuose, giedo, žuvo, vieni gali, gavo, serga ji, gavo gyvį, galiu, regėjo, duona, galioja, klajūnės, nes jos vienijom, retai keik, visi gali vien.

Надпись на чаше из Валенсии

Строчка на дне чаши из Валенсии: “XOŠakNSEJo” означает: «670 (116 г. до н. э.) В его корнях» – лит. jo šaknyse.

В надписях на иберийских монетах:

Иберийские монеты

“IšĖDuJų // IMNiĖĖS XMA” – «Из эдуев // Имниээс 641 (135 г. до н. э.)», “IšĖDuJų Ψ// IMNiĖAS” – «Из эдуев 700 (66 г. до н. э.) // Имниэас», “SΨ // IMNiĖAS” – «706 (60 г. до н. э.) // Имниэас» упоминается кельтское племя эдуев и, возможно, город Имниэас. Ухудшение пробы серебра подтверждает их датировку.

Монета из Контербии

На монете из Контербии различимы имя “IšVal” – Ишвал, дата Хε  – 605 (171 г. до н. э.) и возможное название города “DuElInoKDuVos” – Дуельинокдувос.

Бронзовая иберийская монета

Латинские буквы на аверсе бронзовой монеты: “OBVLCO” означают имя Обулко. На её реверсе иберийскими знаками зеркально написано: “MEYGaMieGALė // OVyRLiLėG” – Спит соня, // а муж – лилег.  – лит. miega miegalė, o vyras. Известно фракийское племя лилегов – обитателей запада Малой Азии.

Монеты из Асуара

На найденных в Асуаре монетах написано: “Iš // IšGEiGėsĖVos” и “Iš // IšGEiEiIGU”, где Ишгей – название города.

Монеты из Калатайуда

Из значков на монетах из Калатайуда: “Ta // NeGTaGEiS” и “M // NeGTaGEiS” можно понять название города – Негтагейс.

На монетах из Бельмонте читаем:

Монеты из Бельмонте

“O M // MElaAEiSR”, “MElaAEiSRDuŠak”, “M // MElaAEiSRDuŠak”, “MEla // MElaAEiSR”,  где Мелаэйср – название города.

Монета из Иберии

На монете из Иберии написано: “ĖTA Iš // IšGREi / MeDuVos”.

Две медные монеты из Иберии

Ещё на двух медных монетах видны надписи: “JNŠakEjSK“ и “EjLiSEla“.

Монеты из Бургоса

Легенды на двух монетах из Бургоса: “LipN // LipGMAN” и “LipGMAN”.

Из строк на бронзовой плите, найденной в Люсаге:

Плита из Люсаги

“KRUEDuURVusGavoŽvejM: VysUJĖ:ŽVEEi // DuGavo KalVys:ValJVusNesŽEiDeJGėsM:IUEdSiEiĖVysI // EUVDe:JEGDe:VusKUSiEŽvejoSi:MIna // UžEEiSiJEi:PaValDeEiInaGavoEjo GavoE // ŽVEiM: JasUGDuGavoE:ŽVEiM // MHEl.DuUVusVysEl:EGDeLioJVInaM // VysUJ Ina: PilŽSMDe.DuUVusVys // PilEiJInaUEEiOGėsME”  понятны: «Круе два грота получил рыбакам. Во всей рыбаки. Два получил кузнец,… ибо играл… все… будешь рыбачить… зайдёшь… наследовал… получил, шёл, получили они рыбакам… два получили они рыбакам… сложил одному, всех… ветра песню» – лит. du urvus gavo žvejams, visoje žvejai, kalvis, nes žeidė, visi,  žvejosi, užeisi, pavaldei, ėjo, du gavo jie žvejam, dėliojo vienam, visų, vėjo giesmę.

Свинцовая пластинка

На свинцовой табличке можно прочитать: “MOJasARS:VysURI:ĖIGiI   XA // SiEiOVieNANAuJas:ĖIIIIEiG” – «Мойас вспашет везде, Эйгии    601 (175 г. до н. э.) // засеяла одна новый [участок] в 4 ходки» – для сравнения лит. ars, visur, sėjo viena, naujas, eiga.

В надписи на пластинке из Ятовы:

Пластинка из Ятовы

“JaRIšEiSEiDėjoAEiJoEiJo.DROOVysNAN // NEiJom:DuPĖEiAEPS:MesJomEONGėAJomViNO // NEiGi:JasUžNEiGėMesDei LipAMEiSEiDėjoNEiĖD // ValAEiSAJasDėjoNĖ.Mes.ĖJasLiEIOSIšVALiDEiVysIš OH // ASA.VysĖEiMJasSA:AIšJomAEiE:AJomGiNEiVysI // SIVLiEiJom // EiJom PAJO ŠDN SAMJaJomANtrAIP // MDLiEiO.LiDIšEiSEiJom.EIšLiJasEiJomD. InMesEiLipPS.GiLi // AMIšLiDĖJomMes.LipODOEiGi.ASDSEiJoD.AHJomA // ANosŠakEĖsOJasLiEiMDLiEi.ILiAVIsa.HJoŠakNA // ADėjoEiIšLiDĖJom” можно понять: сидел, шёл, шёл, мы им, им вино, неужели, отрицали мы, залезли, сидел, стон, мы, им защищали все, шли, шли, ехали, иначе, шли, шли, залезет, проводили мы, залез, другие вилы, весь его корень (все его потомки), проводили – лит. sėdėjo, ėjo, mes jiems, vyno, neigi, neigėm mes, lipam, dejonė, ginė visi, ėjom, jojom, antraip, lips, išlydėjom mes, lipo, anos šakės, visa jo šakna.

Ладонь из Сарагосы

Строки на бронзовой ладони из Сарагосы: “GUžLipM:DeGEiSĖ // GiVos:DeUžDeGĖ:Čia.// DuNGiRDeS // JoGDeEiMAS” означают: «Залезли, пожарище.// Живые зажгли здесь.//…» – лит. užlipom, degėsiai, gyvos čia uždegė.

Пластинка из Сарагосы

Из надписи на бронзовой пластинке из Сарагосы: “TEDuGNEŽvejEi:DuFĖsLaN // BERDuEi:MaDu:..ENDEi // ERFViuĖsGeSiNEi: BĖJDe // UGNJVysEiPalEiDŽeM:DeUEDu// PerInHGNM:DuFĖsLaEEi” можно понять: «Вот, на дне рыбаки,…гасил, пугал в огне, совсем пустили. Боже, два…» – лит. Te dugne žvejai, gesinai, baidė ugnyje, visai paleidžiam, Dieve, du.

Пластинка из Эль Серро де ляс Бальсас

В тексте на свинцовой пластинке из Эль Серро де ляс Бальсас: “ĖSiAKlasUEiN: HJIMPilIAM // ŠakNŠakLiAN:SINLiIEi:LiGavoNYEi // DeKInaEiS:NANesYMEi:EiU // IEiHMVysUsNAmo:JukGMYLijSEi:DEiOEiNIuN // JinaiIMIška:NuEiJesGanGilyn:G:SuNuU:ĖDNEiMEiLI // JukUAEleJLiMaSIšIDiS JurOs:EdEiEiO.EiMD…// Ejo:IGEiĖsONM:IEjo:IARGės:UžGesOA…// DUmUI:MHEi: ElViSU…NOrEiO // EiJOM:DėJNuOJaM:Mes:DėJNA:Toli” понятны: «Являешься слепым, один… получил… ибо взял…всех домой, ведь любишь… она, зайдя достаточно далеко в лес…сына… ведь… из…. моря… шёл… вошёл… потух… дыму… всех… хотел… шли, пели мы далеко песню.» – лит. esi aklas, vienas, gavo, nes ėmei, visus namo, juk myli, jinai į mišką nuėjęs gan gilyn, sunų, iš, jūros, ėjo, įėjo, užgeso, dūmui, visų, norėjo, ėjom, dainuojam mes dainą toli.

Известно, что в те времена в Иберии обитало фракийское племя пиеров, люди которого могли оставить эти надписи. Их алфавит имеет сходство не только с фракийскими буквами и иероглифами (E, G, I, Jur, K, L, M, N, P, R, S, T, V), но и напоминают линейный критский и финикийско-еврейский алфавиты, а также средневековые руны.

Надпись в Пеньальба де Вильястар

Из наскальной надписи в Пеньальба де Вильястар: “SieNIOROS.JaK // UTJas.TIKINO.TIesaAtstUMAS // TRSieKĖIJasS.TOLoUKUSieS // ĖMėAtsiJasNOM.KOMISIMU // SieNIOROS SieS.SieJom VOISVIRUSie // OKRIS.OIOKėJasS.TOKIĖS.SISTĖT.SUKUSieS. TIĖSO // TOKEiIAS” понятны: «Синьор Якутяс уверял. Истина, расстояние… составляет… далеко… взял… синьор… соединили… мужей… женатый… женящий» – лит. tikino, tiesa atstumas, siekė, toloka, ėmė, siejom, vyrus, tuokęs, tuokėjas.

Табличка из Мойшента

В зеркальной надписи на свинцовой табличке из Мойшента (Moixent): “ TreAGDėjGANuGėsAU:// ERMEiLijGanU:AR:IKėDGanU:AiOGAsMIsaTuojJau ElLiU:ERMEiLijLiATi:U.//…  ” можно разобрать: «…горит, поникнет… немедленно» – лит. dega, nuges, tuojau.

Свастика из Мойшента

Там же нашли присущую фракийцам свастику.

Длинный текст на бронзовом листе из Боторриты:

Бронзовый лист из Боторриты

“JomEiMRAsTeJas:GAMInoJomREiR:HJomRJoREi:ElĖJEiSR: RUžSRElĖs // AMJoElEiElJUos:HElEiĖJasGiA:MĖEiMJUos:RGiElR // MGėsJomLiElĖM:AsJomHElEiJoAsG // DuElLiSĖM:LiJomĖM // JomALiSElĖM:MHLiGJ // …” – возможно, пророчество, в котором понятны лишь: «готовил им,… Йорей Элей,… их…» – лит. gamino jiems, Joris – бог пробуждения, juos.

Табличка из Боторриты

Также малопонятны слова на бронзовой табличке из Боторриты: “AsGiEiJas:EiHVos:IšJomGiNAHJasVos:ĖsDuEiĖsMGiA: MDeJo NEiGėsĖ:GiA:MUžDe:DuVosIGES:NAGEiĖsVos // …” – «…защищает их…стон…» – лит. gina jos, dejonė.

Фрагмент чаши из Барселоны

Строчка на фрагменте глиняной чаши из Барселоны: “EGGėJai UMDO:JU” означает: «эгейцы…их» – лит. egėjai, jų.

Надпись на горшке из Мулы

В надписи на горшке из Мулы: “IUNTĖGĖNM // MAKADBIKMOM // LiAGUTAS:KĖBM // IMGĖNUMANDiINUĖ // TADIKĖDiĖLi BABINĖ DiITARKNUM // MABADBAMDiĖDIK BIDĖDiĖNĖDiIMBĖMANĖLiAM: // IKBAIDiKMUIMĖBANTASLiRTIDiRACUNAN // MIKĖLiA:ĖBANALiBAMUMBALiSieTKĖGA // BIANDiINIOTuMANLiĖN ĖBANĖ TuBĖIGULiNARA:TuGANIKBOM:” понятны слова: ты – мне… ты закончи… ты паси – лит. tu – man… tu baik… tu ganyk.

Строки на свинцовой пластинке из Ла Серреты:

Пластинка из Ла Серреты

“IUNMTIDė: TriALiIRėG: BAMIRTIR: MABARI // DiAI:BIDėINAD: GURS:BOIS TINGISDiIDi:// MĖSGĖDS DiUDAN: MĖMDiIDGA DiĖDiIN:// MĖRAIKALiA:NALiTIN GĖBIDiU DiĖDiIN: ILiDiU // NIDAĖNAI:BĖKOR:MĖBN ĖDiIDAN” скорее всего – перечень имён из заклинания.

Бронзовая иберийская фигурка

Текст на бронзовой фигурке: “MElaGėsGRDu:RMeEiGavoMe:MeElaG // MeJElĖM // RX // NeMAsUInaM :GRMAs Du JElaEiSĖM // Ja:JaU // RUElaDuURAs” может означать: «Вруньи, зерно получили спокойно, любим же враньё. Август 600 (176 г. до н. э.) год. …одному напиток, два, пойдём улицей.  Уже. Руэла Дурас» – лит. melagės, grudų ramiai gavome, melą gi mylim, rugpjūtis, vienam gėrimas, du, eisim, jau, латышское iela – улица.

Фигурка медведя из Монреаля де Ариса

В строке на бронзовой фигурке медведя из Монреаля де Ариса: “JEVi HYRVys:VisU” понятны имя Йеви и слово «всех» – лит. visų.

Фигурка медведя из Осмы

Надпись на найденной в Осме бронзовой фигурке медведя: “DeJĖUžGrEBė:UžMetĖ // IEMDeEjoVEiM:DuRAs: VysI // UžLiLiRĖR:RUPėM // MIduEiEĖM:IEjoMREjo // VysAHEjoDunDuMU // EMie // Mie // Du” означает: «К сожалению схватил, забросил, им поставил… было нужно, пошли за мёдом, шёл, вся… дыма, взял мёд» – лит. deja, užgriebė, užmetė, jiems dėjo, rupėjo, medų ėjom, įėjo, visa, dūmų, ėmė medų.

Камень из Ибицы

Из строк на камне из Ибицы: „UJomHEmĖM // JiePerLiGosGiVos // EiAViEiJasEm // ĖMS SiLiEi // VėrkĖM“ можно разобрать: «Гнали, взяли, они живы при болезнях,… ветер им… горевал, плакали» – лит. ujom, ėmėm, jie per ligos gyvuos, vėjas jiems, sielojo, verkėm.

Стела из Клуния

Очевидно, на стеле из Клуния  написано имя “NJOJVysDEiRJ” – Ньойвис Деирь.

Зеркальная надпись на камне:

Надпись на камне

“AKlaLiDiEiKGSĖSimKartuMEsTuojČiESUSieINamBAsI SimGėsŠvesiMie // Akla LiDiEiKGTuEiSIKartuMEsTuojČiEDaʼNaTuojUGninGaSimGės ŠvesiMie” передаёт слова песни: «Слепая провожает, иди же! Сядим вместе. Мы сейчас сошлись здесь босые, празднуем Симгес. Слепая провожает, иди же, ты! Будешь вместе идти. Мы сейчас здесь. Сейчас песня. Празднуем Симгес» – лит. akla lydi, eik gi, siesim kartu, mes tuoj čia sueinam basi, švęsime, tu, eisi, daina, ugninga.

Иберийская табличка

Строки на иберийской табличке: „NesGʼSEiUžNAmuMRGEiO // AVys11AViu AOŽia // I:MRGEiOVieSiEiH.MRGEiVieSi // NVysNĖsINDarEiNAirGASdiNA // EiVieAVysNei ĖdaMRGEiJoVysI10:// SeINEliI:MRGEiVieSiASdiNNesGʼSi // MEliNAsSiEli:RURIGės:ŽvIEiSeNI // VysNAVysMRGEiJo Viso9 // 1:EiJNAsNes GʼSiA“ – слова ещё одной песни: «Несгьсей мелькал за домом. Овцы, 11 овец, а козлы все мелькали, эх, все мелькали… ведь она ещё идёт и пугает,… не жрут овцы, все 10 мелькали. Дедушка мелькал, все… Несгьсея. Руригес волнуется синий, старые рыбаки. Всё овцы мелькали, 9 всего. Один идёт Несгьсей» – лит. už namų mirgėjo, avis, avių, ožiai, visi, nes jinai dar eina ir gąsdina, ne ėda, senelis, mėlynas sieli, žvejai seni, viso.

Табличка из Торрихо дель Кампо

Надпись на бронзовой табличке из Торрихо дель Кампо:“AGEdGaNEiGyvEi // JurU ZElEiElEEi:EM // ANEiUos:DėjoUEM:GEdJ // ElEi:ĖGSGaEi:ĖKVysEi // EMANEiUos: DėjoUEM // JMEEi SJElĖM:DuŠakSĖ // ElEEi:GJĖsUEiGyvUos:EEi // MJVieM:EdAsSEdEi: EGyvE:VysU // AsElĖ GyvUos:EGyvE:GEdGėGyvUos // EGyvE:AsUĖsGyvUos:MEiGEdPerU // MEdSNUos:EiLipM:EMEdDėjoEi” – перечень имён со словами: морей… будет жить… всех ослица будет жить… будет жить… будет жить – лит. jūrų… gyvuos… visų asilė.

И мелкие надписи:

Бронзовые фигурки 1

– на бронзовой голове быка: “MElaDuoTaJomEiTaDe” – «Милая дана…» – лит. miela duota;

– на бронзовой фигурке раскинувшего лапы медведя: “GEiNesTaVis”;

– на бронзовой фигурке быка: “ElEiTaDeJas // DuJomAsJas:JasJom”;

– на бронзовой фигурке стоящего медведя: “ROGElGavoJuos” – «Рогель получил их» – лит. gavo juos;

Бронзовые фигурки 2

– зеркальный текст на бронзовой фигурке дельфина: “UElaDėjANĖ:UžEiMaDeG // EiGavoŽajBa” – «…получила молнию» – лит. gavo žaibą;

– надпись справа налево на бронзовом кубоиде: “R:EiElĖsĖ // KubĖlEl // IsaMĖ // EKubAsLiGus // Du:DeK // VysAs” – «В рядах // кубика // полного // куб ровный // два помести // все» – лит. eilėse, kubelį, isame, kubas lygus, du dek, visus;

– на бронзовой голове: “HUGE IsaY” – «Хуге он» – лит. Huge jisai;

– на бронзовой фигурке коня: “AEiREiGavoGavoEEi: // :VysUS: // IšUĖsYEiGavoMe” – слова песенки «Аэйрей получил, получил всех, из Весией получили» – лит. gavo visus, iš, gavome;

Бронзовые фигурки 3

– на бронзовой фигурке быка из Сасамона: “GavoEiUĖUEGEiĖM ElĖYEiDėjoJiems // OŽajEElREiĖM // RGEDėjJUEM” слова «Получил… положил им, козлы… также положили» – лит. gavo, dėjo jiems, ožiai, irgi dėjom;

– надпись латинскими буквами на бронзовой ладони из Паредес де Навы: “CAISAROSCIICCI Q KR // ARGAILO” означает: «Цезарь, 102, 201. Который Христос, жаль?» – гр. Καίσαρος, лат. Q – quod, лит. Kr – Kristus, ar gaila. Возможно, в цифрах 102 и 201– скрытый смысл пророчества;

– на бронзовой свинье из Вианы: “SUOROUos:MRAMA // R” – «Вес…» – лит. svoris;

– на бронзовой фигуре из ля Кустодии: “PerNDiNEM :EiŽiaJGRMEM // GavoVieVysJoEiRVos:JENEiRJomPa // MAUNAM” – «В прошлом году пели: козлы, гнали… получил… его… она… понеслись!» – лит. pernai dainavom, ožiai, grūmėm, gavo, jo, jinai, maunam;

Бронзовые фигурки 4

– на бронзовой фигурке рыбы из Ля Меса де Белёрадо: “NENuGInaM:MREiG:MetEiIemsInaI MeEYMeR” – «Не прогнали, умерла же, бросила им она…» – лит. nenuginėm, mirė gi, metė jiems jinai;

– зеркальная надпись на бронзовой фигурке голубя и
з Паленсуэлы: “UžEiUNUžEiRVys:VysU” – «За Эйун, за Эёрвис, всех» – лит. už, visų;

– на двух бронзовых пластинах надписи латинскими буквами: “DVREITA.   SCA // TARVODVRE // LIGORIO // DVREITA // TARVODURESCA // LIGORIO” и знаками местного письма:“U JOREiGiUR:// VysAs // ” – «Йорей… весь» – лит. Joris, visas. На одной из пластин изображена свастика;

– на бронзовой фигурке быка: “VysUEiIems:VysEjoREiGyvYTe: // TaUVysEiGEiVys // VysU” – «…им, всё шёл Рей, живы те. Тебе совсем живительный, всех» – лит. jiems, vis ėjo, gyvi tie, tau visai gaivus, visų.

Камень из Алькоя

В тексте на камне из Алькоя: “IRIRKE:ORITI:GAROKAN:DADULA:BASK // BUGSTINERI:BAGAROK:SSSXC:TURLBAI // LURA:LEGUS:EGIK:BAMEDOK: ETUNBAIDA // URKE:BAMBIDIR:BARITIN:IDIKE: BAMER // OKARI:TEBIND: BELAGAS:IKAUR:IMBIN // …” понятно одно слово баск. Её алфавит состоит из букв, похожих на греческие.

Камень из округа Бенсафрим

Прочтение некоторых иберийских надписей осложняют их малый объём, новые знаки и непонятность языка.
Примерами могут служить письмена на пластине из испанского городка Гадор и на камне из округа Бенсафрим в Португалии.

Пластине из Гадора

После вторжения в 218 году до н. э. в Иберию войск Рима на полуострове появляются латинские письмена.

Латинская надпись на камне в Иберии

Одна из них: “VICT.AUGUST.UB.MODESTA.QUE.N.BONUS.PM.DICT // MAURETANIAITERACIO.HONORI:BISTI.MINCA. SACERE // STATUM.ARGENEM.IXARC.P.CXXXII:CCVM.IAIATRIRUS.PR.// CARIPSADX.H.CIMMIS.NAXXXX. ETBERUM.NVIII.ETCORPAI.AN // CUMC.P.MIS.NXXV.PICEM.AREPSZ.ACC.EIM.OC.AB.SI.IPIUDID // IN. INTEMP.SUO.CORON.AIR.ENTLMINI.CAPITUL.IURE // MISIDIS.ALIER.CERTI.CUMAINB.AB.C.MEM. IUSSON.P”  гласит: «Победоносный, глубокомысленный, благоразумный, славный наш Август сказал на память:// „Мавритания, ещё раз слава святая дважды грозила тебе зайти.// Основа серебряных денег его в 9, хранимое в тайне. Затем 132 вместе с 205, 1000. Вслед за первым лежит бездыханным он, такой же, как красновато-чёрный первородный. // Полный любви он родится спустя 510 [лет]. Здесь нам сокровищница. Воистину родится, найдёт, сообщит, взойдёт в 40 [лет] усердный сын. Одарю, сделаю счастливым и прославлю разносящего слух потомка, наш виноградный побег. Отсчитать 8, и воплотится говорящий божий вестник // с супругой. После оставит нас за 25 [лет] описавший время жизни его народа. Затем священнодействие и его потеря: нападут, разрубят, растерзают, зажгут, падёт милый. Увы! Смело иди и возносись! Делай многим невидимым внезапное нападение и гибель, скрывай тайну! После, если обдуманно он рассудит, Бог даст дар:// в бурю ему благоговейно возложат венец из руки – вдохновляющий должность служителя головной убор законоведа.// Сопровождать иным богам повелителя. Узнавать с годами по пользе и благу.“ От 100 запись. Его власть, право и суд прославлять народу».

В надписях Иберии заметны их разное сходство с литовским языком, а также отличия знаков письма. Очевидно, что местные племена говорили на разных языках и для письма употребляли знаки фракийцев, критский и финикийско-еврейский алфавиты. По географии находок видно, что большинство коренных племён не имело письменности, и что пиеры и родственные им группы населяли северо-восток полуострова. После его завоевания в 17 году Августом местные жители переняли более простой в употреблении латинский алфавит и вскоре громоздкая письменность знаками исчезла.

ПИСЬМЕННОСТЬ ГАЛЛИИ

В селении Глозель недалеко от Виши (Glozel/Vichy) найдены исписанные знаками глиняные таблички, гальки и фигурка.

Их алфавит состоит из 23 греческих и латинских букв и сотен иероглифов, в которых Ä соответствует немецкой Ä, C – Z, Ch – Ch, H – H, L – мягкое, Ö – Ö, Š – Sch, Tč –Tsch, Ü – Ü, Z – S перед гласной, гласная с : – долгая.
Заметные при увеличении буквы у некоторых знаков помогли раскрыть их смысл.

Табличка 1 из Глозеля

Надпись на табличке: “MaHtWiTHiN // GeYGOT LAjTHöHSte:.Ju // HRYJY.Me:ISt.TOlLeS // INWeGNaHOIrEs HimMi // ÄLSteHerr.JoWeIOuZI // EÄrHAj SzOuHT.YeAre // MIStMe:KDiEFeaMiSte // CeIHenIHFe:GeÄnHOJteHeD // IHLeRnI:TcTLeZeITD // OWeNIYDJeARn.// LöJte.HIrWe:den ZOWTh // EndeTO:TE:AufFe:ŠTehEn // T // Ψ” в переводе с немецкого языка означает: «Мощь. Будет идти Бог, свет высочайший. Юрий всегда превосходен на пути к своему небесному Господу Йовэ. Ты, провидец. Высоко ищет. Годы. Тьма. Замечай потерянные метки. Сегодня Я имел деяние. Ныне учу Я. Читай это, голубь. Нуждаются годами люди. Здесь тысячи мёртвых воскреснут 300 700 (300 день 700 года = 3.5.75 г. до н. э.)». Отмеченное точками даёт предложение: «Высочайший, всегда превосходный Йовэ ищет годами людей» и цифры: 400, 300, 300, 400, 3, 300, 300, 700.

Из книги Юлия Цезаря «Галльская война» известно, что в 58 году до н. э. в Галлии жило около 120 тысяч германцев, они занимали треть земли секванов между Араром (ныне – Сона) и горами Юра.

Смысл остальных текстов:

Табличка 2 из Глозеля

“ESteEndeUT // DaHHinAbZie // Him OFenHintETrI // JNGsteHia:TIrEn // HerrMe:K // Wü:dihThaJn” – «Возрождённые вышли они туда вниз. Явный ему намёк – дерево. Самые младшие здесь животные. Господь удивителен».

Табличка 3 из Глозеля

“JoMiGeZie // TSte: Daj Ne WeNn // MajHOUsHintEa:Ge // OuKaUm TAugLiCh // IstHeUt // GeHCuMia:” – «Йомиге, сестра твоя. Хотя мой дом за лесосекой едва годен, приходи сегодня ко мне».

Табличка 4 из Глозеля

“LöjTeZieINDen// TOtenHinTAnAuf // GeCu ChtKajm// MagOJteZichZie // ZeenFonHöсhSten” – «Люди, они в мёртвых сзади вырастили зародыш. Пусть сегодня они видят себя из высших».

Табличка 5 из Глозеля

“IZeH.MiOLe // HaTE:YL.I // UndZaJtHo.H. CajtZi // INWeEToch.ToYeWa // WeIlO.BLib. EHim // TauGtHÜMi // I.MMe:IstCu.Šwea“ – «Изех Миоле имела Или. И со свадьбы она в горестях. Всё же дорог был, ибо из-за любви ему пригожа Хюми. Всегда очень тяжело». Точками отмечена фраза: «Л., свадьба из-за любви, очень тяжело».

Табличка 6 из Глозеля

“AufŠtI:gHa:t // NuaTAGIH // E:HintOuHimNI // HDORtTh // RuEUmhHea:”– «Трудный подъём, лишь ежедневный, за ним нет там покоя кругом».

Табличка 7 из Глозеля

“NunHatNI // HTsMEaZi:h // HinuntAštI:g MiKa // HIa:Di:URnE // ZeJnaAšeGegOsSen // WidZajtIJet // CtHimHea:” – «Теперь не имеет ничего более. Смотри, сошёл вниз Мика. Здесь урна, его прах будет ссыпан. Отныне ему сюда».

Табличка 8 из Глозеля

“CuMEndeGe:tJa:Di: // YereDesWe // Gen GeHen HinCuMUnZa:EndeGešE:Jen // GeMajNhin Ho Jte ZeChciG // NeNnEn // KaHl DesToMeea: // ÜBe:DE:CajChenHinFli:Sst // AuchŠnElDas Li:Ben” – «К концу идёт год. Годы поэтому проходят к нашему концу. Происходит обычно. Сегодня шестьдесят. Называют лысый. Тем более по признакам проходит также быстро жизнь».

Табличка 9 из Глозеля

“ZieTeHatWe // IhNHerrGIBt// ZieHAstiGRastLoze// LöjFtWi:ktFonZo:Ge // Di:Zi:LeZieWajbIst // ZiCha:LeJDenIa:” – «Зите имеет горе. Его Господь даёт. Она тороплива, неутомима, бегает, работает от беспокойства, души. Она – женщина. Наверняка страдать ей».

Табличка 10 из Глозеля

“HErrAusGetIe: // ZajNe // TatCuDajWeHund // WegHUreJagRausDalI // ZaKaLotFeaGeh // TodHaUtAb // GeWegFonMia: // NatTa:” – «Вон, тварь! Её дело к дьяволу! Собака! Прочь, курва! Мчись прочь, живо! Чёрт возьми! Пропади, смерть! Убирайся, иди прочь от меня, змея!»

Табличка 11 из Глозеля

“[Je]TctTutHsMia:Weh // [D]OchHatTestDu MuTtE:HekSe // CauBe:We:denToZenDo:tWoIra: WohNunH // NojHeaGe:IchTetHie:WitWeNI // Zie LässtOuNsUCauJoUne:Wa:tEtA // LsYAma:Hie:OuSa:AlenFüle Ausa Zie // TuMia:EinGefAlLenZuCheIHNn // WajlHi:LtE:Hie:ZoGa: AjneWoHntE // OneTo:MAhlAllAjnEUnta:Be:HI // Nta:Aba:Besa NichtFEtrAunWeE: // ThIzeErdIchtUngECeHLtLajDa: // EnTojŠen MAjneAlzOCutUliche TiNn” – «Теперь мне очень жаль. Всё же имел ты мать колдунью. Чары будут бушевать там, где её жилище вновь будет восстановлено. Здесь вдова – никогда. Неожиданно она оставила нас, Уцауё. Когда здесь кроме всех – горе, помимо неё – изобилие. Сделай мне одну любезность, разыщи его. Ибо удерживал здесь. Одна даже жила без ворот, еды, одинокая среди медведей. Позади. Но лучше не доверяй, кто этот вымысел рассказывает. Увы, разочаровывает мою, столь ласковую Тинн».

Табличка 12 из Глозеля

“UNza:ToteAufTritNachAuzeZicheGeSteHatn // UnNgeHojreAngst TolLZieCäŠtrOjeNZichŠneL // GedOuA:tMögeTutWasÄLtIgSte // AjFerE:HÖhAZieHea:KamJähERnSteOjs // EreMutWilLihKLüGste AusdRukFonGez // IchtMeE:HeOBerenZe:aAusgEre // HnetŠtUss So:OneTrikAJncIga:GeIst // ThIngGANeRIgtEtenZi:O // BwOhl HöLeÄwA:tetZi:TcCeAufcuFülEnMus // ŠleThFonaltEHea MöweAllajne // LigtHia:CumOSTen” – «Наш покойник ступил в дом. Конечно, гости имели чудовищный, безумный страх. Они быстро рассеялись. Вызвало жалость: „Пусть сделает что-нибудь старший поборник влиятельный?“ Она внезапно пришла сюда. Серьёзная внешность, нарочно умнейшее выражение лица. Некоторые старшие видели очень простую глупость без уловки, лишь призрак. Народное собрание совсем не осудило её, хотя её ждёт ад. Места заполнить надо. Шлетх, с давних пор чайка, в одиночестве лежит здесь к востоку».

Галька 1 из Глозеля

“OhWi:zoHojTigaHAssZo:GlosEaHin// FlI:gt // MögeMAi // NteHAuSznDI// AboLoFli:gn EntZitTLichHenZHaKen // DoHMusRuhihZajnThE: // MusRausGeen CumRuäŠtaNd” – «Ну отчего теперешняя ненависть? Беспечный летает он. Может, думал жить и хозяйничать дьявол, летать, развращать, донимать? Всё же должен успокоиться зверь, должен прочь идти от дел».

Галька 2 из Глозеля

“AufDeaÄDeA:ma:MusLeBnŠtechenAufTajLinOuTčKlagLosCuIst NIxImKopfHimMögeKri:ChenAlsŠpIna” – «На земле жить должен несчастный. Колоть и резать на части, ой! Безропотно на кости. Пусто в голове. Ему может ползать, как пауку».

Галька 4 из Глозеля

„WasMia:Fe:ltÜbäFlüsEreGesteFesteWocuWoDochZankUne:Hö:tAusLaUGteMITelAchaJA // BruDa:AusaEreDo:tÜbäHauPtUmAlÄlajCuHimNojAKoMtInsHajmŠöne // MädChenAjneFon HüTa:AnkAmZieGinDo:thinZa:Ni:ObnKri:chHendeHerUnta:OtaWelCha:BisZie // HateMädChen FujchtFo:DemTodZuchHteHilfeJaMateÄreGteRi:fI:nAusaOtaWoBajstOtaRutČtZajAufMekZam // MögeInDajnEmLi:bEnFrojde // ZajnMaDidUs TišUndKaJnaDalEs“ – «Чего мне недостаёт? Изобилие, почёт, гости, пиры. К чему? Куда всё-же канула неслыханно ослабшая срединная Ахайя? Брат. Кроме почёта, там вообще ради всякой всячины к нему новая приходит в дом красивая девушка. Одна пришла от сторожа. Она шла туда, не увидела вверху ползущую вниз гадюку, которая ужалила её. Боялась девушка перед смертью, искала помощи, волновалась, причитала, звала его, кроме змеи. Где жалит змея, пресмыкается, будь внимателен! Пусть в твоей жизни будет радость, изобилующий (лат. madidus) стол и никакого несчастья».

Табличка 14 из Глозеля

“IzAjUsHateJüna // JezE:KelUWea // To:ra:WuSteHö: // HeWoHNte // Diza:AUchAles // Šri:bUngEHoja:Šön” – «Исайя имел последователя Иезекииля, который // Тору знал, выше (позже) жил. Этот также всё писал чрезвычайно красиво».

Табличка 15 из Глозеля

„LöjTeŠtUTzEnZich // HeaNachRatZi:Löj // Gnen FastAleGez[Et]CeAusadem // HöRenMi // Unta:BedA:f Wa:HajtDa // HeZe:aEntoJšt“ – «Люди изумляются. Здесь, после совета, они отвергают почти все законы, кроме того, слушают меня из необходимости. Правда, от этого очень разочарован».

Табличка 16 из Глозеля

“HatEndeHia:CAhlDaj // Na:FajndeFüaZieHCeI // TihÄsTeFäŠtand We:den // CuFusKomMenAle // BitnSu:ThFastGance // ZieLe:NenZicha Wol // LnHajRatnK // Ri:gnGancŠnelI:aWenHÖchsteRi// Chta:NeZaGte KamenMea // AlsjeCufo: ” – «Имеет здесь конец число твоих врагов. Для себя вовремя сначала понял: будут пешком приходить все, просить правды, почти все они научатся. Наверняка захотят жениться, выйти замуж, получить довольно быстро брак. Когда верховный судья нет сказал, шли более, чем когда-либо».

Фигурка 1 из Глозеля

“UmHerZajneHAreZind Kamen // Ajnc UkDesGefOlGesÄkGsteGeŠa: // UngeZojmtDarumHauPtMüsEGe:t Fo:tHenKa:I:reKöpfeApgeHaktMöge // HimLe:ZnBruDaNIchtKopf HaknHAjlIstLi:ba:ZindZündiGe // ZichtZindZündiGeÜbäAhlBojme Ze:aŠön” – «Вокруг – его волосы. Пришли. Вступление дружины. Наихудшее произошло. За это немедленно должнен идти прочь начальник. Палач отрубил их головы. Пусть читают ему, брат. Не голову рубить – благо, лучше – грешные. Вид: грешные везде, деревья, очень красиво».

Фигурка 2 из Глозеля

„IstMajNesKöpfChen“ – «Является моей головкой».

Эпитафии на пластинах из коммуны Ль’Оспиталет-дю-Ларзак 1

Цезарь писал, что друиды Галлии в общественных и частных записях пользовались греческим алфавитом.

Из написанной греческими буквами эпитафии на двух свинцовых пластинах погребальной урны, найденной в коммуне Ль’Оспиталет-дю-Ларзак (L’Hospitalet-du-Larzac): -“in sindu.su.analcam alicta // nucanam anvasnacs anandico // na alictam vidzu.iasvidzu // Sis alitias.salacassana.six // tulctialuemim lidsiatisuizici rius // udanam vadvnadis ciis zvlicivts // litasud tanc.lutixsintosisi // duscutimatinin tvanan.amvll // usi andulmladasalicitam.xana // usiluicis cauus dalacatiti // iaia.anatil.adiucis ascati // Cliusatos dakus // catita dalidia // Adusias” понятно немногое: «В прошлом встречаются (гал. in sine du) … в отчаянии (гал. an andocha)… пусть не потомство (гал. na al) … вижу их, вижу этот её род (жемайтийское veizu; литовские jas, šis, гал. al i) … грязный вне нас. Она колеблется (гал. salach asainn. Si tulg) … к ним. Что дух вождей в тебе есть (гал. riu. Ud anam, лит. Vadų, гал. nad is) … законный (лат. licitam) … маленький слепой котёнок (гал. dallag; лит. katitė) … совершенно слепой котёнок (гал. dall idir) …»,
-“A.sumit camuctas // amal dacci liumus // iliamtianyldacl mu // ixsimtal slus usanidgian // ascinusziortimmuzica // timu ecii ladrumus diomi // itu sumnanam sacitiant // ilssuvulim zissatim Bal // tir amaldaįnama // ta maldaįnamvs // ana avca // deam na” – «Его (гал. a) … из-за (гал. mu) … музыка …Чистая молитва в дом. Эта молитва в дом. Вот – жертва! (лит. Tyra malda į namą. Tą maldą į namus. Ana auka!) … в ней (гал. na)»,
-“utic inotinias cuni // lvmina casta dana // diamus cauticdiziįantiki // matianica am avcitis lvim // almonus liu.incitvs.diantvtva // dasmnasvsilamlaliaslictas zis sumas // suvulimi zicinavic.tultiarus // iciadi tiamistam diiu.tuttis // nusacitat akantutus // incursamda // doniconis // emit ata” – «… благославляет (лит. laimina) невинная, смелая, к ней мой (лат. casta, гал. dana di am) … в прежнем (лит. į – в, лат. anticus) … стремительный, нетерпеливый, ты красил краской перед великим (лат. in citus; гал. dian tu tuar dath m na ׳s) … знатный (лат. summas) … любим тебя, богу всё. Вниз его быстро опустил недуг (ит. ti amiamo, Dio tutto; гал. nuas a; лат. citatim; гал. acain tuit) … взял отец (лат. emit, гал. athar)»,
-“ata… venna // nitianncodviidzidas // iasvoziso nion nii // ant valnoi.nutom // nusziciatia ni ias uodii // nuia voduncoi.nulom // svilcianturtu su icmui // amasiu ly saxs mado can // suist gutidsiams sius // am tultia zistatso // sanamda įma // icpantiaci” – «Отец … увиденный (жемайт. veizetas) … был красивым (лат. niteo) … на (лит. ant) … сделает (гал. ni) … по ту сторону поверхности отдалённую надежду богатств (гал. null lom suil cian; лит. turtų su) … возлюбленный (лат. amasius) … говорят – свои есть. Вообще, спрашивать моё мнение и говорить в отсутствие моего (гал. can; лат. sui ist; гал. guth idir sir am ׳s siuthad am) … берёт (лит. įma) …».
В районе находки урны во времена Цезаря жило галльское племя вольков.

Табличка из Родез

В надписи греческими буквами на табличке из городка Родез (Rodez): “AriugussaArmidurid alama talins isud // alama c alnoiyzi laizi catacj ji // attiyim imam asmoih i luacdir i l // Aralidkyrihdlamda gimnas aml a mitos // Aizuia ritio ti AmalcC… sti …mili // ali Yci gc Aruiasa … // iN iais alami o mitusa z // Niaistz jima illoil // MotiNa” понятны: «… потомство их … есть то потомство их … ленивое … она … берём … в … гимн … из предания … тебя … любит … она ими, их потомством из низших, легче … берёт. Молодёжь просветите. Мать (гал. al ama, is ud, o mith usa, ille oil; англ. lazy; лит. ji, imam, į, himnas, myli, in jais, ima, motina; лат. a mythos, ит. ti)».
Известно, что в I в. до н. э. в землях Родеза обитали рутены.

Эпитафия из коммуны Гяргас

Высеченная греческими буквами эпитафия на блоке из коммуны Гяргас у городка Апт (Gargas/Apt): “ECKEГГAIBΛANΔOOYIKOYNIAP” гласит: «Вот, нуждался Гай Бландо. Потому, что после пса искал» (лат. ecce egui; гал. o iar coin iarr).

Написанные греческими буквами эпитафии на стелах из коммуны Сан-Реми-де-Прованс (Saint-Rémy-de-Provence):

Эпитафия 1 на стеле из коммуны Сан-Реми-де-Прованс

-“BIMVMOC // ΛITOYM // APEOS” можно перевести: «Будут пред величайшим её искупать, перед Аресом» (гал. bhi mu moth, i m׳; лат. lito; гр. Арес – бог войны).

Эпитафия 2 на стеле из коммуны Сан-Реми-де-Прованс

-“KOPNHΛIAPO // KΛOICIABO // BPATOYΔEKAN” – «Корнилия Ро, Клоиция Бо пожалуй умерли не сами по себе» (гал. ro – сущая, bo – корова, гр. BPOTOI OY-ΔE KAN).

Эпитафия 3 на стеле из коммуны Сан-Реми-де-Прованс

-“OYPIT TA // KOC HΛO // YC KONI // OC” – «Урит – страстный парень. Легче сношаться наверху» (гал. ta cos ´ille. Usa, os; лат. conire).

Письмо греческими буквами на свинцовой табличке из коммуны Эгье (Eyguieres): “EMΣOKKΣINKCIO // NO AΠOPEΔITO // NO ETHATΔ // NO AΠOPΔTΔTΔT // ΣK // EMEP U // OKE OTETO // OUINNA // TT // MOPT // IB // AKPIKATOPIC // ΔI // OPΓITOPIKC // TT K // ANTOPPIC” означает: «Мой добрый друг Синкцио! Ни её прихожане оставили, ни, к тому же, при её посещении, не раздавалось: “Долой её! Долой её! Долой её!” И где заслужил часть денег. Твоё зло – от времени, увы, не твоё. Убийству её мешает Рикаторис от Оргиторикса. Твой друг Анторрис» (гал. am, soc – socair, c – cara, no a, po – pobul, apar, ath, td – tadhail, dt – deth, ´s c´, okar, other t´ o uine o, na ta t´, mort i bac, de; лат. reditur, emerui).
(2-3-10 из www.arbre-celtique.com/encyclopedie/inscriptions-gauloises-et-celtiques-72.htm)
В те длёкие времена земли современных коммун Гяргас, Сан-Реми и Эгье населяли саллувии.

Пластина из коммуны Колиньи

Латинскими буквами на фрагментах медной пластины из коммуны Колиньи (Coligny) у Бург-он-Бресс (Bourg-en-Bresse) выгравирован календарь: „VII M D CIVISECED . VII // VIII D MA AI . VIIIA // VIIIIM D AMBEOVI. VIIIIM // X M D . X L // XI DAMZ EOVI. XI L // XII M D DEVOJ . XII L // XIII D TEVEDEVOJ XIII MT L AIVED T. // XIIII M D A JVOJ XIIII MT L IVODIE GANFI // XV . . AMDEVOS DEVEJJONIV // M EQVOSANMMSAMONMAT // I D IVOS I N DVMONIVOS // II PL.DM LAP.IVOS II DEM D D IVOS // III M D JDUOI IVOS III .SN D DVMAN // IIII D A IVOS.IIII M D // V D DAIAS V D AMB // VI M D DVITVMSI VI M D // VII D TSEMDI VII IND IOVEDEVos // VIII D ILEMDI VIII M DVM // VIIII D FLEMBJ .VIIIJOJÏMO . // X D X M D // XI D AMB XI D AMB // XII D XII M D // XIII M D DEMIXES XIII HIMD // XIIII M D DEMIVIS XIIIIHIMD // XV M DXVMIDAMAs XVHIMD // ATENOVX ATENOVX // I M D SEMIVIS I D DVMAN. // II M D SEMIVIS II III D TPINUXSAMO. // III . DNMBSIMIV III D AMB // IIII D IIIIFISM D . // V FIS D AMB V IFI D AMB // VI LE I D S IMISO VI IFEMD // VII IFI D ELSMXME VII D AMB // VIII IIF D ELAMB VIII N INIS F // VIIII D AMBELEM VIIII N INIS F // X D X IPIMD // XI HS D AMB XI IFI D AMB IVOS // XII L D XII MIMD IVOS // XIII IH D AMB XIII D AMZ IVOS // XIIII D XIIII M D IVOS // XV D AMB XV D AMBIVOS // MELEMBAN MDVMAN ANM // I D I EAMONSBCOVDIX.VOC // II … II ME IVOS // … III D IVOS // … IIII D IVOS // …”
„…D A.XI: // CO S…CA RIFDVT // OA…ANTIA // POSDELIORTONIN.. // QVIMON // MID SAMM // I D DVMANNI IVOS // II M D IVOS – // III :S D DIIAISIDVM IVOS // IIII M D IVOS // V D AMZ.ZITTRI // VI M D // VII M DVMANN INIS.JO // VIII M D SMO // VIIII D DVMANNI // X M D // XI D AMZ // XII D M // XIII D M // XIIII D M // XV D M // ATeNO VX // I .D DVMANNI // II M D TEONOSAMSINDD // III D AME . // IIII M D // V D AMZ // VI DE M D // VII D DVMANNI AMZ // VIII D DVMANNI // VIIII DVMANNI.IN: Z“
“…AMZ // …JUB // …TO. XI // …VTIS // VIIII D OCPIN // X. M D V // XI NF D S // XII S D S // XIII D AR // XIIII D // RI… SIOMV // …. // IIII M // V D // VI M D // VII M D // VIIIM D C // VIIII N CVT // X M D // XI D // XIIM D // XIIIM D // XIIIIMD // XV MD // ATENOVX // I M D AVT // II M D AVT // III D M // IIII M D // …“
В нём на протяжении пяти лет чередуются по двенадцать 30-дневных (MAT – чётных, сокращённо M) и 29-дневных (ANMAT – нечётных, сокращённо ANM) лунных месяцев: SAMON, DVMAN, RIVROS, ANAGAN, OGRONN, CVT, GIAMON, SIMIVIS, EQVOS, ELEMBAN, AEDRINI и CANTLOS. Для совпадения с календарным годом после SAMON первого года и после CVT третьего добавлены 30-дневные месяцы SONNOCINGOS. Каждый месяц состоял из 2 частей по 15 дней, или из 15 и 14 дней. В этом календаре отмечены праздничные дни и сезоны. Галльские слова: DEVOS – Бог (лит. dievas), TEVE DEVOJ – отцу Богу (лит. tėvui Dievui), IOVE – имя Бога-отца, SAM – лето (ирландское sam), AR – весна (мэнское arragh), AMZ – сезон (бретонское amzer), MID – месяц, SAMON – октябрь-ноябрь (ирл. samhain) – 30-дневный 1-й месяц года, SONNOCINGOS – ход Солнца, ATENOVX – обновление – 2-я часть месяца, DIE, сокращённо D, DI – день (ирл. dia), JOJÏMO – верховой езды (лит. jojimo), HIM – ему (англ. him), MIDAMAs – медовухи (лит. midų), ELAMB – ягнёнок (англ. a lamb), D MA AI – день очень хорошей службы (ирл. dia ma aifreann), AMB – который был (ирл. am b´), JDUOI – чёрная (лит. juodoji), RIFDVT – к издавна традиционному (ирл. ri fada dųth).
При Цезаре место находки календаря населяло племя амбарров.

Пластина из Шартре

Из написанной латинскими буквами эпитафии на свинцовой пластине, найденной в Шартре (Chartres): “vatuMaRos.simouiRi // CaNtoGmatos viRato // ComBaRihos aBuRxtoBoGii // RaRos.usuatuxti.toutisa // aGiGnati.Cut.d.CaNtipisoNtas // So.NDias.aDoGaRio. // Duti.so aDoGaRiti o husami // aDGaRiciNtas.uti.so. aDGaRisi // MiNio.MaRio” понятно лишь: «Ватумарос (имя)… земля отца (гал. uir athar)… редкие (лат. rarus)… народы (лит. tautos)… день (гал. d.)… этот их, день есть (гал. so n, dia ´s)… потомки эти (гал. duti so)… на небесах Господь соединит вместе (гал. adhari cinn tath). Жить (лат. uti) этот на небесах будет. Покрасили киноварью мальчика (лат. minio maris)».
Аутрикум, ныне – Шартр, был городом карнаутов.

Пластина из коммуны Ром

Надписанное греческими буквами письмо на свинцовой пластине из коммуны Ром (Rom) у Пуатье: “TEVO ΓAIMArO // IHAnXMNteOTEMO // AntONeANeTECOM // PΓUXTOJOJIODEΓO // moIPamJonIoATEIHA // TIZJE PocTATEΓΓI // xUInIOATANNtTE // ANeTEANTImEaZo // AntIXΓIVOΓALIma // XPEΓaΠOSAEΓTaI // sxoes M dEMΓPISI // a EΓITU…”, “AΓECIALLICAPTI // CAIHEIONt CAΠOJO // xPAdOMTIJJIEdoTU // uIx SToEMTITUNt // XICNΓPAoNtdIao // aIXJoDodeUΓIX // JeISIkIΓITAJoETO // EvuP…StoTIET //JoJIoPOKΠuseJoΓI // JesAdIE muIxhocIΓo // UNtAJAITOUTEJo” сообщает: «Отца Гаймара она похоронила в лесу перед своим домом, потому что смеркалось. Антонея лишились. … встал. Она видя, что для … из … приходит … Рок. То он … её, так как … в них скупой начал устраивать, взял отца. Тогда ещё живого. Можно было лес на время на него оставить. Вряд ли это так, в равной степени, как и моё безумие обосновываешь. Неужели ты …», «Просить суд церкви её повесить, когда обе на могиле его в лесу нашли мёртвым. … они дадут … Стали намерения твои … омерзением для Бога, потому что … его в слёзы … Если раз Гита его … встать. И ехал верхом Рок половину, что один … снаружи. С того времени далека ложь, и поэтому приняла месса народный характер» (гал. i, H – hadhnaiceadh, an, x – choille, m´, ´n, te – teach, o, e, i, chu, tanntte, teann t´, azo – athair, an – ansin, re ´ga, ´s sho ´s, ti, agair ceall, hei – cheile, gra – grain, m – marbh, dia, do, deu – deura, muigh, ci – cian, go, ai – aifreann; шотл. tix – thigh; лит. tėvo, temo, netekom, stojo, ji, ateina, tat, ėmė, gyvo galima, tai, grįsi, nėgi tu, karti kai, kapo jo, rado, jie duotu, stojom, jei siki, stoti, jojo, pusė, jog, antai, tautėjo; жемайт. onta, ont, лат. pos – posuit, aeg – aegre, dem – dementia, et, I).
Район найходки пластины при Цезаре населяли пиктоны.

Язык галлов несколько отличался от известных кельтских языков. Часть слов они взяли из латыни. Многовековое соседство с предками литвы на Дальнем востоке добавило в их словарь литовские слова и целые фразы. Они вместе переселились в Европу в конце VII в. до н. э.

Тарелка из Мийо

На тарелке из городка Мийо (Millau) латинскими и греческими буквами на латыни написано: “AuτaCIS CeNTuAxxxxA // TuocS auCaMunAκuλτoS – // una.oCuMaλτaMaSaι – // S: θ // un. cuδauS-ex // un. τaMaSaι τ=θ // aLisaMoρρaMeaS- Oιxxu.-s // aLsιNoS vιMaλι-a // SuMMa caS- caτιLι- NNcθLex // ρuLιX-Scaτa- AuτιLι- AT τc // IρeuaX. ρλιuλτaS-ρaλVι- AT δL // γι.ρλaSa Cι ρaλaxιδι-NNθc- // MESunτoS acιτaBLι – TX θ” – «Точно в течение стократно 40 лет.// Таков далее общий тайный // один взгляд, пусть так покоятся // тайные пророчества. // Одни куют усердно, затем // вместе в конце концов отдыхают. Простецкая есть душа. // После споров – любовь. Отпрыски эти так грубы и своенравны, как только свободны. // Восприимчивые к холоду мы путь узкий из // общего случайно, согласно вплетённых имён и чисел, нашли. И постигли Божий порядок. // Даст ростки порядок, будет бить ключом. После говорить, думать, соединять непонятное, умалчивать. // Сам счастливый, изящный, хорошо сложенный восточный первоначальный величайший исходный принцип вознесения явно покажет. Непонятное исчезнет. // Открыто порождать и созидать из пищи исходный принцип богов новому сыну Бога небесного.// Мне служите, после совершайте богослужения быстро, искусно и свободно! Укрываю. Бог». Для скрытности текст составлен на смеси латинских и греческих слов и латинских сокращений, а также этрусского слова tuocs – таков (лит. toks). Ошибки в некоторых словах, спрятанные и двойные буквы скрывают ещё один тайный смысл этого послания: «4000 лет от Адама (=4 г. до н. э.), общий тайный закон всем явный, который через 2000 лет из вплетённых имён и чисел найдёт и постигнет новый сын Бога небесного. Или точнее, в течение 1955-2035 годов. Или вернее: осенью, по эту сторону, центурион, после 40 лет».

Табличка из коммуны Резе

Смысл написанной на латыни записки на табличке из коммуны Резе (Rezé) в Нанте: “N SzaNioaRi i // LI issusuLIssosatti-xxII j // Tlisus-XXXxIis IIs // RaipluTii . Xxvsiis= // RixTis xliss – Szilimati // svIIxxII . x Siiaunda // SuaNMamu. XVIIII. diNamiu // Sullai TiXXANsis XXXI // SiiTu // asi // SiitumaTi // aso” – «Список Сзаниоария. 51 сам взял, [из] 51 сам в наличии держал 22, лежат. Тлисус 41, эти 2 его. Раиплутии 25, оставил им. Рихтис 10, предмет спора. Сзилимати его 7, 22. 10 Сииаунда. Суанмаму 19. Динамии Сулле расписка 20. Ансис 31. Оставил ты асы. Позволил ты повод дать расточительной жизни».

Стела из коммуны Верчелли

Латинско-этрусская эпитафия на стеле из коммуны Верчелли (Vercelli) в Италии: “FINIS // CAMpO.QVeM // DEDIT.ACISIVS // ARGANtOCOMatER // ECVS. COMUNeM // DEIS.ET.HOMINIB // VS.ITA.VTI.LAPIDES // IIII.STATUTI SUNT // AKISIOS.ARKATOKOA // MATEREKOS.TOKeO // KOTEATOM. TEVOGi // TOM.KONEV” означает: «Граница поля, которую дал Акисиус Аргантоко Матерекус, общая для богов и людей. Для этого пусть 4 камня установлены будут. Акисиос Аркатокоа Матерекос: „Это всё оградить осмотрительно от вырубки (лат. torqe o[mni] cotes a tome). Отца же (лит. tėvo gi). Том Конев». Здесь особые этрусские буквы: A, Gi, Ke, R, T. Фамилия резчика – Конев – славянская.

Камень из коммуны Бриона

Этрусскую эпитафию на камне из коммуны Бриона (Briona) в Италии: “TVSKES TENJOJOIKEJO SESES // TANOTA LIKNOJA // KVITOJOS // LEKATOS // ANOKOPOKIOS // SETVPOKIOS // ESANEKOTIS // ANAREVIKiEOS // TANOTALOS // KARNICiVS // TAKOS.TOVTAS.A.ψλη” можно перевести: «Ехали верхом там: сёстры Икея тусканки Танота, Ликноя, внук Квитойи Лекаты [и сын] Опокии Сетупокии Эсанекотис [и сын] Анаревикиеи Таноталы Карнициус. [Вырезал сын] Таки Тоутас в 739 (37 г. до н. э.)». Для сравнения литовские слова: ten jojo, sesės, anūkas. Здесь новые знаки Ki и Ci.

Плита из Везон-ля-Ромен

Строки на греческом языке на плите из городка Везон-ля-Ромен (Vaison-la-Romaine): “CEГOMAPOC // OYIΛΛONEOS // TOOYTIOYC // INAMAYCATIC // EIωPOYBHΛH // CAMICOCIN // NEMHTON ~ // XψS” гласят: «Сегомарос, сын Илло, последний от неё он, который здесь очень правильно руководил, защищал и берёг нас, который // позволил народу земли идти, быть свободным,// жить без платы там, где Неметон (селение племени неметов) 796 (21 г. н. э.)».

Греческий текст на плите из Нима (Nimes):

Плита из Нима

“[T]APTAP[OΣ]AΛΛAN.O.YIA KOΣΔEΔE // MATPEBON AMAYΣIKA BOBPATOYΔE” означает: «Тартар (глубокая мрачная пропасть) теперь – единственное, что станет спасительным средством, бояться! Будут без магии звать мать в темноте и громко взывать решения, ревя от страха».

Там же нашли каменный блок с фразой по-гречески: “KAΣΣITAΛOΣ OUEPΣIKNOΣ ΔEΔE BPATOU ΔEKANTEN AΛA…INOΣ” – «Смысл соли – не в спокойном созерцании посредством ума. Соединил краткий десяток вопреки слепому рассудку».
(2-3-1-9 из www.arbre-celtique.com/encyclopedie/inscriptions-gauloises-et-celtiques-72.htm)

Плита из коммуны Сан-Коме-Маруежоль

На фрагменте плиты из коммуны Сан-Коме-Маруежоль (Saint-Côme-et-Maruéjols) недалеко от Нима греческими буквами на латыни написано: “AΔPEΣΣIKNOΣ // CIBPATOYΔEKA” – «Возле власти (именно так!) наше питание. Несомненно, шёл славить».

Написанная греческими буквами латинская эпитафия на блоке из коммуны Алян (Alleins): “KONГEM // OΛITANtO // C KAPΘIΛITA // NIOC” гласит: «Оплакиваю, искупите пленённого супруга молебнами».
(2-3-2-1 из www.arbre-celtique.com/encyclopedie/inscriptions-gauloises-et-celtiques-72.htm)

Камень из коммуны Алис-Сант-Рен

Латинское послание на камне из коммуны Алис-Сант-Рен (Alise-Sainte-Raine): “MARTIALIS.DANNoTA // LI // I EVRV.VCVETE.SOSN // CELICNON A ETIC // GOBEDBI. DVGIIoNTITo // XE VCVETIN. // IN[VER]ALISIJA ST ” в переводе означает: «Посвящённое Марсу письмо подателя: “Иди, независимый восточный муж, супруг постаревший, счастливый росток! Скрывай образ врагов и нападение! Дух подчини, впитывай, пока порождаешь! Иди, преисполненный! Надпись, искуснейший, есть дар содержательный, где также считай, в [строках] заложен иной смысл. Тише! Весь из букв составлен скрытый дар. После 51 года добрый и славный он, 10, в отставке находится. Руководитель его должность, был в подчинении. Его дар природный быть сильным, здоровым. В отставке независимый он божий росток».

Блок из коммуны Сен-Лизье

Латинская эпитафия на блоке из коммуны Сен-Лизье (Saint-Lizier): “θ.HANARRO // DANNORICIS. F // MAG.QVATER.ET // QVAESTORI // VALDENIDONNI. FIL.VXORI” означает: «Хранителю казны (thesaurarius) Ханарро сыну Даннорика, четыре раза начальнику и квестору (казначею), преданному своей жене Валдении, дочери Доннии».

Пластина из коммуны Флава

Из латинского письма на свинцовой пластине из коммуны Флава (Flavin) у Родеза: “sibregissa branderix drondo gines // drondo metis denuntio tibi ne acce // dat termina mea // mol iu sibregissa // branderix drondo genes drondo metis // denuntio tibi ne accedas termina // mea mol… [si]bregissa … … // …dron… drondo metis den[untio] … // accedas [ter]mina me // amol…” можно понять: «… сообщаю тебе, не соглашается заканчивать. Я стараюсь… сообщаю тебе, не соглашайся, кончай! Я стараюсь… сообщить… приступай! Окончание мне после подготовки…».
В трёхратном sibregissa branderix drondo gines drondo metis скрыто: «Хитрый предел сам краткий двусмысленный скрыл, дар друида шлю славному потомку. Порождай новое, восходи! Написал небольшое предложение наше, отправил этот металл». Тройное denuntio tibi ne acce dat termina mea mol iu означает: «Сообщаю тебе, не похоже! Отделяй ход искусный, сочетай! Сообщаю тебе, не бросай! Завершай путь, приводи в движение, соединяй! Предвещаю: приближайся, завершай! Мне предотвращать убийство!»

Урна из коммуны Верто

Латинская эпитафия на урне из коммуны Верто (Vertault): “TU // TRA // OST // AnC // MI” гласит: «Ты через притворство двоякий мне».

Надпись на чаше из коммуны Ле Пенне Мирабо

На чаше из коммуны Ле Пенне Мирабо (Les Pennes-Mirabeau) у Марселя греческими буквами написано: “TAI // ECKEГГ/ULATIANIA OCIMMI” – «Это вот, нуждался Улатиания Осимми» (лит. tai, лат. ecce egui).

Надпись на плите из коммуны Сан-Шама

Греческая надпись на плите, найденной в коммуне Сан-Шама у города Салон-де-Прованс (Saint-Chamas): “BRATOY I // ΠOPEIΞIOYГIΛΛIAKOCΔEΔEBEΛEINO” означает: «Кратко несколько слов. Выравнивайте путь спасительному Иллии! Светильник – стимул ему».

Надпись на тарелке из Буржа

Строка из латинских букв на осколке тарелки из Буржа (Bourges): “BISCILLA S OSIO LEKA SITINALIXI EMACALV” говорит: «Двойной морской лук и кость сюда же. Тарелка оленины от поваров, любящих покупать тельца» (лат. bi scilla, os ea, a lixi ema; гал. ´s leac sitheann; англ. calf).

Стела из коммуны Колия

Смысл греческой эпитафии на стеле из коммуны Колия (Collias): “EKIΛIC // CP OY // MAN // OCAN // ΔOOYГ // NABOΔ // Δ BRATC // ΔEKAN // TEN” – «Экилис. Январь – его месяц, который благодаря ему известен, оставленный без внимания. Воистину ныне – смертный и право. Сам, пожалуй – болото» (гр. EK IΛYC – из болота, гал. ´s R – январь).

Блок из коммуны Оргон

На блоке из коммуны Оргон (Orgon) выбита греческая надпись: “OYHBPoYMAROC // ΔEΔE TAyRANOCNE // BRATOYΔEKANTEM” – «Себя поистине убил Имарос, внушал любовь. Всё же, несчастье страсть. Молодой умер, себя всё-таки сам зарубил».

Камень из коммуны Вентабро

На камне из коммуны Вентабро (Ventabren) – греческая эпитафия: “EKKAIOC// ECKINIO // MAPIOC // OYIM[E] // ΛΛA.A // ΔIATOYC // CIA” – «Эккеос, Эскинио, Мариос. Не хотели идти через такое. Судьба».

Камень из коммуны Нерис-ле-Ба

Латинские строки на камне из коммуны Нерис-ле-Ба у города Монлюсон (Neris-les-Bains/ Montluçon): “BRATRONOS // NANtONtICN // EPADeATEXTO // RICI.LEVCVTIO // SVIOREBETOCI // TOI” гласят: «Братронос, издавна странствующий внук, почивший в одежде. Небольшой платок на голове, тощий вид, кости. Путешествовал, быстро шёл, вследствие чего один».

Пластина из городища Груфсанк

Написанный греческими буквами латинский текст на серебряной пластине из городища Груфсанк (Graufesenque) возле Милё: “aλicami λuλitus // lis tucuamdauda // tiSλustλiamis” означает: «Как-нибудь натирающим чистить меня. Спор ты, как можно решай. Применять дар этот очистительный, споры бросать».

Пластинка из коммуны Лезо

Написанное латинскими и греческими буквами латинское письмо на свинцовой пластинке из коммуны Лезо (Lezoux): “ZutaRλuius // sucavus eM[i] // uxIaNsaGaλxs // tRia RaNc[iD]x // πRiƷcosTu[λ]λius // avλasλicaλtis // ZaNimDa iλ // MuNDica // saλiiitxSae[v]us// saλiiNGaλλia // ZuλλaVaDNos // ERiNcitcisaλπ // GaλλsiaDaS” говорит: «Зутарлуюс Сукавус! Приобрёл жену. Первый случай в Галлии, подлинный подарок. Три отвратительных подарка. Старый Туллий Авл своеволен, громогласен. Занимда не безупречна. Приход салиев так же подарок ужасный. Салии в Галлии. Сулла идёт к нам, будет наш скоро с этой стороны Альп. Галл Сиадас».

Смысл греческой надписи на серебряной чаше из коммуны Валёрис (Vallauris) возле Канн: “OUENIKOI MEDOU” – «Она – ради победы. Для мёда» (лит. medui).
(2-3-1-23 из www.arbre-celtique.com/encyclopedie/inscriptions-gauloises-et-celtiques-72.htm)

Латинские строки на серебряной табличке из Пуатье (Poitiers): “BISGONTAVRIO NANALABISBISGONTAVRIOSV // CEANALABISBISGONTAVRIOSCATALAGES // VIM CANIMAVIMSPATERNAMASTA // MADARSSETVTATEIVSTINAQVEM // PEPERITSAR RA” гласят: «Дважды слава бычьему имени! Начало светить! Два раза дважды слава бычьему достоянию! Незрячим светит! Два раза дважды слава бычьему изобилию! Настойчивость порождает переплетение искусно сложенной плетёнки. Плетение его отец воистину тогда установил из изобильного искусства своего и как непонятное. Его порядок ясный порождает узел, состоящий из ветвей».
(2-5-52 из www.arbre-celtique.com/encyclopedie/inscriptions-gauloises-et-celtiques-72.htm)

Греческая эпитафия на стелле из города Кавайон (Cavaillon): “CABIPOCOYI // NΔIAKOC // MICCO // YKOC // CIΛOY // KNOC // BAΛAYΔO // YIMAKKAPIO // YI // ATEC.AT // EMAΓOY // TI.ONNA” сообщает: « Сабирос. Привёл его здесь в порядок Сукос. Унесли лежать в глубоком сне. Конец его рабства счастливый. Сын несчастный сократил свой срок преступлением. Кто-нибудь, право, презрительно отзовётся».
(2-3-2-2 из www.arbre-celtique.com/encyclopedie/inscriptions-gauloises-et-celtiques-72.htm)

Блок из коммуны Витроль

Смысл ещё одной греческой эпитафии на блоке из коммуны Витроль (Vitrolles): “TYOYAΛOΣAΔPE // ΣΠ.PAITωPΣOMA // APPOΣ ATTOYNIO // AKTOΣΣOMA” – «Обе его особенно сильно терзали. Тор донимала Сома, болезнь подгоняла. Обитель богов подземного мира Соме».

Эпитафия на камне у пика Тёди

Латинская эпитафия на камне у пика Тёди в Швейцарии: “IS // DRVTEI.F.FRATER // EIVIS // MINIMVS.LOCAV // IT.ET.STATVIT // EXEKEjF XI.XDVX // IICEjI.KFDEjIXV // FDXVFDeKIOISIS.x // DVXI KEjOS”, “IS VICIVVIV // DISISDRVTI.F // RATER.EIVIS [M] // INIMVS.LOCAV.E // ATVITO.VI[A] // EKEjFXIXDVXI I // EjIXV.LOJaFEj.JaOsS // [D]VXIKEjOS” гласит: «Это Друтея сын, брат Эйвиса, самый младший. Места осматривал ещё раз и решился следовать за тем сыном. 19 повёл. Один гражданин вывихнул голень, сын был сбит пятнадцатым. Удачливый день пятнадцатому. Сын упал один. Такова его жертва. Вёл за собой Кейос”, “Это обязанность мужчины быть живым. Богу этот сын Друтея, брат Эйвиса, самый младший. Места осматривал по той же дороге, с другой стороны обходил. Путь право же такому сыну. 19 повёл. Один, пятнадцатый вывихнул свою кость – Лояфей, лежал. За собой вёл Кейос».

Осколок чаши из Лезо

Надпись латинскими и греческими буквами на осколке чаши из Лезо: “NU RIZ RUhU.N X // aλuẟoẟu ιN uNouιlιs…// uxτιN coN[τ]ιNι coRuosuẟ uxa o [BιBε] // aλ usaMoλι NoJLaτuS cuMẟoaNu coN[cελ ιN] // casu λouẟι MaGaRNι caΓoN MaG // NaNu ẟuvoλzvuτιẟ JoNc aτu s[aλ] // Nu εNMa Nu ẟaλu εusτou N[u]// uuRo Nu cuRRι Nu ιλΓu coJ[u] // ΓaΓu Mazιτa zouλι Nu τuτu // aλτoλoN vusλ RJuẟxuτo Γε[Nus] // cιτaιo JuẟGo MoYιRa” говорит: «От Риз Руху, сына, подарок. Пиво подношу в одной скромной чаше жены. Оберегай согбенную хмельную супругу от всяких, пей пиво вдоволь из глины. Постоянно с хлебом практикуй, при случае танцуй побольше, Арни! Оказывает большае почтение Дувользвотид Йонк. Добавили приветы от Энма, от Далу Эустоу, от Ууро, от Курри, от Илгу Кою, Гагу крохотной Зоули, от Туту, Алтолон, Вусл, Рюдзито потомства, Цитая, Юдго, Мойра» (лит. nuo, alų duodu, molį, nuolatos, duona, mažitė; лат. N X, in uno vilis, ux – uxoris, uxor, tina contine curvus, ud – udus, a, o – omni, bibe, us – usque, cum, concel – concelebra, casu, loudi – lude, mag – magis, magna, cagon – cohonestat, atu – attulit, sal – saluti, genus). Имя Илгу Кою означает “Длинных ног” (лит. ilgų kojų).

Пластина из коммуны Шамальер

Смысл написанной греческими и латинскими буквами латинской записки на свинцовой пластине из коммуны Шамальер возле Клермон-Феррана (Chamalières/ Clermont-Ferrand): “SANededIoNusdιluMI dιlιuoN rιsuN // Arτιu MAPιoN ArvurιlAτιN Vo // loPιτes sNeddιcsos brιxτιA ANderoN // clucιoNFloroNNιGrιNoN AdGArιoNAeMιll // oN PAτerιN clAudιoN leGιτuMoN cAelιoN // PelιGN ClAudιo PelιGN MArcιoN vιcτorιN AsιAτI // coNd AddedιllI. Asτιc sMocoS IoNeSτAMAN // τoNСsιloNτιAS MedoNSτAncsesιτ bue // τιd olloN reGuccaMbιoN exsoPs // PιsslιuMIτ soccaaNτI rιssuιs oNsoN de // d // bιssIeτ luιτι dessuMMιlle luιτ // dessuMMVs luιτιdessuMιlle luxCD“ – «Конечно заплатили должное Дилюми, Дилиуон, Рисун, Артиу, Марон, Арвури, латинянин Волёпитес, Снеддиксос, Брикстия, Андерон, Клюцион, Флёрон, Нигринон, Адгарион, Эмилион, Патерин, Клаудион, Легитумон, Целион, пелигн Клаудио, пелигн Марцион, Викторин. Азиаты передали сверх. Заплатили при этом: Астик, Смокос, ионяне Тамантон, Ксилонтиас, Медон, Станксесит, Буэтид, Оллон, Регук Камбион, стоящий вне Писслиумит, Сокка, прежде – Рис. Им Онсон дал вдвойне, каждый раз, как и эту оплату. Составил упомянутый платёж, назначенный общий определённый взнос. Касается той помощи божьему братству».

Плитка 1 из коммуны Шатоблю

Латинские надписи греческими буквами на плитках из коммуны Шатоблю (Chateaubleau): “MιeMuλCιSuMιdeιλuvsιJaMNλ ιNCaradauιdι // NuJλNλ.λιauENιJauλτuNιTuMι ιuvsSuJuxSιΓΠιλ // SvιΓMaGιNιNtu a avΓι ιNNaΓιιTλuιdιSfιr Juτιsτλ // MιSιSuEuM ι λιMιTu VuSaλιλucι:ΓλuλMιaΓιSSaMι ι”, “ιλdιasauιλaJτMιsτιcλacdιusreιvιv // Γλλv ιu u ιCιnι SuλuτιzaSιM // SιaNoSSISuτIMιSιzιhdu JuτιaιSτ // sιΓSιτΓesιr λιNEauτsxSavιλ” сообщают: «Мой служивший! Многое верно здесь. Поэтому хлам, когда ныне наши необычные вопросы относительно царя Давида теперь уже стали положениями новых принципов пустых писателей. Ибо ныне авторы книг заботятся, чтобы не ты, мой юный, их рекомендовал. Равным образом ясно, что впоследствии проливающие свет надлежащие ночные бдения существуют более ради исследований. Единственно из прорицаний наша неустанная деятельность.

Плитка 2 из коммуны Шатоблю

Вследствие этого освободил богам могучий понравивишийся этот отрывок книги. Послал имеющему обыкновение быть в тени. Иди, определяй всюду, распространяй, бей ключом! Днём поглощай отрывки из книг. Мой деятельный, моя священная жертва, иди!», «Тот промежуток из простого отрывка книги подтверждает тайный источник божественный. Делу жить! Гению место! Место мужу, праву с тех пор, как поразил. Исполнит своё! Будут звать рыдая тебя после того жертвоприношения. Всякий раз, как от нас исходит им то, что послал иудейский судья, имеет то смысл положения. Изобразил нить, чтобы Его дар приятно манил» (гал. rinn, ni, лит. carą, гр. μυστικός).

Блок из Хура

Эпитафия на блоке из городка Хур (Chur) в Швейцарии: “CARTAEjNAPAs EDEVEjAMAR // CARTAEjNVLAJXTaVNEVISIX” гласит: «Один раз идут к Эдевею. Мор. Один раз иду. Пусть десять тебе – не все десять» (лит. karta eina pas, maras, karta einu, lai, tau ne visi; лат. X). Имя Эдевей значит: «Он от времени» (гал. e de uair).

Золотой Версингеторихса

Буквы: “VERCI NGETORIXS кг” на золотом вождя галлов звучат: «Версингеторихс 23 (года)». Его имя означает: «Поросёнок, хотя – твой от вождя» (гал. uercean ge t´ o righ ´s).

Денарий Оммилоса

Легенда на галльском денарии: “OMMIΛOS // A ΨIS” – имя Оммилос, 1 (1-й год), 716 (= 60 г. до н. э.). Оммилос – «От моего милого» (гал. o m´milos).

Денарий Дубнореха

В том же году эдуи чеканили монеты с легендой: “SΨI DVBNOCOVEROS // DVBNOREIX” или “DVBNOREX” – «Дубноковерос, Дубнорейх» или «Дубнорех». Имя Дубноковерос означает: «Тёмный, который словно земля сверху» (гал. dubh no co vir os), Дубнорех – «Тёмный, который вождь» (гал. dubh no righ). Вождя эдуев, которого римляне называли «Думнорикс», убили в 54 году до н. э. конники Цезаря.

ПИСЬМЕННОСТЬ КЭТОВ, ПЕЛАСГОВ и ФРАКИЙЦЕВ

Дощечка “Диспилио”

На берегу озера Орестиада у городка Кастория на севере Греции в 1993 г. найдена деревянная дощечка, которую датируют 5260 годом до н. э. На одной её стороне видны 4 столбца иероглифов, на другой – ещё 70 знаков. Некоторые из них совпадают с иероглифами „įšv“, „jūr“, „nuo“ и цифрами 1, 2 и 4 Египта, Крита и Фракии

Тогда в тех краях жили люди, имевшие материальную культуру Протосескло, аналогичную позднейшим культурам Крита, Кипра, Египта и фракийцев. Совпадают их формы орудий труда, керамики, женских фигурок, традиции погребения в скорченном положении и антропологический тип людей. Культуру Протосескло отделяют от цивилизаций Египта и Крита тысячелетия. Её письменность – старейшая в мире.

Народ, населявший землю у озера Орестиада между реками Вардар, Црна и Альякмон, похожую по форме на голову кота (англ. cat), называли кэты. Они упомянуты в книге Бытия (10:4 гр. Κητιοι), в Одиссее Гомера (11:520 гр. κητειοι), у греческих и латинских авторов (κεται, cati), а в книге пророка Иезекииля (27:6) говорится об их островах.

В знаках таблички видны: одномачтовая лодка, удочка, верёвка и костяной крючок; коническая лачуга, частокол и очаг. А также: деревянное рало, лемех, бивень и наугольник; цапка, резак, стамеска и шило; праща и копьё. Вдобавок: корзина, урна, черпак, сапог, розга, тур и собака.

Значение иероглифов раскрывает литовский язык. Изображение животного – gyvi (gyvulys), копья – jė (ietis), взлетевшей птицы – kilo (kilo – поднялась), щуки – ly (lydys), наугольника – mat (matas), руки – rank (ranka), семени – sė (sėkla), садящегося человека – sės (sės – сядет), собаки – šuo (šuo), затычки – už (užkolis), ростка – ų (ūglis), жерди – var (varas), …

Надпись столбцов читается сверху вниз:

pritrūko      sės            ūmaj             lejs

ša              pa                 gyvi

kuro            kas            jūry              sug

lūšno          gir              ba                grįžo

ioje            ngos             visi

je                visi            užplūdo        žagar

4                 žagar         lūšna             ų

vyko           ų                nuvirto          ga

rank            daug          kilo               usėj

ioti                                vėjas             pri

lū                prir

žu               inko           ežere            pildė

Табличка из Диспилио

Её перевод: «Не хватало топлива в лачуге. Четверо направились собирать поломанные ветки в лесу, все собрали много хвороста. Внезапно на берегу волны нахлынули. Лачуга упала. Поднялся ветер на озере. Чуть живые вернулись все, хвороста много навалили».

Текст из разбросанных значков на другой стороне дощечки, как и в египетских надписях, понятен при смысловом соединении частей:

„Nu-skendo vienas bėglys var-du Sė-tis, var-g-šas. Mat, kaj j-is pas-pru-kus nušoko nuo aptvaros, pas-ly-do ties kraš-to, pateko į duobę. Pabėgo kalt-as nuo baus-mės. J-y pata-lp-in-no už aptvaros, supo aštriatvorę, arti šuo saugo-jo. Pas-kuj, kaj j-y išv-y-do, surin-kus jo kaul-ju-kus, su-pylė palaj-kus į pelenį. Lentelę išrėžė, krejv-us krašt-us aptašė, išlygin-no. Iš-rajž-us rajž-in-j-us, lentelę pata-lp-in-no arti kapo. Mat kaj j-y su-r-as, r-as lentelę, mat-tis rajž-in-j-us, var-tis, su-riš-us sup-r-as ju p-r-as-mės.

Vienas, var-du Jo-šuo, viršun vyks, skris kaj-p vėjas. Pas-kuj, kaj iš-kils Tejs-sė-j-as, j-y arti mat-tis. Jo var-do rajž-in-y išrėžė. Var-tis lentelę kaj-r-in, viršun, ties-sė-j, pas-kuj mat-tis jo var-do rajž-in-y. Iš var-do sup-r-as, mat-tis j-y. Du lyg vienas, vienas kaj-p du – mat su-arti-no ju-du Ties-us-is. Ju-du palaj-minti. Du kaj-p vienas. Minti. Iš ju vienas p-as-sė-jo, ly-g-us tejs. J-is arti. Tejs-in-g-as-is nu-mat-tis, surin-kus kaul-ju-kus iš kapo tejs, baus kalt-us. Žuvu-sė-j-y kils, pas-kuj iš-kils krejv-as, surin-kus kalt-us, iš-vyks, kaj-p bėglys nuo Tejs-sė-jo. Var-g-in-no, pateko į duobę, su-minti, sup-us. Rajž-in-j-us išrėžė rajž-y-to-j-as Mat-is.“

Он гласит: «Утонул один беглец именем Сетис, бедняга. Дело в том, что он, сбежав, спрыгнул с ограды, поскользнулся у края, попал в яму. Бежал виновный от наказания. Его поместили за ограду, окружал частокол, рядом охраняла собака. После, когда его увидели, собрали его кости, ссыпали останки в урну для золы. Вырезали дощечку, кривые края обтесали, выровняли. Вырезав резные знаки, дощечку поместили около могилы. Дело в том, что когда её найдут, найдут дощечку, увидят резные знаки, будет переворачивать, связав, поймут их значение.

Один, именем Йошуо, направится вверх, полетит, как ветер. После, как возвысится Судья, его рядом увидят. Резной знак его имени вырезал. Будут поворачивать дощечку влево, вверх, прямо, после увидят резной знак его имени. Из имени поймут, увидят его. Двое, словно один, один, как двое – дело в том, что сблизил обоих Правдивый. Вы оба благословлены. Двое – как один. Помнить. Из них один посеял, равный будет судить, накажет виновных. Погибшие встанут, после возвысится кривой, собрав виновных, отправится, как беглец от Судьи. Мучил, попал в яму, затоптать, сгниёт. Резные знаки вырезал резчик Матис».

Евреи произносят имя Иисус как Йешуа и Йошуа, а гласные «а» и «о» записывают одной буквой, поэтому Йошуо – вариант имени Христа. Его рождение и судьба предсказаны не только пророком Даниилом (9:24-26) в 521 году до н. э., но и в более ранних текстах Египта, Италии и Лидии. Из семёрок Даниила можно уточнить даты жизни Христа: 29 сентября 6 года до н. э. – 29 марта 33 года. О последующем после Иисуса мессии свидетельствует Библия и множество других предсказаний. Текст дощечки – древнейший из них.

Фестский диск

Древнейшее письмо Крита имело тысячи иероглифов. Они были сложны в изображении, но удобны для обучения и чтения. Запись иероглифами облегчали глиняные таблички и штампы.

По данным ДНК-генеалогии заселение Крита людьми минойской культуры происходило в середине III тыс. до н. э. с западных берегов Малой Азии. Около 1639 года до н. э. Крит сильно пострадал от извержения вулкана на о. Фера (Θήρα), в 1450-1425 годах до н. э. его покорили ахейцы, а в XI веке до н. э. здесь поселились дорийцы.

Известно, что до того Крит населяли негреческие племена киднов (гр. κύδνες), каунов, термилов и мигрировавшие из запада Малой Азии и области между Стримоном горами Пинд пеласги. В той же области Балкан, откуда прибыли пеласги, была земля кэтов. Имена правителя Кноса XIII в. до н. э. Миноса, его сына Катрея (Κατρεύς – Катревс) и внука Идоменея имеют соответствия в литовском языке: minės – отгадавший, katras – который (из двух), idomėja – становится более интересным. Названия критских селений Гаудос, Камара, Лангос, Маза, Мирес (Μοίρες), Сталёс и Виенос схожи с литовскими словами: gaudo – ловит, kamara – кладовая, lango – окна, maža – малая, miręs – умер, stalius – столяр и vienos – одной. Само название острова гр. Κρήτη – «Крете» имеет смысл «трясло» (лит. krėtė).

Дорийцы вынудили негреков покинуть остров. Одно из кладбищ выходцев из Крита XI – VIII вв. до н. э. находится у Ашкелона.

Линейное письмо “В” ахейцев Крита в 1952 г. прочитал Майкл Вентрис. Понять более ранние минойские надписи удалось в 2000 г. Предварительный анализ местных имён и топонимов позволил предположить, что их язык напоминал литовский. Это облегчило восстановление звучания иероглифов и знаков по их изображениям. Почти каждому соответствует первый слог или буква литовского слова: глаз – Ak (akis), кошка вправо – Atė (katė), птица – Au (paukštis), голова овцы – Av (avis), наконечник стрелы – Bės (besti – втыкать), мачта – Bu (burė – парус), росток – Da (daigas), едящий осёл – Ėd (ėda – ест), цветок – G (gėlė), веха – Gai (gairė), наконечник – Gal (galūnė), стрелка влево вверх – Ge (gelti – жалить), змея вверх – Gy (gyvatė), ползущая змея – Gyva, цапля – Go (gorina – идёт опустив голову), лебедь – Gul (gulbė), копьё – Ie (ietis), полудуга вниз – Iš (išlenktas), бык – Jau (jautis), бык вверх – Jauči (jaučio – быка), голова быка – Jautis, балда – K (knioša), кошка влево – Ka, крюк – Kab (kablys), загнутая сверху палка – Kam (kamienas – ствол), корова – Karvė (karvė), кошка вправо или её голова – Katė, колено влево – Keli (kelis), рубящий топор – Kert (kerta – рубит), тесак – Ki (kirvis), затычка – Kim (kimšti – запихивать), корона – Ko (karūna), рукоятка – Kot (kotas), комар – Ku (kuisis), тарелка – L (lekšte), лист или голова лисы – La (lapas, lapė), очень толстый человек – Labaj (labai – очень), судно – Laj, Lajv (laivas), колено вправо – Lis, львица вверх – Liūt (liūtė), мешок – М (maišas), тёмное платье – Мe, светлое платье – Mej (латыш. meitene – девушка), перевёрнутая голова волка – Mi (mire – умер), материнская грудь – Mos (mamos – мамы), женщина – Mot (moteris), нога вниз – N (слав. нога), пасть – Na (nasrai), нога вправо – Ng, женщина вправо – Os, наугольник – Oti (matuoti), ступня – Pa (padas), палка – Pag (pagalys), лиса вправо – Pė (lapė), знак Y – Pou (poukrypis – наклон), ладонь – Ra (ranka), двусечный топор – Ras (rastas – бревно), загнутый вверх предмет – Ri (riestas), рука – Ro (ronka), стрела вправо вниз – S (strėlė), пиявка – Si (siurbėlė), щит – Sk (skydas), весы – Svar (svarstyklės), гребень – Š, Šuk (šukos), собака – Šu (šuo), светильник – Šv (šviestuvas), тюлень – T (слав. тюлень), морда – Te (terlė), копьё вправо вниз – Tis, стрелка вниз – Ty, треугольник – Tr (trikampis), зад – U (užpakalis), побег – Ū (ūglis), голова вороны – Va (varna), лягушка – Var (varlė), голова волка влево – Vi, тесак вверх – Vis, голова птицы вверх – Vyr (viršun – вверх), затычка – Vo (volė), веко – Vok (vokas), курица – Vu (višta), остриё – Ž (žambas), росток – Že (želmuo), цветок – Ži (žiedas), человек – Žu (žmogus), лежащий человек – Žuv (žuvo – погиб), …

Пальма, кедр, туя и акация имели соответствующие их виду знаки.“Э” означало Э, “B” – B, “С” – С, “F” – F, “τ” – Tau, “:” – раздел, “○” – U. Числовые символы: “|” –1, “-” – 10, “●” – 100. Рисунок головы с гребнем – Ė,… Сотни слогов изображались абстрактными знаками.

Около 1700 года до н. э., вращая глиняный диск, жрец храма в Фесте пел:

Диск из Феста

“G R I/ Žu O/ Š E La Me Mej L Ė/ G R I [Žu O]/ La Pou Ki/ Žu O L Ė/ L Ik Au/ Pou De Auk Os/ Me Ejk Vu Ot Mej L Ė/ S Au L Ė/ Žu Ri/ Ejk Ki I Laj Me Ė/ S Au L Ė/ Ki Bo/ Š E La Me Mej L Ė/ S Au L Ė/ Žu Ri/ Ejk Ki I Laj Me Ė/ Ja J/ G I Vu L Ė/ Ej Ou U Žu/ La Pou U L Ė/ La Ik Au/ Te Auk Os L Ė/ J(Ra) Sk Me/ L Ej Si Me/ Bo Ou Žu L Ė/ Vi Du N/ Šve Si M/ L Ou Ko/ Auk Žu O L Ė”,

“Ej Si/ Laj Ki Ej Kim/ Ej Ki La Os Ė/ Ej Auk J Av Is/ Ra Ej Že M Es/ Ko Auk Ki Ej/ Šve Si Ej/ La Auk Ej/ Laj Ki Ej Me/ Ra Ej Že M Es/ Šve Si M/ O Ra M/ Ra Ej Že M/ Žu Me Is Ė/ Bo J Vu La Os/ Žu Bo M/ Auk Ot Ji/ La Y Ko Ko Jos/ Žu G Laj Me/ Ou Že Ik Ė/ La Ou Ko Ej/ Laj Kot E Es/ Auk Žu O Ej Kš/ Bo J Žu O/ Tr Auk Ki Ji / L Y Ko Bo/ Me Laj Es/ K Ki E Ė/ La Ej Si Me/ Ej Ou Es L Ė”

В переводе: «Вернулась, неистово празднуем, вернулась любовь! Лиственная трава осталась в горшке, пожертвуем, потратим любви (их)! Солнце глядит – приходи счастье! Солнце висит – неистово празднуем любовь! Солнце глядит – приходи счастье! Ему животное. Шёл, шумлю, листок держу. Пускай жертвы выпустим, пустим голову идола внутрь. Празднуем (день) жертвенной травы полевой!»,

«Пойдёшь, держи! Идём! Иди, народ, говори, когда (гр. λαος ̓η εἰ) жертвенных овец будем резать мы? Что жертвуешь ей, [что] посвятишь ей? [Чего] ждёшь? Пусть на дворе резали мы. Будем праздновать Орм (гр. ̓ορμη – вожделение), резали видного буйвола, которого (гр. ος) жжём жертвовать. Держу ноги. Шуствуй счастье, зайди! Когда (гр. εἰ) держите полевую овечью (гр. ̓οις) Аукжуо (сокр. лит. aukojama žolė – жертвуемая трава), иди сюда Бойжуо (лит. buožė – голова на шесте), привлекай его, волчий вой (гр. λυκοβοαω). С удовольствием ешь. Путь пройдём. Шёл к животной добыче (ион. ες ληιη)».

Из нескольких ошибок и ионийских слов среди большинства литовских можно заключить, что жрец был ионийским греком. Разделы на диске означали шаги.

Для сравнения – этот же текст на современном литовском языке: “Grįžo, šėlstame, meilė grįžo! Liko puode lapini žolė, aukosime, eikvosime (ją) meilei! Saulė žiūri, eiki laime! Saulė kybo – šėlstame meilę! Saulė žiūri, eiki laime! Jai – gyvulys. Ėjau, ūžiu, lapelį laikiau. Te aukos leiskime, leisime buožę vidun! Švęsime aukojamą lauko žolę!”,

“Eisi, laikyk! Eikim! Eiki liaudi, sakyk, kada avis aukai raižysime mes? Ko aukoji jai, [ko] švęsi jai? [Ko] laukei? Lai kieme raižėme mes. Švęsime geismą, raižėme žimiausį buivolą, kurį žibinam aukoti. Laikiau kojos. Ženg laime, užeiki! Kai laikote aukojamą avių lauko žolę, eikš buože, trauki jį, vilko staugimą. Mielai ėski. Kelią eisime. Ėjau prie gyvūnų laimikio”.

Крито-микенские печати

Известны тысячи печатей минойской цивилизации (2160 – 1450 гг. до н. э.) и родственной ей микенской культуры пеласгов (1900 – 1200 гг. до н. э.) http://ancientworldonline.blogspot.lt/2012/06/online-corpus-of-minoan-and-mycenaean.html

Смысл нанесённых на них иероглифов легко восстанавливается благодаря литовскому языку.

Печать из Крита 19

Четыре иероглифа означают: “Ge Ras Išv Vers” – «Хороший перевернёт (переведёт)» (лит. Geras išvers). Поворот против часовой стрелки на 90° меняет смысл: “Ge Ras Kab Lelis” – «Хороший крючок» (лит. Geras kablelis), на 180°: “Išv Vers Re Ty” – «Редкие переведут» (Išvers reti), и на 270°: “Iš Ješko De Tis” – «Ищет присоединиться» (Išieško dėtis).

Печать из Крита 34

Надписи на каменной печати гласят: “Teko Že Mėje Po Laj Doti”, “Ge Ro Ji” – «Пришлось похоронить в земле», «Добрая» (лит. Teko žemėje palaidoti. Geroji).

Печати из Крита 10

На четырёхгранной печати можно прочитать: “La Pu Mos U Oti // Už Val Do J Iai // Vi Ra Jau Na // Su Ge Bu Aš Kert U” – «Листом махать. Овладевает. Ей молодого мужа. Могу я, пересекаю» (лит. Lapų mosuoti. Užvaldo. Jai vyrą jauną. Sugebu aš, kertu). Первая и последняя надписи читаются снизу вверх.

Печать из Крита 13

Загадку печати: “Kou Tas Jautis Su Ras?” – «Кого тот Бык обнаружит?» дополняют уши быка: “Gal Vok” – «Думай!» Подсчёт линий и выступов даёт числа: 1, 2, 3, 9, 9, 18, 3, 1, 3, 2+2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 18, 9, 9, 11, 2. Смысловая перестановка дополняет текст: “Su Vok, Tas Jautis Ras” – «Пойми, тот Бык найдёт!» Топор, голова и числа перед глазами быка, в которых скрыт уже известный тайный смысл. Этой печати более 36 веков (18+18).

Печать из Крита 12

Текст восьмигранника означает: “Ge D Ras // Ko Us Mos // Ak Ki Mi // Ki La Ge Ras // Sk Ajd Rus // Do Ng Us // T Au Ras // Vi Ro Ie“ Слова каждой второй грани читали снизу вверх. Его перевод с литовского языка звучит: «Ясный космос виден глазами, поднялось хорошее чистое небо. Телец (созвездие) открылся». Жемайтийское слово dongus – небо. Точками и крестиками помечены иероглифы: “Sk Ajd // Ie T Rus Ko” – «Скайд (имя), этруск».

Печати из Крита 26

Строки на четырёхгранной игральной кости: “Žajsk Rask Tris Ak La // Tu Lab Baj Ge Ras / Mums // Ji Jaun A / Tau Ne / Že Is Ty // Ji Jaus Tave / Pa Mos Uoti“ означают: «Играй, найди троих, слепая. Ты – очень хороший для нас. Она юна. Для тебя – нет. Играть. Она почувствует тебя. Помахать». Этой детской игрушке около 4 тысяч лет.

Смысл иероглифов на других крито-микенских печатях:

Печать из Крита 18

“Trys Laj Ve” – «Трое на судне» (лит. Trys laive),

Печать из Крита 16

“Pririštas Kab Lis Čia Ki Bo Ant Valo” – «Привязанный крючок здесь висит на леске» (лит. Pririštas kablys čia kybo ant valo),

Печать из Крита 1750 BC

“Ras Juos Mum // Tat Laj Būna // Sukis Bėk Da Ryk // Šuk Os Mum” – «Найдёт их нам! Это пусть будет! Крутись, беги, делай! Гребень нам!» (печать середины XVIII в. до н. э., лит. Ras juos mums! Tat lai būna! Sukis, bėk, daryk! Šukos mums!),

Печать из Крита 20

чтение справа налево: “Do Ras // Ej Kše” – «Годный. Иди сюда!» (лит. Doras. Eikše!),

Печать из Крита 21

чтение справа против часовой стрелки, по спирали: “Kou Ns Žuv Vuo Žū Tis Tik Liko Galv A” – «Тело пропало, погибель. Только голова осталась» (жемайтийское: Kouns žuvo, žūtis. Tik liko galva),

Печать из Крита 22

“Tas Auk Kojo Gyva Liūta” – «Тот жертвовал живого льва» (лит. Tas aukojo gyvą liūtą),

Печать из Крита 23

“Ži La Šuk Avo Rau Dojo” – «Седая громко кричала, причитала» (печать найдена в Малии, лит. Žila šūkavo, raudojo),

Печать из Крита 24

“Gal Laj” – «Концы» (лит. galai),

Печать из Кносса 2

“Kas Ras Vilko Ajd Da Mot Ys Vilka” – «Кто обнаружит волчье эхо, увидит волка» (печать найдена в Кносе, лит. Kas ras vilko aidą, matys vilką),

Печать из Крита 26

“Kou Ješ Ki Žem Ej / Su Ras I” – «Что ищешь на Земле, найдёшь» (лит. Kuo ieškai Žemėj, surasi),

Печать из Крита 28

чтение нижней строки – справа налево: “Ži Vu Ja // Za Pėr Su” – «Живу я за персами» (Эта славянская надпись – древнейший известный памятник письменности славян),

Печати из Крита 18

“Sa Ko Katė Gy Do”, “Ko Rys Tj” , “Suksi Kitą Ras I T U Teko Išsukti” – «Говорят, кошка лечит», «Корысть», «Будешь вращать, другую найдёшь ты, пришлось повернуть» (лит. Sako, katė gydo; Suksi, kitą rasi tu, teko išsukti),

Печать из Крита 29

“Ko Ji N Am Ji Ra U Do Jo” – «Что она дома рыдает?» (лит. Ko ji namie raudojo?),

Печать из Крита 31

чтение справа налево: “Ak U Tę Ras Kite” – «Глазок найдите» (лит. Akutę raskite),

Печать из Крита 2

“Tę Skit Ko Lėj”, “Dab Bar Ras Ty Teks Jas” – «Продолжайте пока!», «Придётся найти теперь их!» (лит. Tęskit kolei! Dabar rasti teks jas!),

Печати из Крита 43

чтение снизу по часовой стрелке, по спирали: “Ge Do Uk Kelią”, “Sur Ask” – «Ищи путь», «Найди!» (лит. Gedauk kelią. Surask!),

Печати из Крита 44

чтение снизу вверх: “Ir Ak Las Ras Ji Nakti”, “Var Ys Da Rys”, “Spin Dės Kr Is Sto S Kel Iau S Vald Is” – «И слепой найдёт его ночью», «Будет двигать [и] делать», «Будет сиять, падёт [и] встанет Христос (“Кристос” – упоминаемый в священных текстах Египта сын Бога Йовэ), будет странствовать [и] править» (лит. Ir aklas ras jį naktį; varys, darys; spindės, kris, stos Kristus, keliaus, valdys).

Печати из Крита 45

чтение снизу вверх: “Man Keli A Ji Rou Dis”, “Čia Ras Tis”, чтение сверху вниз: “Tvar Kau Kita” – «Мне покажет она путь», «Здесь оказаться», «Привожу в порядок другую» (лит. Man kelią ji rodis; Čia rastis; Tvarkau kitą),

Печати из Крита 9

“Sū Nūs Mir Šta Jauti”, “Ty Ras Jaunas”, “Gėr Ras Ak” – «Сыновья умирают, Бык!», «Чистый, юный», «Добрый, ах!» (лит. Sūnūs miršta, Jauti! Tyras, jaunas. Geras, ak!),

Печати из Крита 34

“Ros Ko Lo Vi”, “At Ras T Ji Man”, “Visų Mum Tik Rasti Na Ko Lau Kia Ji” – «Росколовы», «Найти мне его!», «Всех нам только найти, ну что ждут его?» (Росколовы – славянская фамилия, лит. Atrasti jį man! Visų mum tik rasti, na ko laukia jį?),

Печать из Ираклио

“Švie Soje Sau Lės Mano Karv Ės Pra Ganė Suras Ėjs” “Il Ge U Vald Dys Iu Vis Ėjs Veld Ėja U Ak Pra Ras Iu”, “Pasie Kiau Pam Ečiau Šitą Kal Tas Jauti Ėsu” – «При свете солнца моих потерял коров во время пастьбы, найдёт, пойдёт», «Буду дольше править всеми, получил в наследство, ах, потеряю», «Добился, потерял эту, виноват, Бык!» (печати найдены в Ираклео, лит. Saulės šviesoje mano karvės praganė, suras, eis. Ilgiau valdysiu visais, veldėjau, ak, prarasiu. Pasiekiau, pamečiau šitą, kaltas, Jauti, esu!),

Печати из Крита 13

“Pam Ato Karvė Mum U”, “Vėjzi Karvė Grūdus Kau Kia”, “Ko Sau Pam Atys Karvė Ės Pasė Jom” – «Увидит – корова му-му», «Видит корова зерно, ревёт», «Что себе корова увидит, будет есть, посеяли» (лит. Pamato karvė mu-mu, жемайт. Veizi karvė grūdus, kaukia, лит. Ko sau karvė pamatys, ės, pasėjom),

Печать из Крита 35

“Žud Ynės Mums” – «Избиение нам!» (лит. Žudynės mums!),

Печать из Крита 30

“Visi Ėm Žud Ynės Mum Žemė J Visi Ėm” – «Всем избиение нам на Земле, всем!» (лит. Visiem žudynės mum Žemėj, visiem!),

Печать из Ситии

чтение против часовой стрелки: “Suk Raj Ži Nį” – «Поворачивай резное изделие» (печать найдена в Ситии, лит. Suk raižinį),

Печать из Крита 36

чтение сверху справа против часовой стрелки: “Ak Su Ras I U”, “Ak Ras I U”, “Štaj turta ras”, “Štaj turta ras I” – «Ах, отыщу», «Ах, найду!», «Вот, найдёт богатство», «Вот, найдёшь богатство!» (лит. Ak, surasiu, ak, rasiu! Štai turtą ras, štai turtą rasi!),

Печати из Педиадос Калаподи Неаполис

“Už Jauči U”, “Ožys Pav Vi Di” чтение снизу по часовой стрелке: “Laj Gyva Kar Rvė Nud Vesia”  – «Сочуствую», «Козёл ревнует», «Пусть сдохнет живая корова» (первая печать найдена в Педиадос, вторая – в Калаподи, третья – в Неаполи, лит. Užjaučiu. Ožys pavydi. Lai gyva karvė nudvesia),

Печать из Крита 37

“Visko At Ras Ge Ba / Tik Jautis” – «Всё откроет, может только Бык» (от иероглифа “Jautis” виден один рог, лит. Visko atras, geba tik Jautis),

Печать из Педиадос 5

 “Vak A Re Ji Katė”, чтение снизу вверх: “Tyl U A Ki Ngas” – «Вечером она кошка», «Тихо, наблюдательный» (лит. Vakare ji katė. Tylu, akingas),

Печати из Крита 29

“Ak Ras Suks”, “Vos Žin Ojo” – «Ах, найдёт, будет поворачивать», «Чуть знал» (лит. Ak, ras, suks. Vos žinojo),

Печати из Кносса 2

чтение снизу вверх: “Ri Šu Šok I”, “Bėk Gauk Mum Oži” – «Связываю, танцуй!», «Беги, достань нам козла!» (печать найдена в Кносе, лит. Rišu, šoki! Bėk, gauk mum ožį!),

Печати из Ситии 1

“Čia Ge Ras Berns”, “Ge Ras Jam” – «Здесь хороший парень», «Хороший ему» (печати найдены в Ситии, лит. Čia geras bernas. Geras jam),

Печати из Крита 30

чтение справа налево: “Tur Puod E”, “Bėk Prari S” – «Держит в горшке», «Бежи, поглотит!» (лит. Turi puode. Bėk, praris!),

Печати из Крита 32

“Iš Puodu Gauna”,“Tvarka U Puoda” – «Из горшков получает», «Привожу в порядок горшок» (лит. Iš puodų gauna. Šoka sau. Tvarkau puodą),

Печать из Кастелли

“Šoka Sau” – «Танцуют себе» (печать найдена в Кастелли, лит. Šoka sau),

Печати из Кало Хорио

чтение по часовой стрелке: “Tavęs Čia Žemėje Ge J Dau Jom”, “Lėjsi Jėj Jautis Ves Iu Kita” – «Тебя здесь на Земле вожделеем», «Разрешишь если Бык, женюсь на другой» (первая печать найдена в Кало Хорио, лит. Tavęs čia Žemėje geidaujam. Leisi jei Jautis, vesiu kitą),

Печати из Ласифиу

“Pasak Ojo Mum”, “Štaj Ras Suk Ima”, “Ge Rė Ak” – «Рассказывал нам», «Вот, найдёт вращение», «Пил, ах!» (вторая печать найдена в Лассифи, лит. Pasakojo mum. Štai, ras sukimą. Gėrė, ak!),

Печати из Крита 28

“Galv O // Tj Kel Dins Ji”, “Manaj // Ko Ji Gali Lajmė Ty // Manoji” – «Думать, подымет его?», «Полагаешь, что она может выиграть моя?» (лит. Galvoti, keldins jį? Manai, ko ji gali laimėti manoji?),

Печати из Крита 19

чтение снизу вверх против часовой стрелки: “Jaun Uo Ji Ko”, “Visa Suku Rta Per Ji”, “Ji N Gero Vej Do” – «Зачем, молодая?», «Всё создано через Него», «Она хороша на лицо» (лит. Jaunoji ko? Visa sukurta per Jį. Jinai gero veido),

Печати из Крита 38

“Tyl Ėti Ak Mataj Puoda Jom Neš”, “Tyl Ėti Igyti Ak Ji Kita”, “Ves Žinia Mum Gyva” – «Молчать! Ах, видишь, горшок им принесут!», «Молчать! Приобрести! Ах, она другая!», «Женится! Весть нам живая!» (лит. Tylėti! Ak matai, puodą joms neš! Tylėti! Įgyti! Ak ji kita! Ves! Žinia mums gyva!),

Печати из Крита 35

“Kol Kas Kita”, “Aš Ne Mači Au Jaun Ojo Jos”, “Kelius Matys Mači Usi Pag Ajla” – «Пока что другая», «Я не видел её жениха», «Пути увидит видевшая сострадание» (лит. Kol kas kita. Aš nemačiau jaunojo jos. Kelis matys mačiusi pagailą),

Печати из Крита 36

“Mum Ne Kel Dina Mai Sta”, “Ge Ras Žiedas”, “Ap Vers Lap Pus” – «Нам не перевозят пищу», «Хороший перстень», «Будет перевёртывать листы» (лит. Mums nekeldina maistą. Geras žiedas. Apvers lapus),

Печати из Ситии 2

“Ge Ras Jis Jom Ys Gėr Ėsis”, “Ak Sto Ras Jis U Olus”, “Ne Matys Ite Dėm Elio Ant Jau Čio Valdys Vald Ovas” – «Добрый, он ими будет любоваться», «Ах, толстый он, усердный», «Не увидите пятнышка на Быке, будет править Повелитель» (печати найдены в Ситии, лит. Geras, Jis jomis gėrėsis. Ak, Storas Jis, uolus. Nė matysite dėmelio ant Jaučio, valdys Valdovas),

Печать из Фурни 1950 DC

“Kas Mum Ras”, “Šok Iaj”, “Ne Liū Dėk”, “Tajp Tol I Ly Dėjo” – «Кто нам найдёт?», «Танцы!», «Не скучай!», «Так далеко провожал» (печать из о. Фурни, около 1950 г. до н. э., лит. Kas mums ras? Šokiai! Neliūdėk! Taip toli lydėjo),

Печать из Ластрос 1

чтение справа налево против часовой стрелки: “Vald Džia Ak Re Nk Ama”, “Virsta Ji Veld Ama Virs” – «Власть, ах, выборная!», «Превращается она в наследственную, превратится!» (печать найдена в Ластрос, лит. Valdžia, ak, renkama! Virsta ji veldama, virs!),

Печать из Ластрос 2

чтение справа налево: “Ras Kite Veld Ėmę T Ėvo Čia Pat”, “Sek Kite Ras Kite Jum Ge Rą Grūdą” – «Найдите наследство отца здесь же!», «Наблюдайте, найдите доброе вам зернышко!» (печать найдена в Ластрос, лит. Raskite veldėmę tėvo čia pat! Sekite, raskite jums gerą grūdą!),

Печати из Крита 42

“Tvarka Jaj”, “Ir Ma N” – «Порядок ей», «И мне» (лит. Jai tvarka. Ir man),

Печать из Крита 14

“Ko Žem Ėje Jis Matys To Valdys”, “Ji Čia Ras Ak Tre Ji”, “Ėjs Ras Tis Anam Ap Ėjs”, “Štaj Jisaj Kel Iauja” – «Что на Земле он увидит, тем будет править», «Его здесь найдут. Ах, трое!», «Пойдёт. Найтись ему. Обойдёт», «Вот, он путешествует!» (лит. Ko Žemėje Jis matys, to valdys. Jį čia ras. Ak, treji! Eis, rastis anam, apeis. Štai, jisai keliauja!),

Печати из Крита 39

“Žie Dus Re Nku Ge [Re] Tys”, “Beto Anči Ų Visi”, “Jam Žuvis Tinklu”, “Ak Tj Visi Ėms Teks” – «Цветы собираю любоваться», «Кроме того, уток все», «Ему рыб сетью», «Ослепнуть придётся всем!» Точками обозначено: “Re Žie B A Ų Žas” – «Вырезал Баужас (Безрогий)» (печать найдена в Ситии. [Re] – повторная Re, лит. Žiedus renku gėrėtis. Be to, ančių visi. Jam žuvis tinklu. Akti visiems teks! Rėžė Baužas),

Печать из Крита 15

“Laj Kita Jis Ras Ji Pra Ras Kita Pra Ėjs”, “Dės Manta Teks Kelj Dinti”, “Daž Naj Ji Laužė P Jovė Jį”, “Ak Nesu Ras Tinka Mą” – «Пусть он другую найдёт! Она потеряет другого, пройдёт», «Сложит пожитки, придётся перевозить», «Часто она ломала, пилила его», «Ах, не найдёт подходящего!» (лит. Lai kitą jis ras! Ji praras kitą, praeis. Dės mantą, teks keldinti. Dažnai ji laužė, pjovė jį. Ak, nesuras tinkamą!),

Печати из Крита 27

“Kri Tik U Dvi Lapis”, чтение по часовой стрелке: “Vis Ata Kos Mos” – «О суждениях двулистник», «Вселенная, космос» (гр. κριτικος – о суждениях, лит. trilapis, visata, kosmosas),

Печать из Крита 25

“Po Tėvo Puodo” – «Под горшком отца» (лит. Po tėvo puodo),

Печати из Крита 40

“Kitą Asi Lą”, чтение снизу вверх: “Der Ėsis Jisaj Žir Gajs”, “Vej O Jo Arklį Man”, “Ras Ki Gyvą Lapę Jam” – «Другого осла!», «Будет он торговаться конями», «Гоняли лошадь мне», «Найди ему живую лису!» (лит. Kitą asilą! Derėsis jisai žirgais. Vejojo arklį man. Raski gyvą lapę jam!),

Печать из Крита 27

чтение снизу вверх: “At Ras Ji T Ave” – «Найдёт она тебя» (лит. Atras ji tave),

Печать из Крита 33

чтение снизу вверх: “Ak Ji Ras Spy Glį Jai” – «Ах, найдёт она шип для неё!» (лит. Ak, ji ras spyglį jai!),

Печать из Крита 17

чтение по часовой стрелке, по спирали: “O Kas Ož Žį Pal Iko Krūvoj Vald O Tas” – «А кто оставил козла (каприз) в куче, тот правит» (лит. O kas ožį paliko krūvoj, tas valdo),

Печати из Крита 31

чтение по часовой стрелке, по спирали: “Ne Suks Ili Jisaj Čia Ir Užsuks Mat Gali Viską”, чтение снизу вверх: “Gy Vi” – «Не обманет Или, он здесь и зайдёт, ибо может всё!», «Живы!» (лит. Nesuks Il, jisai čia ir užsuks, mat gali viską! Gyvi!),

Печати из Крита 33

“Jis Ją Atn Ešė Pas Skub Om Is”, “Karv Ytę Jaj Tvark Au” – «Он принёс её в спешке», «Тёлку ей готовлю» (лит. Jis ją atnešė paskubomis. Karvytę jai tvarkau),

Печать из Крита 11

“Prisi Kelj Ti” – «Воскреснуть!» (лит. Prisikelti!),

Печать из Педиадос 2

“Tu Mums Iš Kelio Sukti Lėjs I”, “Manau Mums Kar Ty Ne Rėjk Čionaj”, “Visas Karv U Tes Ji Pagan Ne Joms”, “Gal Ne Pats Lajka S Auko Tj Jom Ys Už Vald Ysi Tada Tu” – «Ты нам разрешишь сворачивать с пути», «Думаю, нам не надо здесь вешать», «Коров она пасла им», «Может не самое время жертвовать? Тогда ты ими завладеешь!» (печати найдены в Педиадос, лит. Tu mums iš kelio sukti leisi. Manau, mums karti nereikia čionai. Visas karvutes ji paganė joms. Gal, ne pats laikas aukoti? Jomis užvaldysi tada tu!),

Печати из Греции 28

чтение справа налево: “Ty Tu Li”, “Jiem Sak Ei Ding Sta”, чтение слево направо: “Atėjs Ko Žemė Je Ras Ji S”, “Karv Ves Jė Škos” – «Папа!», «Им говоришь, пропадает!», «Придёт, что на Земле найдёт он?», «Коров будет искать!» (лит. Tetuli! Jiem sakai, dingsta! Ateis, ko Žemėje ras jis? Karves ieškos!),

Печати из Адромили

“Šauk Site Siek Si Tę Ras Kita Kel I Au S Kris [Kel] Dina Kel [S] Kita Jis”, “Ės Sam Mas”, “Sus Ives Jautis Pati”, чтение справа налево: “Visada Ty Ras Gyv Vas” – «Будете звать, тянуться. Найдут другого. Будет путешествовать. Погибнет. Подымают. Подымет Другого он», «Сущий», «Приведёт себе Бык жену», «Всегда беспорочный, живой» (печать найдена в Адромили. [Kel] и [S] – повторные Kel и S. лит. Šauksite, sieksite. Ras kitą. Keliaus. Kris. Keldina. Kels Kitą jis. Esamas. Susives Jautis patį. Visada tyras, gyvas),

Печать из Ласифиу

“Tin Kamus Kel Dins”, “Tuos Iš Ras Tųjų” – «Годных подымет», «Тех, из найденных» (печать найдена в Ласифиу. лит. Tinkamus keldins. Tuos, iš rastųjų),

Печать из Крита 1

чтение справа налево: “Kirs Dina Sąrajšos”, “Tuo Met Ras I Vora” – «Рубит связи», «Тогда найдёшь паука» (лит. Kirsdina sąraišos.
Tuomet rasi vorą),

Печать из Крита 10

“Visų Puodų” – «Всех горшков» (лит. Visų puodų),

Печать из Крита 9

“Yra Kam Žem Ė Ja Gera Gal Ne Jum Žem Ėje Esą Lajs Vė” – «Есть, кому на Земле хорошо. Может не вам на Земле будто свобода?» (лит. Yra, kam Žemėje gera. Gal ne jums Žemėje esą laisvė?),

Печати из Греции 6

“Ješko Jom Žem Ej Jautis At Vyko”, “Paims Žemė Jautis Teks” – «Искали на Земле, Бык прибыл», «Овладеет Землёй Бык, придётся» (лит. Ieškojom Žemėj, Jautis atvyko. Paims Žemę Jautis, teks),

Печати из Крита 11

“Ješko Jom Žem Ej Jautis At Vyko”, “Paims Žemė Jautis Teks” – «Искали на Земле, Бык прибыл», «Овладеет Землёй Бык, придётся» (лит. Ieškojom Žemėj, Jautis atvyko. Paims Žemę Jautis, teks),

Печати из Крита 12

“Galva Jautis Jam Šau Ke M”, “Galvą Jautis Pamat Ys Vien [Ys] Jauti”, “Tau Ji Jautis” – «Голова, Бык, ему взываем», «Голову увидит Бык. Соединят Быка», «Тебе она, Бык» (лит. Galva, Jautis, jam šaukiam. Galvą Jautis pamatys, venys Jautį. Tau ji, Jautis),

Печати из Ираклио Дендры

чтение по часовой стрелке: “Jam Dou Ota Jaučio Šlo Vę Jau Tu Sak Ei Mum Šitą”, “Tol I Jauti Kel I A Savo Ving Giu Ota Gali Maty Ty Grūdą Mano Ajd Das Teg Gu Pasie Ks Tav O Ausį” – «Ему дана слава Быка. Уже ты говорил нам это», «Далеко, Бык, путь свой извилистый можешь видеть, зерно. Моё эхо пусть достигнет твоего уха!» (печати найдены в Ираклeо на Крите и в Дендре на Пелопоннесе, лит. Jam duota Jaučio šlovę. Jau tu sakei mums šitą. Toli, Jauti, kelią savo vingiuotą gali matyti, grūdą. Mano aidas tegu pasieks tavo ausį!),

Печати из Гурнии Каламата

“Tau Žem Mė J Jauti Bū Ti Žem Ę Ger As Gaus Bū S Paim [S] Vald Ys”, “La Jmėj Gyvą Jau Čiau Šuvą”, “Jau Du Žie Daj” – «Быть тебе на Земле, Бык. Землю добрый получит. Будет, возьмёт! Будет править!», «На счастье живую чуял собаку», «Уже два кольца [цветка]» (печати найдены в Гурне, Каламате и Греции, лит. Tau Žemėje, Jauti, būti. Geras gaus Žemę. Bus, paims! Valdys! Laimei gyvą jaučiau šuvą. Jau du žiedai),

Печати из Микен Виотия

чтение по часовой стрелке: “Jom Išsi Liejo Jau Galvą Mato”,“J In Jau Pasi Mirė Ys Pėji Nėjo”, “Jau Paėmė Jauti” – «Им излилось, уже голову видят!», «Она уже скончалась, предупреждала», «Уже взял, Бык!» (первые две печати найдены в Беотии, третья – в Микенах, лит. Joms išsiliejo, jau galvą mato! Jinai jau pasimirė, įspėjinėjo. Jau paėmė, Jauti!),

Печати из Дендры

чтение по часовой стрелке: “Jauti Tav E Žm Onės Pasie Ks Nu S T Ebs Pam Mat Ys Kelią Š Vie Su Lys Jom”, “Šita Iškel Iav U Os Tol Iese Jau”, “Ožys Atr And A Sau St Ru Bas” – «Бык, тебя люди достигнут, удивятся, увидят путь. Светило им», «Эта, уже далеко отправившаяся», «Козёл находит себе стриженных» (первая печать найдена в Дендре, лит. Jauti, tave žmonės pasieks, nustebs, pamatys kelią. Šviesulys joms. Šitą, iškeliavęs toliese jau. Ožys atranda sau strubas),

Печати из Гурнии Хоник

чтение по часовой стрелке: “Antėj Jau Pakyl A Par Gink Karv Ę”, “Ješko Jom Ji Lajve Visur Pamačiau Ji At Gavau Lazda Lajpteli O Se”, “Jauti Virši Jom Galvo J U Tįs Ą Mė Nesio” – «Вот, уже поднимается, пригони корову!», «Искали его на судне везде. Увидел его. Получил обратно жезл на трапе», «Чувствуешь, превысили, думаю, протяжённость месяца» (Вторая печать найдена в Гурне, третья – в Хонике, лит. Antai, jau pakyla, pargink karvę! Ieškojom jį laive visur. Pamačiau jį, atgavau lazdą laipteliuose. Jauti, viršijom, galvoju tįsą mėnesio),

Печати из Греции 7

“E Smė Ajde Yra Jau Jus Pam Mat Ys Ite”, “Ar Jauč Ją” – «Суть существует в эхе, уже вы заметите», «Чуствует ли?» (лит. Esmė aide yra, jau jus pamatysite. Ar jaučia?),

Печати из Греции 26

чтение по часовой стрелке: “Vyn Šakę Jau Gėjd Žiam”, “Įme Čiau Į N Agį”, “Šlo Vin Čiau Visus” – «Виноградную лозу уже страстно желаем», «Бросил инструмент», «Прославлю всех» (лит. Vynšakę jau geidžiam. Įmečiau įnagį. Šlovinčiau visus),

Печати из Греции 25

чтение по спирали по часовой стрелке: “Jauti Gėr Imės Tavim”, “J Au Tį J Au Gal Voju Jau Čiu Mat Ys”, “Mum Jautis Su Jau Kia Šitą Mai Šalą Šalia Gal Voki Ste Bėki Atra Si” – «Бык, восхищаемся тобой!», «Быка уже думаю, чуствую увидят», «Нам Бык смешивает эту смесь рядом. Думай, наблюдай, найдёшь!» (лит. Jauti, gėrimės tavimi!  Jautį jau galvoju, jaučiu matys. Mums Jautis sujaukia šitą maišalą šalia. Galvoki, stebėki, atrasi!),

Печати из Крита 14

“Sudė Stys Galvą Visėjp”, “Žud Osi U Pūs Krinta Jautis”, “Kart U Kelia Us Galvoju” – «Составят голову всеми способами», «Убивают себя вспыльчивые, гибнут, Бык», «Думаю, вместе будут странствовать» (лит. Sudėstys galvą visaip, Žudosi ūpūs,  krinta, Jautis, Kartu keliaus, galvoju),

Печать из Греции

“Atsi Ras Jautis Tik Ra J” – «Воистину появится Бык!» (лит. Atsiras Jautis tikrai!),

Печати из Малии 1

“Nek Ėjp Gyvą Tės Ne Jau Kin Asi Prie Karv Ių”, “Nejau Čiau Čion Nieko”, “Nujau Čiau Kaltą” – «Плохо змеи не приручаются к коровам», «Не чувсвую здесь ничего», «Чую виновного» (третья печать найдена в Малии, лит. Nekaip gyvatės nejaukinasi prie karvių. Nejaučiau čion nieko. Nujaučiau kaltą),

Печать из Крита 3

“Pas Žm Onės Bus Jautis Prad Ės Pasaulyje Viską Gerinti”, “Grūda Ras Kis Gyvą Nes Aš Atėj Vis Jam” – «У людей будет Бык, начнёт в мире всё улучшать», «Груда, найдись живая, ибо я пришелец ему» (лит. Pas žmonės bus Jautis, pradės pasaulyje viską gerinti. Grūda, raskis gyvą, nes aš ateivis jam),

Печати из Гурнии

чтение по спирали по часовой стрелке: “Žem Ej Rou Ds Visur Apsčiaj Šiuos Jam Lajptel Ius Palik Au”, “O Tegu Žem Ej Jis Vis At O J Gyva S Lik Ks”, “Dėsis Jam Kiti Neš A Medžius Akmenis” – «Кажется, на Земле везде в изобилии эти ему ступеньки оставил», «О, пусть на Земле он, во вселенной живой останется!», «Сложится, другие несут ему деревья, камни» (первая печать найдена в Гурне, лит. Žemėje rodosi visur apsčiai šiuos jam laiptelius palikau. O tegu Žemėje jis, visatoje gyvas liks! Dėsis, kiti jam neša medžius, akmenis),

Печати из Греции 8

“Vald Ovą Ješko Žm Ogus St E Bi”, “Vien Kou Jom Sukt Ys Čion Gav Osi Krūv A Tavo Medžių ” – «Владыку ищет человек, наблюдает», «Одними ногами крутиться здесь, получилась куча твоих деревьев» (лит. Valdovą ieško žmogus, stebi. Vien kojom suktis čion, gavosi krūva tavo medžių),

Печати из Греции 9

чтение по часовой стрелке: “Visada Jo Galią Ješko Ješk Osi Žem Ej Gausi Tu J Ėg A Diev O Gausi Vykd Ysi Vald Ysi”, “Kou Galima Ješ Koti Žem Ej Grėjt Neje Š Kosi” – «Всегда Его ищут силу. Будешь искать на Земле, получишь ты cилу Бога, получишь, будешь осуществлять и править!», «Что можно искать на Земле? Скоро не будешь искать!» (лит. Visada Jo galią ieško. Ieškosi Žemėj, gausi tu Dievo jėga, gausi, vykdysi, valdysi! Ko galima ieškoti Žemėj? Greit neieškosi!),

Печати из Трипити Виотии

чтение снизу по часовой стрелке: “Žm Onės Medžiaj Visi Žem Ėje Gyvū Naj Nuo Dievo”, “Šitą Mirties Bajm E Paliko Žm Onij Ej Diev E Bi Jome” – «Люди, деревья, все живые существа на Земле от Бога», «Этот страх смерти оставил человечеству. Боже, боимся!» (первая печать найдена в Трипити на о. Милос, вторая – в Беотии, лит. Žmonės, medžiai, visi Žemėje gyvūnai nuo Dievo. Šitą mirties baimę paliko žmonijai. Dieve, bijome!”),

Печати из Греции 27

чтение по часовой стрелке: “Ožys Galą Mato”, “O Ožys Čia Jam Rod Is Dou G Ir Nieko”, “Gr Ožis Kelyje” – «Козёл видит конец», «А козёл здесь ему покажет много и ничего», «Красота в пути» (лит. Ožys galą mato. O ožys čia jam rodis daug ir nieko. Grožys kelyje),

Печати из Крита 21

“Ji S Vis Ata Veld Ė S Man Ys Ge Rins Vykd Ys”, “Ji Gali Vis Ų S Ak Linti Suk Ys”, “Vis Ur Juos Apsčiaj Atėj Usios”, “M Ataj Šau Kiam T Avęs” – «Он наследует вселенную, будет думать, улучшать и выполнять», «Она может всех ослепить, ухаживай!», «Везде они в изобилии пришли», «Видишь, зовём тебя!» (лит. Jis visata veldės, manys, gerins, vykdys. Ji gali visus aklinti, sukis! Visur jos apsčiai atėjusios. Matai, šaukiam tavęs!),

Печати из Крита 22

“Žvajgždes Re Gės”, “Ješko Katę Suk”, “Tegul Ritasi Mat Dau Gyn Ji Jam”, “Šitas Re Nk Amas Ak Yse” – «Звёзды увидит», «Ищет кошку, крутись!», «Пускай борется, ибо всё больше она ему!», «Этот на виду выбирается» (лит. Žvaigždes regės. Ieško katę, suk! Tegul ritasi mat daugyn ji jam! Šitas renkamas akyse),

Печати из Крита 23

“Teko I Šėjti Bitės Išskrido Arti Nasi Skrenda”, “Jis Tik Iš Žvalgo Vėjzi Kas Jam Dous”, “Vis Tiek Puodus Ne Itin Uolej Ješko”, “Gaus Ge Bą Re Gėti” – «Пришлось уйти, пчёлы улетели, приближаются, летят», «Он только выглядывает, смотрит, кто ему даст», «Всё равно горшки не очень усердно ищет», «Получит способность видеть» (лит. Teko išeiti, bitės išskrido, artinasi, skrenda. Жемайт. Jis tik išžvalgo, vėjzi, kas jam dous, лит. Vis tiek puodus ne itin uoliai ieško. Gaus gebą regėti),

Печать из Педиадос 1

“Ko Sudėjo Aukos”, “Puodą Ties Puodu”, “Tinka Ras Asilę”, “Mačiau Vil Tis” – «Что сложил, пожертвует», «Горшок к горшку», «Нравится, найдёт ослицу!», «Видел, питать надежду!» (печать найдена в Педиадос, лит. Ko sudėjo, aukos. Puodą ties puodu.  Tinka, ras asilę! Mačiau, viltis!),

Печати из Крита 24

“Atėjo Kel Dino Teko”, чтение справа налево: “Visų Turtą Kartu”, чтение справа налево против часовой стрелки: “Mums Iš Najk Inti Dingti Jum Iš Kelti”, чтение по часовой стрелке: “Tyl Ėti Duslin Tis Re Jkia Kitajp Kry [Tis]” – «Пришли, поднимали, пали», «Всех имущество вместе», «Нам уничтожить, исчезнуть, вам выселить!», «Молчать, заглушить голоса  надо, иначе погибель!» (лит. Atėjo, keldino, teko. Visų turtą kartu. Mums išnaikinti, dingti, jum iškelti! Tylėti, duslintis reikia, kitaip krytis!),

Печати из Палекастро 2

“Nematomus Ak Su Ras Mato Jos Čia”, “Ruo Dos Jaun Imas Suki Nėjo Mums Nosį”, чтение справа налево по часовой стрелке: “Ryšius Siek Ioti Paliko Mos J Dėm Dvi”, чтение справа налево против часовой стрелки: “Su Ras Ty Mum Nusi Mat Au Durs” – «Невидимых, ах, найдёт, видит их здесь», «Кажется, молодёжь крутила нам нос», «За связями следить оставил нас, наверняка две», «Найти нам, предвижу, уколет!» (печать найдена в Палекастро, лит. Nematomus, ak suras, mato juos čia. Rodos jaunimas sukinėjo mums nosį. Ryšius sekioti paliko mus įdėm dvi.  Surasti mum, nusimatau, durs!),

Печати из Крита 15

чтение по спирали против часовой стрелки: “Ko Gausiaj Visos Jaun Nos Atėjo Jaun Ikio”, “Kelj Osi Tyl U Staj Giaj Mums Kelia U Ty”, “Bitė Ras Galios Mato Ak Imis” – «Что во множестве все молодые пришли? Жениха!», «Встаю тихо, неожиданно нам в путь», «Пчела найдёт силы, видит глазами» (лит. Ko gausiai visos jaunos atėjo? Jaunikio! Keliasi tylu, staigiai mums keliauti. Bitė ras galios, mato akimis),

Печати из Крита 16

чтение по часовой стрелке: “Šitus Kiti Tegul Laj Mina”, “Ko Jaun Ėle”, чтение против часовой стрелки: “Nė Teko Jam Žemėje Sėti Ko Pasėjo Tą Galima Rasti” – «Этих другие пусть благославляют», «Что, младшая?», «Не пришлось ему сеять на Земле. Что посеял, то можно найти» (лит. Šitus kiti tegul laimina. Ko jaunėle? Nė teko jam Žemėje sėti, ko pasėjo, tą galima rasti),

Печать из Педиадос 3

“Prad Žioj Vykd Yk”, “Ak Na Ras Žin Au” – «Вначале исполняй!», «Ах, гагара, знаю!» (печати найдены в Педиадос, лит. Pradžioj vykdyk! Ak, naras, žinau!),

Печати из Педиадос

“Žemėje Ras Ji”, чтение снизу по часовой стрелке: “Tav Do S Jisaj Viską Kel Iausi”, чтение снизу вверх: “J Au Gal Voju Jisaj Vis Ada Vald Ys” – «На Земле найдёт его», «Он даст тебе всё, будешь путешествовать», «Уже думаю, он всегда будет править» (печати найдены в Педиадос, лит. Žemėje ras jį. Tau duos jisai viską, keliausi. Jau galvoju, jisai visada valdys),

Печати из Крита 17

“Ty Ras Mąsto Matau”, “Ty Ras”, “Ras Tumė T Ji” – «Чистый, думает, вижу», «Чистый», «Нашли бы его» (лит. Tyras, mąsto, matau. Tyras. Rastumėt jį),

Печати из Теменуса

“Ak Viską Re Gėsi U”,“Jum Viz Ge Ty Mata U Re Gėsi U” – «Ах, всё увижу!», «Вам двигаться, вижу, увижу!» (печать найдена в Теменус, лит. Ak, viską regėsiu! Jum vizgėti, matau, regėsiu!),

Печати из Ситии 3

чтение по часовой стрелке: “E Rt Mės Gaus Visi J Au Gale Ten Apsčiaj Med Aus”, чтение сверху вниз: “Maty S Jauna Nė Sto Vi, Mato Nė Namej Ved Ys” – «Просторы получат все уже в конце, там в изобилии мёда!», «Увидит молодая – не стоит, видит – не дома жених!» (первая печать найдена в Ситии, лит. Ertmės gaus visi jau gale, ten apsčiai medaus! Matys jauna nė stovi, mato nė name vedys!),

Печать из Микен 1

“Ar R Ėjkia Viską Žirg Eliuj Rengti Yra Pagam I Nti”, “Atsis Sėd Au Bėj R Amėj Alk Anajs Mečiau Tavo” – «Надо ли всё для коня подготовить? Есть готовые!», «Уселся и спокойно голодными оставил твоих» (печать найдена в Микенах, лит. Ar reikia viską žirgeliui rengti? Yra pagaminti! Atsisėdau bei ramiai alkanais mečiau tavo),

Печати из Греции 3

“Kaj Ras”, “Bels Pus”– «Когда найдут», «будут живо рассказывать, играть (на духовых музыкальных инструментах)», (лит. Kai ras, bels, pus),

Печати из Греции 2

“Es Mes Ras Jom Jūra”, “Ješ Kok Rasi Esmę” – «Море найдёт им сущности», «Ищи, найдёшь суть» (лит. Esmes ras joms Jūra. Ieškok rasi esmę),

Печать из Крита 4

“Ož Ej Ska Nau J A Šitą Visad”, “Išd Ažo Kelj Ajp Puodą Jis” – «Козлы пробуют это всегда», «Он раскрашивает несколькими способами горшок» (лит. Ožiai skanauja šitą visada. Išdažo keliaip puodą jis),

Печати из Греции 11

“Jom Katę”, “Gal Žem Ei Daug Š Unų” – «Им – кошку», «Может на Земле много собак?» (лит. Jom – katę. Gal Žemėje daug šunų?),

Печати из Греции 10

“Žem Ej Paėm Ej Jom Katę Matysi Siekia Mato J Inaj Vykri”, “Žm Onės Gal Tenaj Jam Gaus Š Unų Daug Daugiau” – «На Земле взял им кошку, увидишь, тянется, видит она проворная», «Люди, может ему там больше достанут собак?» (лит. Žemėj paėmei jom katę, matysi: siekia, mato jinai vykri. Žmonės, gal tenai jam gaus daug daugiau šunų?),

Печать из Крита 6

чтение по часовой стрелке: “Daugi Jau Liūtas Ėdri Nėjo”, “Ne Gama U Ty Grūdą” – «Больше лев поедал», «Не искать зерно» (лит. Daugiau liūtas ėdrinėjo. Negamauti grūdą),

Печать из Крита 5

“Drau Gę Visaj Dėj Navo”, “Nors Jos Re Ty” – «Подругу совсем прельщал», «Хотя они редки» (лит. Draugę visai deinavo. Nors jos reti),

Печати из Крита 25

“N U Dins”, чтение справа налево: “Matot Šituos Jaučiu Ras Kaltą”, “Vaj Dina”, “Gąs Dins Br U Ko Lyg Atėj Siu” – «Сегодняшний», «Видите этих, чувствую, найдут виновного», «Изображает (из себя)», «Будут пугать, внушили, словно приду» (лит. Nūdienis. Matot šituos, jaučiu ras kaltą. Vaidina. Gąsdins, bruko, lyg ateisiu),

Печати из Палекастро 1

чтение справа налево: “Vien Mum Kel Dina”, “Matot Šituos Kū Nus” – «Только нам переправляет», «Видите тела этих?» (печати найдены в Палекастро, лит. Vien mum keldina. Matot šituos kūnus?),

Печати из Греции 4

“Suk Ne Išsuksi Šitų Ak Vis Pasuki Nė Lejs Jum Šitie”, “Ge Ras Kosmos Jom Taj Rodos” – «Крути, не повернёшь этих! Ах, всё поворачиваешь – не дадут вам эти», «Хороший им космос, так кажется» (лит. Suk neišsuksi šitų! Ak, vis pasuki – neleis jums šitie. Geras kosmosas joms, tai rodos),

Печати из Феста

“Sek Mato Vėjzėk”, “Jisaj Iš Sk Ris” – «Следи, видит, гляди!», «Он улетит» (печати найдены в Фесте, лит. Sek, mato, veizėk! Jisai išskris),

Печати из Мирамбелу 2

чтение по часовой стрелке: “Ak Užtemo Niekur Nerasi Jį Gal Žem Ėje Gausi”, “Dvi Sudė Jęs Jį Jėšk Osi” – «Ах, стемнело, нигде не найдёшь его! Может, на Земле достанешь?», «Две сложив, будешь его искать» (печать найдена у залива Мирамбелю, гр. Μιραμπέλλου, лит. Ak, užtemo, niekur nerasi jį! Gal Žemėje gausi?”, “Dvi sudėjęs jį ieškosi),

Печати из Крита 20

чтение справа налево: “Tinki Ge Ras Tu Lab Baj”, “Esate Ge Ras Tvarkus”, “Ras Ite Žemėje Mum Salas” – «Подходишь, очень хороший ты», «Являетесь хорошим, аккуратным», «Найдёте нам острова на Земле» (лит. Tinki, geras tu labai. Esate geras, tvarkus. Rasite žemėje mum salas),

Печати из Крита 2

“Tavę Lūpos Pasiilg Sta Ak Ne Ras Niekada Tave”, “Bitė Medų Neša Jau Ge Ra Ji” – «За тобой стосковались губы, ах, не найдут тебя нигогда!», «Пчела несёт мёд, уже она хорошая» (лит. Tavę lūpos pasiilgsta, ak, tave neras niekada tave! Bitė medų neša, jau gera ji),

Печати из Крита 1

“Atėjty Pasie Ks Apsčiai Lab Adės Visi”, “Ši Moteris Mūsų” – «В будущем достигнут в изобилии счастливой жизни все», «Эта женщина – наша» (лит. Ateity pasieks apsčiai labadės visi.  Ši moteris mūsų),

Печати из Греции 12

“Rim Stė Dantis Ver Kiau”, “J Au” – «Лечили зубы, плакала», «Ужѐ» (лит. Rimstė dantis, verkiau. Jau),

Печати из Греции 5

Gal E Jom Ješkoti Žem Ej Visur Sekti Jom Ši”, чтение справа налево: “Pū Ras Puode” – «В конце им искать везде на Земле, следовать им за этим», «Пур (около 78,7 л) в горшке» (лит. Gale joms ieškoti Žemėj visur, sekti joms šį. Pūras puode),

Печать из Кносса 1

“Raski Pask Uj Ejk”, чтение по часовой стрелке: “Su Pilk Puodą Abi Ver Skit Tenpat Po Dė Kit” – «Найди, после иди», «Слей из горшка, обе опрокидывайте, там же поставьте» (печать найдена в Кносе, лит. Raski, paskui eik. Supilk puodą, abi verskit, ten pat padėkit),

Печать из Малии 1

чтение по часовой стрелке: “Visą Nūs Pėja Žino Mena”, “Šiame Jud Dėj Ime” – «Всё отгадывает, знает, помнит», «В этом движении» (печати найдены в Малии, лит. Viską nuspėja, žino, mena. Šiame judėjime),

Печати из Малии 3

“Šuko Davo Niek Šą”, “Š Iūruok Dantis” – «Не раз лупили мерзавца», «Чисть зубы!» (печати найдены в Малии, лит. Šukuodavo niekšą. Šiūruok dantis!),

Печати из Греции 14

“Sak Kom Kartu”, “Matysi Jin Ej Apsuks Tav Ve” – «Говорим вместе», «Увидишь, она обманет тебя!» (лит. Sakom kartu. Matysi, jinai apsuks tave!),

Печати из Греции 13

чтение по часовой стрелке: “Gajla Visiem Esate Nieko Ga Vęs Tad Ėjsit Galima”, чтение справа налево и вверх: “Kas Lajke Jovė Tėvas Visiems” – «Жаль всем, ничего не получив, так что пойдёте, можно», «Кто во времени? – Йовэ, всем Отец» (лит. Gaila visiem, esate nieko gavęs, tad eisit, galima. Kas laike? – Jovė, Tėvas visiems),

Печать из Крита 7